intTypePromotion=4
ADSENSE

Đội ngũ trí thức mới ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 79 kết quả Đội ngũ trí thức mới ở Việt Nam
 • Bài tham luận tập trung làm sáng tỏ hai vấn đề cơ bản: Đại học Đông Dương - điểm sáng đào tạo trí thức có trình độ cao; những nghiên cứu xung quanh đội ngũ trí thức Đại học Đông Dương: sự hình thành, cơ cấu, những đóng góp, vị trí trong tầng lớp trí thức và lịch sử Việt Nam thời thuộc địa

  pdf18p thanhngan29092009 26-09-2018 41 2   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ, trong đó có nữ trí thức là một yêu cầu quan trọng. Trí thức nữ luôn phát triển cả về số lượng và chất lượng; đóng góp vào sự phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực. Song, vẫn còn tồn tại nhiều rào cản - cả chủ quan và khách quan - ảnh hưởng đến vai trò của nguồn lực trí thức nữ. Bài viết sẽ phân tích những vai trò và giải pháp để phát huy vài trò của đội ngũ trí thức nữ ở Việt Nam hiện nay.

  pdf14p hanh_tv32 03-05-2019 29 3   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ trí thức Thành ph ố Hồ Chí Minh (TPHCM) và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức sau 25 năm đổi mới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp định hướng xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức TPHCM đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.

  pdf10p nganga_01 04-09-2015 94 11   Download

 • Trong bài viết, tác giả tập trung làm rõ quan điểm của V.I.Lênin về trí thức và quá trình nhận thức của Đảng ta về vị trí, vai trò và chủ trương xây dựng đội ngũ trí thức từ đổi mới đến nay. Từ đó khẳng định, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào trong từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

  pdf9p sieunhansoibac5 18-04-2018 32 4   Download

 • Bài viết Tri thức khoa học: Vốn và hàng hóa quý hiếm trong thị trường kinh tế tri thức trình bày: Xu hướng thời đại; xã hội nền kinh tế tri thức: xã hội nhân tài; kinh tế tri thức Việt Nam - Những ẩn số chưa có lời giải; Thực trạng về đội ngũ tri thức khoa học Việt Nam: đối tượng nhảy cảm ở khía cạnh liên quan; tính chung chung và không mạch lạc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p sobinhoangson 29-04-2018 21 2   Download

 • Trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã, đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở tất cả các quốc gia và dân tộc trên thế giới. Đối với nước ta, trong sự nghiệp CNH, HĐH, cuộc cách mạng KH&CN vừa tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đem lại nhiều thách thức lớn. Vì vậy, nếu đất nước ta biết tiếp thu có chọn lọc, ứng dụng kịp thời và phù hợp những thành tựu mới nhất của KH&CN vào thực...

  pdf102p dellvietnam 24-08-2012 65 18   Download

 • Việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực ở Công ty chè Lâm Đồng với đội ngũ tri thức mới ở Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm chè Lâm Đồng cũng là một ví dụ đáng kể. Đến nay, Trung tâm này đã đóng vai trò là một cơ quan nghiên cứu, thực nghiệm đầu tiên ở phía nam, đặc biệt trong việc tạo ra các giống chè mới như TB14 và LĐ97 cho năng suất cao và chất lượng tốt.

  pdf13p ttcao2 01-08-2011 67 8   Download

 • Trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã, đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở tất cả các quốc gia và dân tộc trên thế giới. Đối với nước ta, trong sự nghiệp CNH, HĐH, cuộc cách mạng KH&CN vừa tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đem lại nhiều thách thức lớn. Vì vậy, nếu đất nước ta biết tiếp thu có chọn lọc, ứng dụng kịp thời và phù hợp những thành tựu mới nhất của KH&CN vào...

  pdf169p vascaravietnam 15-08-2012 73 7   Download

 • Luận án thực hiện với mục tiêu để xác định mối quan hệ gắn bó tích cực trên cơ sở đối thoại giữa nhà văn - tác phẩm với người đọc, nhấn mạnh chức năng xã hội của văn học; tìm hiểu quá trình tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam trong 2/3 thế kỉ qua trên các bình diện; khẳng định vị trí, vai trò của M. Sôlôkhôp đối với đời sống tinh thần của con người Việt Nam, ảnh hưởng đối với quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p longnguyentran000 26-12-2016 35 7   Download

 • Trong thời đại ngày nay, nguồn nhân lực được coi là yếu tố hàng đầu quyết định quy mô, tốc độ, tính chất và hiệu quả của sự phát triển kinh tế - xã hội ở mọi quốc gia. Đào tạo nguồn nhân lực này là trách nhiệm của xã hội, của nhà nước, của các cộng đồng và của mỗi công dân. Nhu cầu tạo dựng nguồn nhân lực này đòi hỏi phải phân định vai trò của các bộ phận trong nguồn nhân lực (đội ngũ trí thức, tầng lớp chính khách và doanh nhân)....

  pdf13p bengoan258 11-12-2011 93 23   Download

 • Phần 2 Tài liệu Khảo lược về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam trình bày các nội dung: Quan niệm dân gian Việt Nam về nhân tài, quan niệm mới về nhân tài và đào tạo nhân tài ở Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, sự xuất hiện của đội ngũ trí thức Tây học ở Việt Nam và vai trò của họ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (1925-1945), Hồ Chí Minh về việc đào tạo thế hệ nhân tài dựng Đảng - cứu quốc.

  pdf84p uocvongxua10 15-09-2015 69 25   Download

 • Luận án nghiên cứu nhằm mục đích chứng tỏ có một hệ thống triết lý về đạo đức tại kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, và khẳng định trong đó gồm nhiều quan điểm, tư tưởng đáng được coi trọng, từ đấy góp phần thực hiện chủ trương của Đảng là kế thừa, phát huy các giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mỹ, văn hóa, nghệ thuật của dân tộc, và bổ túc nơi còn khiếm khuyết trong đời sống lý luận ở Việt Nam lúc này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 58 23   Download

 • Mỗi chế độ xã hội muốn đứng vững và phát triển đều phải xây dựng nên bởi những con người hết lòng trung thành với chế độ, có trí tuệ và năng lực. Trong xã hội ngày nay, đó là những công chức, những người trực tiếp phục vụ chế độ. Họ là người đại diện cho Nhà nước để xây dựng và thực thi các chủ trương chính sách. Họ là nhân tố có tính quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Việt Nam giờ đây đang trong thời kỳ đổi mới, những thay...

  pdf40p chupchup1122 25-03-2013 290 157   Download

 • Với tính cách là một hiện tượng thuộc thượng tầng kiến trúc, tôn giáo tác động mạnh mẽ, vừa tích cực, vừa tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, tôn giáo luôn được các quốc gia trên thế giới quan tâm, nhằm phát huy cao nhất mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó. ở Việt Nam, khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, Đảng ta đã có những đổi mới căn bản về quan điểm, chính sách đối với tôn giáo, đánh dấu bằng việc, ngày 16/10/1990, Bộ chính...

  pdf131p dellvietnam 24-08-2012 325 122   Download

 • Phát triển đô thị đòi hỏi một cách tiếp cận đa ngành bao gồm nhiều bộ và sở khác nhau. Những quyết định cuối cùng thường được thực hiện đưa ra bởi các nhà chính trị gia trong khi công việc thực tế lại thực hiện bởi đội ngũ các cán bộ kỹ thuật ở các tổ chức địa phương.

  pdf8p minhphung2105 17-07-2010 205 115   Download

 • Khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, xây dựng nền công nghiệp hoá hiện đại hoá thì vấn đề nổi lên không chỉ ở nước ta mà ở cả các nước đang phát triển là tình trạng cơ sở hạ tầng kém, thiếu kinh nghiệm, trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên chưa cao. Vì thế, cùng một lúc chúng ta phải bắt tay vào giải quyết nhiều vấn đề cấp bách thì mới đáp ứng kịp thời với yêu cầu đặt ra. Đặc biệt vấn đề về lợi ích kinh tế là một trong những...

  pdf45p buiduongson3 08-05-2010 239 83   Download

 • Trong khoảng 5 năm trở lại đây, báo điện tử đã phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, ghi nhận sự ra đời của hàng trăm trang mạng cả chính thống lẫn phiên bản. Báo điện tử đã thực sự chiếm lĩnh vị trí tiên phong trong đời sống báo chí hiện đại. Xuất hiện một đội ngũ đông đảo các phóng viên, nhà báo mới đầy năng động, nhiệt huyết và thực sự chuyên nghiệp. Những cơ quan như Vietnamnet, VnExpress, Dantri, VnMedia,…đã khẳng định được tầm vóc cũng như vị trí trong lòng bạn đọc. Cùng với sự...

  doc36p thaitran89 10-05-2011 134 37   Download

 • Trong phạm vi của bài báo, các tác giả tập trung nghiên cứu về khung năng lực lãnh đạo, quản lý của các nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ các nhà quản trị cấp cao trong các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

  pdf13p sieunhansoibac2 07-04-2018 41 11   Download

 • Số lượng đội ngũ nhà khoa học gia tăng nhanh. Các hoạt động văn hoá nghệ thuật báo chí xuất bản phát triển Nhu cầu cần thiết của nhân dân về ăn mặc ở ,chăm sóc sức khoẻ, nước sạch ,điện sinh hoạt, học tập ,giải trí được đáp ứng . Tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động .Công tác xoá đói giảm nghèo đa đạt được kết quả nổi bật .Tỷ lệ hộ nghèo giảm .Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,lá lành dùm lá rách ... được mở rộng -Quốc phòng và an ninh...

  pdf8p caott9 26-07-2011 54 4   Download

 • Trong thời điểm hiện nay khi thế giới đang từng bước tiến sâu vào nền kinh tế tri thức, Việt Nam đang vừa phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa từng bước hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu thì một điều không thể phủ nhận là năng lực sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh của mỗi công dân đã trở thành một nhu cầu cấp bách.

  pdf13p sieunhansoibac3 12-04-2018 29 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đội ngũ trí thức mới ở Việt Nam
p_strCode=doingutrithucmoiovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2