G tài chính

Xem 1-20 trên 419 kết quả G tài chính
 • Phân tích tình hình tài chính ngày nay trơ thaǹ h nhu câù cuả doanh nghiêp̣ nhât́ là khi Việt Nam gia nhập WTO. Vơi tình hình công nghệ thông tin phat́ triển và các doanh nghiêp̣ đang dâǹ tiêṕ câṇ vơi nêǹ kinh tế thị trương giao lưu kinh tế vơi cać nươc khác cung như tiếp cận vơi cách kinh doanh hiện đại.

  doc32p mrbinhson89 31-10-2010 2521 1180   Download

 • Ban Giám đốc Công ty cổ phần vật tư Tổng hợp và Phân bón hóa sinh ( sau đây gọi là " Công ty") trình bày báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008.Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh được chuyển đổi từ Xí nghiệp Phân bón hóa sinh

  pdf27p haichau 24-06-2009 1415 487   Download

 • 1. Khái niệm về thị trường tài chính: Bắt nguồn tư mối quan hệ nhân quả giưa đầu tư và tiết kiệm: một nền kinh tế muốn tăng trương thì phaỉ có hoaṭ đôṇ g đâù tư; trươc khi muôń đâù tư, phaỉ huy đôṇ g vôń tư nguôǹ tiêt́ kiệm; đầu tư có hiệu quả sinh ra lơi nhuận lại làm tăng thêm nguồn tiết kiệm.

  doc14p saccauvong 29-04-2010 488 225   Download

 • Khái quát về tài chính quốc tế “Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế” Nghĩa là các hoạt động tài chính diễn ra giữa một bên là các chủ thể của các quốc gia đó với một bên là chủ thể của các quốc gia khác hoặc tổ chức tài chính quốc tế.

  ppt18p cr7cr9 28-04-2011 378 122   Download

 • KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO Khủng hoảng tài chính Các giải pháp đề nghị Vai trò của nhà lãnh đạo Nguyên tắc 1: Kinh doanh là kinh doanh g y Trong quá t ì h kinh d T á trình ki h doanh, h về mặt bản chất sẽ không có gì khác biệt dù là trong khủng hoảng Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp vẫn phải dựa trên các nguyên tắc cơ bản Nguyên tắc 2: Mọi vật đều có 2 mặt – khủng hoảng cũng vậy Tích cực Là cơ hội rèn luyện cho toàn...

  pdf54p samsara69 06-05-2011 201 81   Download

 • Khách hàng A, B, C, D, E có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Ngoại Thương Huế Khách hàng F, G, H, L, M có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Công thương Huế Khách hàng N, O, P, Q có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Ngoại Thường Hà Nội Ngày 20 tháng 1 năm 2007 tại ngân hàng Ngoại thương Huế có một số nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau...

  pdf1p donna_12345 09-01-2012 275 76   Download

 • Cać chuyên gia kinh tê ́ phương Tây cho răǹ g, nhưñ g nêǹ kinh tê ́ đang nôỉ nên aṕ duṇ g chê ́ đô ̣ ty ̉ gia ́ hôí đoaí linh hoaṭ [1], đôǹ g thơì xây dưṇ g môṭ thi ̣ trươǹ g taì chiń h hiêṇ đaị , đươc̣ kiêm̉ soát chặt che ̃ va ̀ co ́ kha ̉ năng caṇ h tranh. Tuy nhiên, các nước châu A ́ laị quyết định lưạ choṇ chế độ ty ̉ gia ́ hôí đoaí caṇ h tranh, mô hiǹ h tăng trươn̉ g hướng tới xuât́ khâủ va ̀...

  doc5p tailieuvip1 12-10-2011 158 51   Download

 • Chương 1. ĐI CƯƠNG VÊ TÀI CHÍNH VÀ TIÊN TÊ 1. Trong các thuat ng sau ñây, thuat ng nào phù hp vi khái niem vê tiên te c a các nhà kinh tê: a. Tiên hc phí b. Thuê c. Tiên gi thanh toán

  pdf12p lbkt_bk 13-03-2013 143 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thuật ngữ về tmđt vần d,e,f,g', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p mille 07-03-2009 60 6   Download

 • Tham khảo tài liệu '408r e s o u r c e d i r e c t o r y : l i s t o f s ta t e a d m i n i s t r a t o r s a n d a g', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p meomeo_1669 03-02-2012 31 3   Download

 • Nội dung của luận văn bao gồm 2 chương. Chương 1 - Tổng quan về lý thuyết cực trị, chương này trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, điều kiện cần và đủ để một hàm phân phối F nằm trong miền hấp dẫn của G, biểu đồ Q−Q và P−P, ...vv.

  pdf67p change13 07-07-2016 23 2   Download

 • Câu 1: Chi NSNN là gì? Phân loại và nêu ý nghĩa của từng cách phân loại? Đặc điểm của chi NSNN? Câu 2 : Laĩ suât́ tiń duṇ g là gi ̀ ? Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất tín dụng? Cho biết sự biến động về lãi suất tín dụng của nước t hiện nay Đề 2 : Câu 1 : Tiền là gì? Các chức năng của tiền tệ và nêu mối quan hệ của các chức năng đó? Câu 2 : Bảo hiểm xã hội là gì? Đặc điểm của BHXH? Nêu tình hình BHXH ở Việ...

  doc15p thachoem88 15-11-2010 894 273   Download

 • Thương hiêụ Bibica cuñ g đươc̣ choṇ là môṭ thương hiêụ maṇ h trong môṭ trăm thương hiêụ maṇ h taị Viêṭ Nam, đôǹ g thơì cuñ g là thương hiêụ aṇ h trong 500 thương hiêụ nôỉ tiêń g trong tap̣ chí bussiness Forum thuôc̣ VCCI và công ty truyêǹ thông cuôc̣ sôń g (Life) thưc̣ hiêṇ .

  doc16p missbichchung 25-04-2012 630 259   Download

 • - Thi ̣ trươǹ g tài chính là thị trường giao dịch, mua bán, trao đổi các sản phẩm tài chiń h ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong nêǹ kinh tê

  doc11p ken1802 16-04-2011 757 190   Download

 • Ngân hàng ACB tr lãi 8%/năm, g p lãi hàng năm cho các kho n ti n g i. Ngâả ộ ả ề ử n hàng ANZ trả lãi 7%/năm, gộp lãi hàng quý. Nếu bạn phải lựa chọn thì bạn sẽ gửi tiền vào ngân hàng nào?

  doc4p tranduyquynh86 27-10-2011 363 103   Download

 • Cấu trúc TC là những mô hình về TC cuả cać chu ̉ thê ̉ TC,được xây dựng trong một giai đoaṇ nhât́ điṇ h gắn liền với diêñ biêń cuả thị trường va ̀ mục tiêu hoaṭ đôṇ g cu ̣ thê

  ppt26p mr25251325 11-04-2010 181 95   Download

 • Chất dẻo, hay coǹ goị là nhưạ , hoăc̣ polymer là nguyên vâṭ liêụ trong san̉ xuất nhiêù loaị vâṭ duṇ g phuc̣ vụ đơì sôń g con ngươì cuñ g như nhiêù ngaǹ h kinh tê.́ Cuǹ g vơí sự phat́ triên̉ cuả khoa hoc̣ công nghê,̣ chât́ deỏ ngaỳ caǹ g được ưń g duṇ g trong nhiêù liñ h vưc̣ . Do đo,́ ngaǹ h công nghiêp̣ Nhưạ co ́ vi ̣ trí rất quan troṇ g trong đời sôń g cũng như sản xuất của mỗi quốc gia....

  doc24p cvbn123 14-10-2011 188 89   Download

 • Tư ̣ do hoá TC thưc̣ chât́ la ̀ hoaṭ đôṇ g TC theo cơ chê ́ thi ̣ trươǹ g. Qua ́ triǹ h naỳ se ̃ băt́ đâù tư ̀ tư ̣ do hoá TM & biêủ hiêṇ cao nhât́ la ̀ sư ̣ tư ̣ do trên taì khoan̉ vôN

  ppt15p mr25251325 11-04-2010 205 80   Download

 • Công ty baỏ hiêm̉ Prudential mơì tôi tham gia vaò 1 dư ̣ ań "tham gia tiêt́ kiêṃ baỏ vê ̣ hạnh phúc gia điǹ h". Vào đầu môĩ thań g tôi câǹ phaỉ đoń g môṭ sô ́ tiêǹ là 1,2 triêụ đôǹ g. Đoń g phí trong 10 năm. Vâỵ số tiêǹ trong tương lai mà tôi sẽ nhâṇ là bao nhiêu? Nêú ho ̣ cam kêt́ trả tôi vơí số tiêǹ là 200 triêụ sau 10 năm. Điêù đo ́ co ́ hơp̣ lý không so vơí viêc̣ tôi daǹ h duṃ gưỉ tiêt́ kiêṃ...

  doc6p anhthiboo185 21-10-2012 337 61   Download

 • Cơ sở dẫn liêụ cuả baó caó taì chiń h là căn cứ cuả nhưñ g khoan̉ muc̣ và thông tin triǹ h baỳ trong baó caó taì chiń h ( do lañ h đaọ đơn vị chiụ trać h nhiêṃ lâp̣ ) dưạ trên cơ sở cać chuân̉ mưc̣ và chế độ kế toań quy điṇ h và phải đươc̣ thê ̉ hiện rõ ràng đối với từng chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đó.

  doc2p dungxaem_anhnhe_6390 15-11-2010 383 60   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản