Giao diện C++

Xem 1-20 trên 2312 kết quả Giao diện C++
 • Bài giảng Lập trình giao diện gồm 8 chương: Chương I - Tổng quan về lập trình giao diện với Visual Studio.Net; chương II - Ngôn ngữ lập trình C#; chương III - Hướng đối tượng trong C#; chương IV - Windows Form và các controls; chương V - Sự kiện bàn phím và chuột; chương VI - Mảng – Chuỗi; chương VII - Làm việc với File và thư mục; chương VIII - Đồ họa.

  pdf196p uocvong09 19-10-2015 122 72   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Lập trình hướng đối tượng Chương 4 Lập trình giao diện nhằm nêu Graphical User Interface (GUI), event Driven Programming, ứng dụng Windows Form dùng C#, khuôn mẫu của ứng dụng Windows, Form chuẩn, cách tạo ứng dụng Windows Form.

  ppt190p xuanlan_12 26-04-2014 113 31   Download

 • Thực thi giao diện · · · Thực thi nhiều giao diện Mở rộng giao diện Kết hợp các giao diện

  pdf8p suadaunanh 21-07-2010 76 18   Download

 • Các giao diện và mẫu thông dụng Chương này trình bày cách hiện thực các mẫu (pattern) sẽ được sử dụng thường xuyên trong quá trình phát triển các ứng dụng Microsoft .NET Framework

  pdf12p dauhutuongot 22-07-2010 47 12   Download

 • Bạn cần một cơ chế dùng để so sánh các kiểu tùy biến, cho phép bạn dễ dàng sắp xếp tập hợp chứa các thể hiện của kiểu này. Để cung cấp một cơ chế so sánh chuẩn cho một kiểu, hiện thực giao diện System.IComparable.

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 60 12   Download

 • Biểu thức điều kiện sẽ trả về giá trị true và phép gán sẽ được thực hiện khi đối tượng có thực thi giao diện bên phải của toán tử is. Tuy nhiên, việc sử dụng toán tử is đưa ra một việc không có hiệu quả. Để hiểu được điều này, chúng ta xem đoạn chương trình được biên dịch ra mã IL.

  pdf12p suadaunanh 21-07-2010 72 11   Download

 • Thực thi giao diện tường minh Trong việc thực thi giao diện cho tới giờ, những lớp thực thi (trong trường hợp này là Document) tạo ra các phương thức thành viên cùng ký hiệu và kiểu trả về như là phương thức được mô tả trong giao diên.

  pdf13p suadaunanh 21-07-2010 65 11   Download

 • Bổ sung thêm phần khai báo giao diện ICompressible và định nghĩa các phương thức của giao diện bên trong lớp Document. Sau khi tạo thể hiện lớp Document và gọi các phương thức từ giao diện ta có kết quả tương tự như sau: Creating document with: Test Document Implementing the Read Method for IStorable Implementing

  pdf18p suadaunanh 21-07-2010 68 10   Download

 • Lớp Team mô tả tập hợp các đối tượng TeamMember. Hiện thực giao diện // IEnumerable để hỗ trợ việc liệt kê các đối tượng TeamMember. public class Team

  pdf9p dauhutuongot 22-07-2010 51 10   Download

 • Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 3: Lập trình giao diện" cung cấp cho người học các kiến thức về: Graphical User interface, event driven programming, ứng dụng Windows Form dùng C#, cách tạo ứng dụng Windows Form, khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt196p thangnamvoiva20 20-09-2016 22 9   Download

 • Trong ví dụ 8.6, giao diện IStorable có một phương thức Read() và môt thuộc tính là Status. Giao diện này được thực thi bởi một cấu trúc tên là myStruct: public struct myStruct : IStorable

  pdf6p suadaunanh 21-07-2010 71 8   Download

 • Bài giảng: Xây dựng lớp và giao diện bao gồm những nội dung chính về các khái niệm cơ bản về lập trình OOP; khai báo lớp; constructor & destructor; hàm thành viên; thuộc tính; đa hình trong C#; down cast – up cast; abstract class; sealed class, nested class; interface.

  ppt79p vnch1975 15-04-2015 44 7   Download

 • C# hỗ trợ giao diện (Interfaces). Khi thừa kế một giao diện, một lớp đang khai báo sẽ thực thi những hàm nào đó. Chúng ta sẽ minh họa về giao diện thông qua việc giới thiệu một giao diện đã được Microsoft định nghĩa, System.IDisposable. IDisposable chứa một phương thức Dispose() dùng để xoá mã.

  pdf12p cachuadam 21-05-2011 47 5   Download

 • Bài giảng này trang bị cho người học những kiến thức về lập trình giao diện (Graphical User Interface). Nội dung chính trong bài giảng gồm có: Graphical User Interface (GUI), Event Driven Programming, ứng dụng Windows Form dùng C#, khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn, cách tạo ứng dụng Windows Form. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt190p tangtuy16 02-07-2016 23 4   Download

 • Gia diện Metro, với các biểu tư ao M c ượng ứng dụng được sắp xếp như trên m màn hìn của máy tính bảng chính là một trong những sự thay đổi đáng giá n nh y à g ự nhất của Window 8. Bài viết dưới đ sẽ giú Window 7 “kho a ws v đây úp ws oác” giao diện Me ấn tượ của Wi etro ợng indows 8. Vớ phần mề miễn phí Mosaic bạn có th mang đ cho W ới ềm c, hể đến Windows 7 giao diệ Metro độc đáo và mới mẻ...

  pdf7p bummap_5 27-01-2013 47 3   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 5: Giao diện lập trình bao gồm những nội dung về ngôn ngữ PL/pgSQL, giao diện lập trình C, giao diện lập trình C++, giao diện lập trình JAVA, giao diện lập trình PHP.

  pdf77p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 13 3   Download

 • Dưới đây là bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Lập trình giao diện do Phan Hiền biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về thư viện hỗ trợ với ngôn ngữ C# .NET; các lớp giao diện; phân chia các lớp giao diện; cú pháp tạo mới một giao diện form; thêm lớp giao diện vào giao diện chứa; một số thuộc tính của giao diện và mọt số nội dung khác.

  pdf28p cocacola_09 24-11-2015 12 2   Download

 • Vấn giao tiếp giữa PC và vi điều khiển rất quan trong trong các ứng dụng điều khiển, đo lường,.. trong thực tế.    Do đó tôi xin giới thiệu cho các bạn viết chương trình trên PC dùng MSComm. Tôi xin đưa ra một số vấn đề như sau:    Giới thiệu chuẩn giao tiếp  RS232  và  điều khiển Active X Microsoft Communication 6.0( MSComm): cách tính chất và cách thiết lập tham số tối ưu cho điều khiển.

  pdf78p phamquocgia 10-11-2010 1057 432   Download

 • WinCC là một trong những phầm mềm cho phép giao tiếp giữa người và máy (IHMI-Integrated Human Machine Interface). Với WinCC, ta có thể lập trình xử lý một cách dễ dàng và cho phép ta quan sát trực quan tất cả các khía cạnh của hệ thống xử lý. WinCC cung cấp 3 giải pháp chính cho cấu hình:Sử dụng các công cụ chuẩn có sẵn. Sử dụng các ứng dụng của Windows có sẵn với WinCC bằng DDE, OLE, ODBC và ActiveX.

  doc24p hoankhaktd 03-11-2012 411 212   Download

 • Chương 2: Tạo website và xây dựng phần giao diện

  pdf25p duyanhphamkiller 22-09-2010 270 150   Download

Đồng bộ tài khoản