Ejb design

Xem 1-20 trên 21 kết quả Ejb design
 • Most well-architected EJB projects make use of design patterns. Whether or not a developer is actually aware that he’s using design patterns is another story. Oftentimes developers conceive of best practices during their projects, and aren’t aware that these best practices are actually design patterns—reusable approaches to programming—that are beneficial to other developers on their projects as well.

  pdf283p ptng13 06-06-2012 71 22   Download

 • Persistence logic là điều rất dài, tẻ nhạt, và bug-ridden. Sử dụng CMP là một cộng lớn cho các nhà phát triển EJB. Phân phối. Đậu thực thể được phân phối đối tượng, có thể được gọi thông qua RMI-IIOP từ bất kỳ khách hàng Java hoặc CORBA trên mạng. An toàn.

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 41 10   Download

 • Điều này có thể xảy ra, ví dụ, trong một kịch bản nhóm, nơi mà động cơ máy chủ Web / servlet vào một hộp khác nhau hơn so với các máy chủ EJB, nơi mà các máy chủ JNDI thường là một phần của máy chủ EJB. Có thể yêu cầu interprocess truyền thông (IPC) nếu máy chủ JNDI là trên cùng một hộp. Nếu khách hàng đang chạy trên cùng một hộp như máy chủ EJB nhưng không hoạt động trong cùng một ảo

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 40 9   Download

 • Good programming is difficult. It is especially arduous for new programmers given the pace of change and the ever-expanding size of the software engineering body of knowledge (www.swebok.org) that they must master. The authors of this book have found that experience and in-depth understanding are key factors in both programmer productivity and reliable software. The bottom line is that experienced programmers don’t stumble around in the dark. They know the lay of the land, they recognize patterns, and they avoid the hazardous areas.

  pdf476p tailieuvip13 19-07-2012 49 7   Download

 • Based on our collective J2EE platform experience, we have assembled the pattern catalog in this book. The J2EE Pattern Catalog describes various best practices related to architecting and designing applications for the J2EE platform. This book focuses on the following four J2EE technologies: Servlets, JSP, EJB components, and JMS

  pdf420p stumble 21-05-2009 908 362   Download

 • Have you got the time to read 10 or more books and articles to add value prior to the interview? This book has been written mainly from the perspective of Java/J2EE job seekers and interviewers. There are numerous books and articles on the market covering specific topics like Java, J2EE, EJB, Design Patterns, ANT, CVS, Multi-Threading, Servlets, JSP, emerging technologies like AOP (Aspect Oriented Programming), Test Driven Development (TDD), Dependency Injection Dl (aka IoC – Inversion of Control) etc.

  pdf357p ngphuc91 11-03-2013 48 16   Download

 • Nhà xuất bản: Robert Ipsen Editor: Robert Elliott Phát Triển biên tập: Emilie Herman Quản lý biên tập: John Atkins Tiêu đề Thiết kế & Thành phần: John Wiley Dịch vụ Thành phần chỉ định được sử dụng bởi các công ty để phân biệt sản phẩm của họ thường tuyên bố là nhãn hiệu hàng hoá.

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 28 8   Download

 • Hơn nữa, kể từ khi đậu thực thể là những sinh vật giao dịch, mỗi cuộc gọi phương thức trên một thực thể sẽ yêu cầu một giao dịch riêng biệt ở phía máy chủ, yêu cầu đồng bộ hóa của các thực thể từ xa với lưu trữ dữ liệu cơ bản của nó và duy trì thay mặt cho các máy chủ ứng dụng.

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 32 8   Download

 • Khi thực hiện phương pháp trên đường về nhà đậu thực thể và giao diện từ xa, phương pháp này sẽ không quy mô dưới tải nghiêm trọng, bởi vì toàn bộ kịch bản đòi hỏi phải có ít nhất sáu cuộc gọi mạng: ba cho việc tìm kiếm đậu thực thể thích hợp, và thêm ba để thực sự chuyển giao các quỹ.

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 28 7   Download

 • Thực hiện một tra cứu JNDI mỗi khi EJBHome là cần thiết có thể tốn kém vì những lý do sau đây: Yêu cầu một cuộc gọi mạng nếu máy chủ JNDI trên một máy khác nhau. Nếu khách hàng không đặt trên cùng một máy như các máy chủ JNDI, sau đó các cuộc gọi đến JDNI sẽ yêu cầu một cuộc gọi mạng.

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 33 7   Download

 • Điều tồi tệ là cách tiếp cận này sẽ không đảm bảo sự an toàn của tiền của khách hàng. Nếu có điều gì sai với tiền gửi, tiền của khách hàng đã bị thu hồi, và tiền của mình sẽ bị mất. Việc kiểm tra ủy quyền người sử dụng, thu hồi, và tiền gửi tất cả các chạy hoàn toàn riêng biệt, và nếu tiền gửi không thành công, thu hồi sẽ không được cuộn lại, kết quả trong một nhà nước không phù hợp. ...

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 32 6   Download

 • Hơn nữa, đoạn mã này là phức tạp và đòi hỏi xử lý lỗi tẻ nhạt (ClassCastExceptions, NamingExceptions, và như vậy). Nhân bản mã này trên tất cả các khách hàng chỉ đơn giản là một vụ lộn xộn. Thậm chí tệ hơn, một khi nhà được lấy ra, nó chỉ sử dụng một lần (để có được stub EJBObject).

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 29 6   Download

 • RDBMS hoặc OODBMS). Điều này cho phép logic kinh doanh là kinh doanh logic và không bị sa lầy với mã kiên trì. Đậu thực thể ẩn tất cả các logic kiên trì từ mã thực thể khách hàng đậu. Container được quản lý.

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 31 6   Download

 • Khi sử dụng Container-Managed Persistence đậu thực thể (CMP), nó là một cộng với chính mà các container có thể xử lý tất cả các logic kiên trì và lập bản đồ O / R, cũng như dữ liệu bộ nhớ đệm, thay mặt cho nhà phát triển.

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 27 6   Download

 • cẩn thận để đề cập đến tất cả các thực thể (lớp con hoặc chuyên ngành). Nhà nước hạn chế cấu trúc như chúng tồn tại. Ngữ pháp mà chúng tôi đề xuất cho các chuyên ngành / tổng quát các mối quan hệ không quốc tịch đến một máy chủ chạy EJB cùng nếu các phương pháp không được đánh dấu là idempotent

  pdf69p kimku7 27-10-2011 28 5   Download

 • These topics show how to develop Enterprise JavaBeans. WebLogic Workshop provides you with the tools to make EJB development much easier, taking care of many implementation details for you and allowing you to focus on design.

  pdf352p samsung_12 07-05-2013 24 5   Download

 • Các lớp con AbstractLocalStatelessSessionServiceLocator thực hiện các phương pháp mẫu đặt () để kiểm tra rằng đối tượng thực sự là một nhà EJB địa phương, và gọi một setEjbHome trừu tượng () phương pháp phải được thực hiện bởi các lớp con biết loại ứng dụng cụ thể của các nhà EJB,tạo điều kiện cho họ

  pdf69p kimku7 27-10-2011 38 4   Download

 • Nó luôn luôn an toàn để bộ nhớ cache một tham chiếu đến một giao diện chủ EJB địa phương. Mặc dù các đặc điểm kỹ thuật EJB (§ 6.2.1) có nghĩa là nó an toàn để bộ nhớ cache một ngôi nhà từ xa, có một cơ hội nhỏ mà một nhà tài liệu tham khảo từ xa lưu trữ có thể trở thành "cũ" trong một số máy chủ

  pdf69p kimku7 27-10-2011 27 3   Download

 • Includes more than 30 percent revised material and five new chapters, covering the new 2.1 features such as EJB Timer Service and JMS as well as the latest open source Java solutions The book was developed as part of TheServerSide.com online EJB community, ensuring a built-in audience Demonstrates how to build an EJB system, program with EJB, adopt best practices, and harness advanced EJB concepts and techniques, including transactions, persistence, clustering, integration, and performance optimization...

  pdf0p samsung_12 07-05-2013 24 3   Download

 • Chỉ khi chúng ta có một trang web trạng thái đối tượng kinh doanh tầng nhưng không quốc tịch (EJB phiên họp không quốc tịch trong một ứng dụng J2EE) một kiến trúc phân tán có khả năng để chứng minh mạnh mẽ hơn (và khả năng mở rộng) so với một kiến trúc ứng dụng web collocated.

  pdf70p kimku7 27-10-2011 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản