Ecma

Xem 1-11 trên 11 kết quả Ecma
 • C++/CLI Language Specification ECMA-372 1st Edition / December 2005 C++/CLI Language Specification Standard ECMA-372 1st Edition / December 2005 Ecma International Rue du Rhône 114CH-1204 Genev

  pdf304p trasua_123 06-01-2013 27 6   Download

 • This International Standard specifies the form and establishes the interpretation of programs written in the C# programming language. It specifies: The representation of C# programs; The syntax and constraints of the C# language; The semantic rules for interpreting C# programs; The restrictions and limits imposed by a conforming implementation of C#.

  pdf553p goshop_123 24-04-2013 25 5   Download

 • C # (phát âm là "Xem Sharp") là một đơn giản, hiện đại, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, và kiểu an toàn. C # có nguồn gốc từ gia đình C của ngôn ngữ và sẽ được ngay lập tức quen thuộc với C, C + +, và các lập trình Java. C # được chuẩn hóa ECMA quốc tế như là tiêu chuẩn ECMA-334 và theo tiêu chuẩn ISO / IEC là ISO / IEC 23270 tiêu chuẩn. Microsoft C # trình biên dịch cho. NET Framework là một thực hiện phù hợp của cả hai tiêu chuẩn....

  doc547p doanlmit 02-03-2011 264 152   Download

 • CHAPTER 2 Core Language fundamentaLs ActionScript 3.0 is a complete rewrite of the language—so much so that ActionScript 3.0 doesn’t even share the same Flash Player code base as prior versions of ActionScript. But that’s all behind the scenes. The truth is that all versions of ActionScript to date have quite a bit in common. This is because ActionScript is based on a scripting language standard (called ECMA-262) that grew from the success of JavaScript, and ongoing versions of ActionScript are as backward-compatible as possible in an effort to support legacy projects.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 134 43   Download

 • C# (pronounced “See Sharp”) is a simple, modern, object-oriented, and type-safe programming language. C# has its roots in the C family of languages and will be immediately familiar to C, C++, and Java programmers. C# is standardized by ECMA International as the ECMA-334 standard and by ISO/IEC as the ISO/IEC 23270 standard. Microsoft’s C# compiler for the .NET Framework is a conforming implementation of both of these standards.

  doc539p thanhnguyenppt 14-02-2011 110 17   Download

 • C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo ECMA là C#, chỉ bao gồm dấu số thường. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java

  pdf62p tranvanbau 25-12-2011 80 17   Download

 • Every programming language has a built-in vocabulary of keywords that cannot be used for the names of variables and the like. For JavaScript, the restrictions also include any names assigned to functions or objects. Netscape’s list of reserved words closely mirrors that of the Java language, thus many of the keywords in the list do not—at least yet— apply to JavaScript. In addition to the reserved words

  pdf1p emilynguyen 07-08-2009 85 14   Download

 • Giới thiệu JavaScript (được định nghĩa trong Đặc tả Ngôn ngữ ECMAScript trong ECMA) là một ngôn ngữ kịch bản lệnh lần đầu tiên được thực hiện trong Netscape Navigator (một trình duyệt Web) để tăng cường việc xử lý của các trang Web. JSON (được định nghĩa trong RFC 4.627 tại IETF) là một định dạng biểu diễn các cấu trúc dữ liệu JavaScript, chẳng hạn như các đối tượng và mảng, dưới dạng văn bản tuần tự hóa. ...

  pdf18p buncha_1 11-05-2013 61 8   Download

 • nó đã được chuẩn hóa ECMA và ISO / IEC, và sự phát triển của một phiên bản thứ hai của ngôn ngữ với một số tính năng chính mới là gần hoàn thành. Cuốn sách này là một đặc điểm kỹ thuật đầy đủ của ngôn ngữ lập trình C #. Cuốn sách được chia thành ba phần. Phần I, C # 1.0, "bao gồm các chương 1-18

  pdf10p kimku6 24-10-2011 26 4   Download

 • Lớp đối tượng trong .NET Framework • • • • Common Language Specification(CLR) Kiểu dữ liệu trong namespace Tiêu chuẩn ECMA Tìm hiểu những lớp Framework

  pdf15p suadaunanh 21-07-2010 47 3   Download

 • Mục tiêu của luận án là nhằm đánh giá thực trạng ECMA, các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng ECMA trong DNSX thép tại Việt Nam, từ đó đề ra các giải pháp và khuyến nghị để hoàn thiện ECMA trong các doanh nghiệp thép tại Việt Nam.

  pdf0p lamtamnha_01 01-02-2018 6 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản