English documentation review

Xem 1-20 trên 1816 kết quả English documentation review
 • Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.

  pdf1p truongbao 24-07-2009 1548 763   Download

 • English is an indispensable tool on the path of integration and development. However, there is a sad fact that many people have spent considerable time learning English and they can not communicate, communicate in English. To learn to speak better English, please learn some tricks.

  doc106p dinhluyen2704 07-08-2010 1341 716   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 1', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 129 50   Download

 • Reference for teachers, students explore research and review documents to study English. Documents provide you useful knowledge to help you strengthen the knowledge and training ability to learn and do better for English.

  pdf280p kemoc7 12-07-2011 114 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 12', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 90 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 11', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 77 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 2', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 80 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 8', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 79 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 10', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 67 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 7', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 82 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 3', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 64 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 6', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 61 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 4', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 74 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 5', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 63 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 9', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 60 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 18', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 59 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 13', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 51 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 14', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 47 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 20', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 42 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar review! 15', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbe00 28-09-2011 42 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản