intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình mạng adsl

Xem 1-20 trên 55 kết quả Giáo trình mạng adsl
 • Khái niệm về ADSL Dịch vụ ADSL cung cấp một số kênh truyền tải khác nhau với sự kết hợp một số dịch vụ khác: dịch vụ ADSL trên cùng một đôi dây với dịch vụ dải tần thoại (bao gồm POTS và các dịch vụ truyền số liệu dải tần thoại). Tín hiệu ADSL chiếm dải tần số cao hơn dải tần thoại và được tách ra bởi các bộ lọc, dịch vụ ADSL trên cùng một đôi dây với dịch vụ ISDN. Tín hiệu ADSL chiếm dải tần số cao hơn dải tần thoại và được tách ra...

  pdf7p zues09 07-07-2011 230 87   Download

 • Mạng Internet xuất phát từ mạng ARPANET của Mỹ và ngày nay đã trở thành mạng toàn cầu kết nối hàng trăm triệu người trên thế giới. Mạng máy tính toàn cầu Internet có thể được xem như là mạng của tất cả các mạng (network of networks), trong đó người dùng tại bất cứ máy tính nào đều có thể truy cập tới các thông tin của các máy khác (nếu được phép).

  pdf142p nguyen3 12-11-2009 203 69   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng quan về mpls trong giáo trình ccip', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc15p linhsb 02-01-2011 108 31   Download

 • Dòch vuï treân ADSL Chöông 4: Ñaëng Quoác Anh Khi các ứng dụng dung lượng thông tin lớn không ngừng phát triển và gây khủng hoảng cho cả hạ tầng cơ sở mạng công cộng cũng như nội bộ thì phần nội hạt trở nên thách thức chính cho các nhà cung cấp dịch vụ. Làm thế nào để có thể cung cấp tốc độ cao mà không phải đầu tư nhiều cho việc nâng cấp vòng thuê bao nội hạt. CAÙC ÖÙNG DUÏNG VAØ CAÙC DÒCH VUÏ NOÅI TROÄI DÖÏA TREÂN COÂNG NGHEÄ ADSL 4.1 DSL – coâng ngheä truy xuaát cuûa theá...

  pdf7p zues09 07-07-2011 122 30   Download

 • Dự báo nhu cầu ADSL Dự báo nhu cầu ADSL bao gồm các bước: xác định mục tiêu dự báo, sắp xếp các điều kiện ban đầu, nghiên cứu dữ liệu, phân tích khuynh hướng nhu cầu, xác định kỹ thuật dự báo. 5.10.3 Dự báo kỹ thuật ADSL Dự báo sự tiến triển của kỹ thuật ADSL: ADSL, RADSL, ReachDSL, ADSL2 và dự báo sự tiến triển của công nghệ, thiết bị ADSL cũng như giá thành. 5.10.4 Con đường tiến triển của DSL...

  pdf5p zues09 07-07-2011 92 28   Download

 • Thêm vào đó còn có các phân loại chuyển vận cố định tùy chọn 2M dùng cho hệ thống truyền dẫn dựa trên E-carrier 2048 Kbps sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ. Phân loại chuyển vận loại 1 là bắt buộc và dùng cho các vòng thuê bao ngắn nhất nhưng đem lại tốc độ truyền tải theo chiều downstream lớn nhất trong các cấu hình ADSL. Phân loại này thực hiện truyền tải chiều downstream 6144 Mbps và có thể được thực hiện bằng bất cứ sự kết hợp nào của từ một tới bốn kênh truyền tải bội...

  pdf7p zues09 07-07-2011 81 25   Download

 • Cấu trúc superframe ADSL của máy phát ATU-C Đa khung (superframe) ADSL gồm 68 khung. Một số khung trong 68 khung này có các chức năng đặc biệt. Chẳng hạn như khung 0 và khung 1 dùng để truyền tải thông tin kiểm soát sai (error control) CRC (Cyclic Redundancy Check) và các bit chỉ thị (indicatoir bit: ib) để quản lý

  pdf7p zues09 07-07-2011 109 25   Download

 • Trieån khai ADSL Ñaëng Quoác Anh 49 SFEXT Interferer 49 SDSL 784 kbps 49 ISDN NEXT 49 HDSL NEXT 49 T1 AMI 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Distance (kft) Hình 5.20 Töông hôïp phoå Tương hợp phổ DMT chiều downstream với các hệ thống DSL khác Để đánh giá sự tương hợp phổ của chiều upstream của ADSL DMT với các dịch vụ khác hãy xét tầm cự ly của kênh upstream DMT 272 kbps với sự hiện diện của xuyên kênh từ các dịch vụ DSL khác nhau. Hình 5.19 là sự so sánh tầm cự ly...

  pdf5p zues09 07-07-2011 61 21   Download

 • MDF là điểm trung tâm kết thúc mọi đường dây thuê bao tại tổng đài nội hạt. Các tổng đài nội hạt được kết nối với nhau qua mạng liên đài (inter-CO network). Mạng liên đài bao gồm hệ thống kết nối – truy xuất số (DACS: Digital Access and Cross-connect Systems) và các thiết bị truyền dẫn PDH. Gần đây mạng liên đài sử dụng các công nghệ truyền dẫn tiên tiến SONET hay SDH. Các công ty khai thác điện thoại không đủ khả năng xử lý lưu lượng các cuộc gọi dữ liệu....

  pdf5p zues09 07-07-2011 77 20   Download

 • Sự ra đời của kỹ thuật DSL DSL (Digital Subscriber Line: đường dây thuê bao số) được sử dụng đầu tiên với ISDN (Integrated Services Digital Network: mạng số đa dịch vụ) là mạng tiên phong trong việc số hoá dịch vụ thoại, tích hợp với dịch vụ số liệu truyền tải từ người sử dụng đến người sử dụng. Nhiều đặc tính tiến bộ của các phiên bản xDSL sau này được lấy từ thực tế của ISDN DSL...

  pdf6p zues09 07-07-2011 69 20   Download

 • Ảnh hưởng lẫn nhau giữa ADSL và VSDL trong cấu hình FTTEx VDSL không bao giờ ảnh hưởng đến truyền dẫn ADSL theo chiều upstream trong cấu hình FTTEx vì phổ tần của VDSL bắt đầu từ 300 kHz trong khi chiều upstream của ADSL kết thúc ở tần số 138 kHz. Vì vậy, xuyên kênh từ VDSL sang ADSL là nhiễu ngoài dải và trong các hệ thống VDSL được thiết kế tốt nó chỉ khoảng -120 dBm/Hz. Do đó truyền dẫn upstream của ADSL không bị ảnh hưởng bởi VDSL trong cấu hình FTTEx. Tuy nhiên, cần lưu...

  pdf6p zues09 07-07-2011 80 18   Download

 • Kiểm tra dịch vụ thoại tại các thiết bị ngoài trời bằng bộ tách dịch vụ ADSL/POTS và butt set Nếu dịch vụ thoại không sử dụng được nhưng dịch vụ ADSL vẫn dùng được tốt thì kiểm tra âm hiệu mời quay số của dịch vụ thoại bằng một máy đo thử ADSL xách tay và 185 butt set có an toàn cho dữ liệu ở điểm lên đường dây kế tiếp trên đường dây thuê bao (xem minh hoạ ở hình vẽ 5.22). Giảm dần vùng có sự cố và tìm chỗ đứt dây. Nếu dây hở mạch...

  pdf5p zues09 07-07-2011 75 17   Download

 • ADSL không thể cùng tồn tại trong cùng một chão cáp hay trên các chão cáp gần nhau nhưng một vài phiên bản truyền dẫn DSL có thể cùng tồn tại trong cùng một chão cáp mà không gây ra xuyên kênh như ADSL, DSL/MDSL và ISDN. Tuy nhiên, khhi triển khai các dịch vụ DSL khác khi chão cáp đã có đầy đủ các dải tần thì phải thực hiện quản lý phổ tần để tránh xuyên kênh. Đo đạc nhiễu tần số cao có thể cách ly được các vấn đề truyền dẫn DSL....

  pdf5p zues09 07-07-2011 74 15   Download

 • Sơ đồ nối dây dịch vụ ADSL và dịch vụ thoại trên jack đôi gắn tường ADSL G.DMT Nếu khách hàng không yêu cầu dịch vụ thoại trên jack điện thoại này thì nối dây nhảy cùng một đôi dây gán cho cổng số liệu ở NID. Nếu khách hàng yêu cầu cả dịch vụ thoại và ADSL ở trên jack điện thoại này thì lắp đặt bộ jack đôi gắn tường nếu chưa có. Phải chắc rằng đôi dây dành cho dịch vụ thoại gắn vào cổng thứ nhất (port 1) và đôi dây dùng cho dịch vụ số...

  pdf5p zues09 07-07-2011 68 15   Download

 • Như đã thảo luận dưới đây, giải pháp VoDSL cho các khách hàng được các bộ DSLAM dựa trên cơ sở frame relay phục vụ rất phức tạp do hầu hết các bộ DSLAM như vậy đều kết nối với mạng ATM qua các chức năng giao thức frame-to-cell. Ở phía khách hàng, thoại phải được chèn vào trong các frame frame relay để truyền dẫn trên kến nối DSL. Một phương pháp thực hiện điều này là tiêu chuẩn dành cho thoại qua frame relay FRF.12 của Frame Relay Forum. ...

  pdf7p zues09 07-07-2011 63 12   Download

 • Trieån khai ADSL Ñaëng Quoác Anh ZR theo ñoù traéc aâm laø chaáp nhaän ñöôïc khi thieát bò ñaàu cuoái coù trôû khaùng ZR vaø vôùi caùc trôû khaùng khaùc thì traéc aâm seõ taêng leân. Hình 5.2 Söû duïng caùc boä taùch dòch vuï ñeå taùch tín hieäu POTS vaø DSL Moät vaán ñeà nöõa cuõng naûy sinh khi söû duïng caùc boä loïc thoâng thaáp naøy laø khi coù moät vaøi boä loïc thoâng thaáp ñöôïc söû duïng treân cuøng moät voøng thueâ bao. Vôùi moät vaøi söï keát hôïp thì töông taùc giöõa caùc boä loïc coù theå gaây ra...

  pdf5p zues09 07-07-2011 52 12   Download

 • ơ đồ nối dây dịch vụ ADSL và dịch vụ thoại trên jack đôi gắn tường ADSL G.DMT Nếu khách hàng không yêu cầu dịch vụ thoại trên jack điện thoại này thì nối dây nhảy cùng một đôi dây gán cho cổng số liệu ở NID. Nếu khách hàng yêu cầu cả dịch vụ thoại và ADSL ở trên jack điện thoại này thì lắp đặt bộ jack đôi gắn tường nếu chưa có. Phải chắc rằng đôi dây dành cho dịch vụ thoại gắn vào cổng thứ nhất (port 1) và đôi dây dùng cho dịch vụ số...

  pdf5p zues09 07-07-2011 50 11   Download

 • Các yêu cầu của thị trường dành cho hệ thống VoDSL Để VoDSL thực sự hấp dẫn được khách hàng và trở thành giải pháp tốt cho các mạng thuê bao trong tương lai thì VoDSL phải thoả mãn được các yêu cầu của thị trường. Chính yêu cầu của thị trường đã định hình cho các đặc tính kỹ thuật của giải pháp VoDSL.

  pdf7p zues09 07-07-2011 64 10   Download

 • Hướng truyền dữ liệu từ người sử dụng đến tổng đài gọi là upstream, hướng truyền dữ liệu ngược lại, từ tổng đài đến người sử dụng gọi là downstream. Kênh truyền dẫn là môi trường vật lý dùng để chuyển tín hiệu mang thông tin từ điểm này tới điểm khác. Trong mạng điện thoại nội hạt kênh truyền dẫn là các đôi dây xoắn được chế tạo bằng cách xoắn đôi 2 dây đồng cách điện với nhau. Sau đó nhiều đôi dây lại được xoắn chặt với nhau tạo thành sợi cáp. Từ tổng đài nội hạt...

  pdf6p zues09 07-07-2011 58 8   Download

 • Trong nhiều trường hợp số sóng mang phụ dùng trong một hướng sẽ nhỏ hơn số lớn nhất cho phép. Khoảng cách tần số ∆f giữa các sóng mang phụ là 4,3125 kHz với dung sai 50 ppm. Các sóng mang phụ được lấy trung tâm là các tần số f = k × ∆f. Với k là chỉ số tần số lấy các giá trị 0,1,2,.., Nsc –1. Trong tương lai sẽ nghiên cứu đến các giá trị khoảng cách tần số khác để đáp ứng yêu cầu của các hệ thống VDSL mới. Truyền dẫn có thể lấy...

  pdf5p zues09 07-07-2011 49 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình mạng adsl
p_strCode=giaotrinhmangadsl

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản