intTypePromotion=1
ADSENSE

Động lực của cách mạng Việt Nam

Xem 1-20 trên 314 kết quả Động lực của cách mạng Việt Nam
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 1951 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam, động lực của cách mạng Việt Nam, đặc điểm của cách mạng Việt Nam, nhân dân dân chủ chuyên chính và vô sản chuyên chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p viryucha2711 25-04-2019 17 1   Download

 • Tài liệu Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh với trình bày 3 nội dung chính: Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc; không có gì quý hơn độc lập, tự do động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Tài liệu gồm 2 phần chính, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 Tài liệu sau đây.

  pdf182p uocvongxua03 21-07-2015 107 31   Download

 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Câu 7 phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Liên hệ với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay.

  doc4p giahung090212 01-08-2016 55 5   Download

 • Bài viết tập trung đánh giá lại luận điểm “khoảng trống quyền lực” của các học giả phương Tây, đồng thời khẳng định vai trò không quan trọng của lực lượng cách mạng Việt Nam trong việc “chớp thời cơ” giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  pdf12p ironman1234 06-06-2018 56 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm tập trung làm sáng tỏ những quan niệm, quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng từ năm 1930 đến 1954, sự phát triển tư tưởng bạo lực cách mạng của Người ở giai đoạn này. Đồng thời, khẳng định cống hiến lớn lao của Người đối với cách mạng Việt Nam và rút ra những vấn đề có giá trị lý luận, thực tiễn, làm cơ sở vận dụng thực hiện nhiệm vụ thắng lợi bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

  pdf27p hieuminhdo 03-09-2019 21 2   Download

 • Hồ Chí Minh (1890-1969) – danh nhân văn hoá thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, lãnh đ ạo nhân dân ta đến những thắng lợi vĩ đại.Một trong những đóng góp quan trọng của Ngườitrong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là việc thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930, đáp ứng yêu cầu bứcthiết của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ....

  doc7p nhocvirgin 25-05-2012 278 52   Download

 • Từ thập kỷ 70, thế kỷ XX, sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã thúc đẩy lực lượng sản xuất thế giới phát triển mạnh. Nhật Bản và Tây Âu vươn lên trở thành hai trung tâm lớn của kinh tế thế giới. Xu thế chạy đua phát triển kinh tế đã dẫn đến cục diện hoà hoãn giữa các nước lớn. Với thắng lợi của cách mạng Việt Nam (năm 1975) và các nước Đông Dương, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã mở rộng phạm vi, phong trào cách mạng thế giới...

  ppt0p tet0202 19-02-2013 133 32   Download

 • Phần 1 Tài liệu Đại thắng mùa Xuân 1975 - bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam với tiêu đề Đại thắng mùa Xuân 1975 bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam tập trung thể hiện sinh động quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chiến lược, triển khai tác chiến, huy động sức mạnh toàn dân tộc để đi đến thắng lợi hoàn toàn.

  pdf114p uocvongxua04 22-07-2015 101 28   Download

 • Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, công cuộc dựng nước và giữ nước đã hun đúc cho dân tộc ta những phẩm chất cao đẹp và những truyền thống vô cùng quý báu. Trong đó, yêu nước trở thành tình cảm thiêng liêng, là chuẩn mực đạo lý cao nhất và đứng đầu trong thang giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc, là động lực nội sinh to lớn tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã trải qua một chặng...

  pdf17p abcdef_36 09-10-2011 121 25   Download

 • Đoàn kết là truyền thống quý báu, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc là đường lối cơ bản, chiến lược hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trên thực tế, Đảng ta đã sớm nhận thức vai trò của việc thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là một trong những động lực quan trọng của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bài viết phân tích quan điểm của Đảng về chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 105 16   Download

 • Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định dân chủ là bản chất, là mục tiêu và là động lực của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng nước ta qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã chứng minh rằng: Thực hiện và mở rộng dân chủ, tập hợp được sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân là yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu chiến lược của đất nước. ...

  pdf98p vinamilkvietnam 21-08-2012 68 12   Download

 • Chính sách mới của Pháp và phong trào cách mạng Việt Nam Hy vọng dập tắt phong trào cách mạng Việt Nam, thực dân Pháp vẫn tăng cường chính sách khủng bố. Hàng vạn chiến sĩ và đồng bào yêu nước bị bắt.

  pdf8p phalinh2 04-07-2011 96 6   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ hơn một số hạn chế của nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay và đề xuất một số kiến nghị góp phần tạo động lực mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam trước bối cảnh tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0).

  pdf12p nutifooddau 18-01-2019 34 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là Phục dựng quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng LLCM, tiến tới Đồng Khởi của quân và dân Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và CQSG ở địa phương giai đoạn 1954 - 1960. Phân tích, chỉ rõ những đặc điểm, vai trò và hạn chế trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng LLCM, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960). Đồng thời, phân tích những bài học kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh này có thể vận dụng sáng tạo vào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

  doc332p soninhduc888 28-05-2020 16 4   Download

 • Nhân cách Hồ Chí Minh là những phẩm chất và năng lực của một anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà hoạt động chính trị, lãnh tụ của Đảng Cộng sản và dân tộc Việt Nam. Một trong những biểu hiện của đặc trưng nhân cách Hồ Chí Minh là sự uyên bác về trí tuệ, được biểu hiện qua mẫn cảm chính trị, nhãn quan chính trị thiên tài và khả năng dự báo thiên tài về các vấn đề liên quan đến cách mạng Việt Nam.

  pdf9p sieunhansoibac7 26-04-2018 47 3   Download

 • Bài viết Xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới Đồng Khởi ở Gia Định (1955-1960) trình bày sự chủ động trong xây dựng lực lượng cách mạng và phương cách đấu tranh đúng đắn, phong phú, sáng tạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Tỉnh, lực lượng cách mạng Gia Định không ngừng phát triển lớn mạnh và tiến tới cuộc quật khởi lớn - cao trào Đồng Khởi thắng lợi trong toàn tỉnh năm 1960 - đã giáng đòn mạnh mẽ làm lung lay chế độ thống trị của Mĩ - Diệm ở địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p tranminhluanluan 26-05-2018 45 3   Download

 • CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Những hiểu biết chung về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ a. Khái niệm “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ - Khái niệm về “DBHB”: “DBHB” là chiến lược cơ bản của CNĐQ và các thế lực phản động, nhằm lật đổ chính trị- xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các phương pháp phi quân sự”. Như vậy, nội dung chính của DBHB là: + Sử dụng mọi thủ đoạn...

  doc8p venus2110 26-09-2011 3390 701   Download

 • Sự hình thành và phát triển của CNXH ở nước ta phải dựa trên cơ sở lý luận của CN Mác Lênin và chính đặc điểm, điều kiện và hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Đây chính là cơ sở khách quan quy định nhận thức và những tìm tòi sáng tạo của chủ thể lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH. Với thực tiễn đổi mới, nhận thức của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày một rõ ràng và đầy đủ hơn. Điều này trên thực tế đã trở thành một nguồn lực đặc biệt có ý nghĩa,...

  doc12p dinhthao00 14-06-2011 1139 244   Download

 • Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong những năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác...

  ppt22p trannhanpro 17-04-2011 2313 169   Download

 • Trước hết, bài viết trình bày ba đặc trưng cơ bản của Nho giáo Việt Nam: thứ nhất là về vai trò của Nho giáo đối với xã hội Việt Nam phong kiến, độc lập, tự chủ; thứ hai là về chiều hướng và động lực phát triển của Nho giáo Việt Nam; thứ ba là về bốn phong cách tư duy của Nho giáo Việt Nam. Tiếp đó, bài viết chỉ ra và phân tích ba nguyên nhân đã làm nên những đặc trưng đó, gồm:

  pdf22p bengoan258 11-12-2011 267 68   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Động lực của cách mạng Việt Nam
p_strCode=dongluccuacachmangvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2