Generics

Xem 1-20 trên 463 kết quả Generics
 • JDK 1.5 introduces several extensions to the Java programming language. One of these is the introduction of generics. This tutorial is aimed at introducing you to generics. You may be familiar with similar constructs from other languages, most notably C++ templates. If so, you’ll soon see that there are both similarities and important differences. If you are not familiar with look-a-alike constructs from elsewhere, all the better; you can start afresh, without unlearning any isconceptions.

  pdf23p stumble 21-05-2009 226 59   Download

 • Generic là một tính năng mơi khá thú vị của .net 2.0. Vậy Generic là gi? sư dụng chúng như thế nào? Tại bài viết này chúng ta sẽ trả lơi nhưng câu hỏi đó. Type Safety: Cać ngôn ngư .net (C#, C++, VB..) đều là nhưng ngôn ngư đươc định kiểu mạnh, có nghĩa là bạn phải khai báo biến rõ ràng trươc khi sư dụng.

  doc6p nguyenvanhi 19-11-2010 131 28   Download

 • Tạo một Generic Class Các NET Framework. Class Thư viện chứa một số lớp học chung loại có sẵn cho bạn. Bạn cũng có thể định nghĩa các lớp học của riêng chung của bạn, mà là những gì bạn sẽ làm gì trong phần này.

  pdf12p golly_tit 11-08-2010 78 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình windows - generic app', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p tt1991tt 19-02-2011 86 16   Download

 • Việc cài XP full vào USB-HDD còn lệ thuộc nhiều vào 2 con số đặc biệt VID và PID của riêng từng ổ cứng USB. (Phức tạp nếu không biết tìm ra) Với phương pháp này, bạn có thể dùng ngay USB generic driver

  pdf7p daisuphu 28-07-2010 82 13   Download

 • Generic là một tính năng mơi khá thú vị của .net 2.0. Vậy Generic là gi? sư dụng chúng như thế nào? Tại bài viết này chúng ta sẽ trả lơi nhưng câu hỏi đó. Cać ngôn ngư .net (C#, C++, VB..) đều là nhưng ngôn ngư đươc định kiểu mạnh, có nghĩa là bạn phải khai báo biến rõ ràng trươc khi sư dụng. Tuy nhiên khi ta sư dụng các kiểu tập hơp (collection) lại không hỗ trơ kiểu an toan( Type safety).

  doc6p tt1991tt 19-02-2011 113 12   Download

 • TDictionary represents a generic collection of key-value pairs. This class provides a mapping from a collection of keys to a collection of values. When you create a TDictionary object, you can specify various combinations of initial capacity, equality operation, and initial content. You can add a key that is associated with a corresponding value with the Add or AddOrSetValue methods. You can remove entries with Remove or Clear, which removes all key-value pairs. Adding or removing a key-value pair and looking up a key are efficient, close to O(1), because keys are hashed.

  pdf178p hoangchung_dtvt 12-12-2012 36 8   Download

 • 8,8 Thực hiện một Generic Mẫu tìm kiếm trong một ASP.NET Web Application Bài viết này sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để thêm một Web Form tìm kiếm độc đáo để ứng dụng Web của bạn mà có thể được thiết lập bằng cách sử dụng các biến session và sử dụng cho các bảng khác nhau.

  pdf12p luvpro 06-08-2010 73 7   Download

 • Creating a Generic Class The .NET Framework Class Library contains a number of generic classes readily available for you. You can also define your own generic classes, which is what you will do in this section. Before we do this, I will provide a bit of background theory. The Theory of Binary Trees In the following exercises, you will define and use a class that represents a binary tree. This is a very practical exercise because this class happens to be one that is missing from the System.Collections....

  pdf12p linhcuuhoa 10-09-2010 59 7   Download

 • The Managed Provider and Generic Data Set Classes To provide both connected and disconnected database access, ADO.NET defines two sets of classes: managed provider and generic data.

  pdf8p daisuphu 29-07-2010 53 6   Download

 • Nội dung báo cáo "Thuốc Generic và tương đương sinh học" của GSTS. Lê Quan Niệm giới thiệu vấn đề thuốc generic và tương đương sinh học, khái niệm sinh khả dụng của thuốc và tương đương sinh học, ý nghĩa của tương đương sinh học và chất lượng thuốc, qui định về sinh khả dụng của thuốc và tương đương sinh học tại Việt nam.

  pdf41p roongkloi11 13-09-2017 14 6   Download

 • Các giải pháp Generics Generics được bổ sung vào C # 2.0 để loại bỏ sự cần thiết phải đúc, cải thiện an toàn loại, giảm số lượng boxing yêu cầu, và để làm cho nó dễ dàng hơn để tạo ra các lớp học tổng quát và phương pháp.

  pdf4p golly_tit 11-08-2010 69 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collections.generic namespace', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p linhcuuhoa 10-09-2010 37 5   Download

 • Creating a Generic Method As well as defining generic classes, you can also use the .NET Framework to create generic methods. A generic method allows you to specify parameters and return type by using a type parameter

  pdf4p linhcuuhoa 10-09-2010 49 3   Download

 • Applications running on a UNIX platform need to be no- tified when some activity occurs on a socket or other de- scriptor, and this is traditionally done with the select() or poll() system calls. However, it has been shown that the performance of these calls does not scale well with an in- creasing number of descriptors. These interfaces are also limited in the respect that they are unable to handle other potentially interesting activities that an application might be interested in, these might include signals, file system changes, and AIO completions.

  pdf13p nhacsihuytuan 06-04-2013 21 3   Download

 • Multi-processor systems are becoming more commonplace and affordable. Based on analyses of actual parsings, we argue that to exploit the capabilities of such machines, unification-based grammar parsers should distribute work at the level of individual unification operations. We present a generic approach to parallel chart parsing that meets this requirement, and show that an implementation of this technique for LinGO achieves considerable speedups. Callmeier, 2000).

  pdf8p bunrieu_1 18-04-2013 27 3   Download

 • This book provides a rigorous algebraic study of the most popular inference formalisms with a special focus on their wide application area, showing that all these tasks can be performed by a single generic inference algorithm. Written by the leading international authority on the topic, it includes an algebraic perspective (study of the valuation algebra framework)

  pdf471p phungnguyet_123 20-02-2013 24 2   Download

 • Taking this route sets up a dual goal: (a) from the generic paraphrasing perspective - an objective evaluation of paraphrase acquisition performance on a concrete application dataset, as well as identifying the additional mechanisms needed to match paraphrases in texts; (b) from the RE perspective investigating the feasibility and performance of a generic paraphrase-based approach for RE. Our configuration assumes a set of entailing templates (non-symmetric “paraphrases”) for the target relation.

  pdf8p bunthai_1 06-05-2013 28 2   Download

 • Với mục tiêu góp phần phát triển ngành công nghiệp hóa dược trong nước và làm giảm giá thuốc, trong bài này tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu quy trình tổng hợp các hoạt chất piperaquine phosphate, amodiaquine hydrochloride, tamoxifen citrate và axit zoledronic nhằm tiến tới sản xuất phục vụ bào chế các thuốc generic. Đặc biệt piperaquine phosphate đã được nghiên cứu triển khai trên quy mô pilot.

  pdf5p uocvong04 24-09-2015 15 2   Download

 • Tourism is considered as a  potential industry in many countries. To draw the attention from foreign tourists, each country has its own campaig and tourist advertisement has become a useful tool for this  purpose. With the development of high-tech, tourist advertisements can be found everywhere, every time through leaflet, brochures, press or even through the Interenet. This article mainly focuses on the similarities in generic structure between Vietnamese and English tourist advertisements.

  pdf4p bevi123 13-11-2015 22 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản