Giai đoạn 2011-2020

Xem 1-6 trên 6 kết quả Giai đoạn 2011-2020
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Thỏa thuận Chiến lược về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 20112020, ký tại Hà Nội ngày 09 tháng 4 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 4 năm 2011....

  pdf29p meoconbatbuom 26-05-2011 39 3   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN "XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC GIAI ĐOẠN 20112020". dựng và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo

  pdf2p denlong_do 27-10-2011 37 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 20112020

  pdf6p buomgiay 09-12-2011 27 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 20112020" ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 31 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 115/2012/TTLT-BTCBLĐTBXH NGÀY 18/7/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄM TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 20112020 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 29 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY NÔNG, LÂM NGHIỆP, GIỐNG VẬT NUÔI VÀ GIỐNG THỦY SẢN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 20112020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf12p stingdautaydo 05-12-2012 21 1   Download

Đồng bộ tài khoản