H.b.

Xem 1-20 trên 1425 kết quả H.b.
 • Báo cáo tài chính (BCTC) là môṭ trong những sản phẩm cuả người làm kế toán , gồm các báo cáo chủ yếu là Bảng cân đố kế toán , Báo cáo kêt́ quả hoaṭ động kinh doanh (Baó caó KQHĐKD), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) và Thuyết minh baó caó taì chiń h.

  doc19p thienthantuyet1201 30-08-2010 623 254   Download

 • Giả sử bạn có một động cơ DC có 2 đầu A và B, nối 2 đầu dây này với một nguồn điện DC (ắc qui điện – battery). Ai cũng biết rằng nếu nối A với cực (+), B với cực (-) mà động cơ chạy theo chiều thuận (kim đồng hồ) thì khi đảo cực đấu dây (A với (-), B với (+)) thì động cơ sẽ đảo chiều quay.

  doc17p phonghanhlietlolem 20-04-2010 460 150   Download

 • ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: HOÁ HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 572 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

  pdf5p sieusayzasj10 19-10-2012 153 74   Download

 • Để thiết lập phương trình ion-electron trong trường hợp này ta sử dụng qui tắc, đối với quá trình khử : thêm H2O vào dạng oxy hóa, thêm OH- vào dạng khử, đối với quá trình oxy hóa : thêm H+ vào dạng oxy hóa, thêm H2O vào dạng khử với lượng tương ứng. Từ đó, hai quá trình khử và oxy hóa của phản ứng trên là : 2x 3x 2OH

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 218 71   Download

 • Hiện tượng thẩm thấu xảy ra: nước từ cốc chuyển vào cylent và đẩy piston lên. Cột nước hình thành tạo ra áp suất thủy tĩnh có tác dụng ngược lại với áp suất thẩm thấu: nó gây nên sự khuếch tán các phân tử từ trong cylent ra cốc. Khi cốc nước đạt độ cao h nhất định thì tốc độ nước ra và vào cylent bằng nhau. Nếu ngay từ đầu khi hiện tượng thẩm thấu mới xảy ra, ta đặt một trọng lượng p nào đó lên piston để vừa cân bằng với áp suất thẩm thấu...

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 106 48   Download

 • BÀI 3: GẤP CON ẾCH (2 tiết). Tiết 1:.I-Mục tiêu:. - Học sinh biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình kỹ thuật. - Hứng thú với giờ học gấp hình.II-Chuẩn bị:.Giáo viên : Mẫu con ếch được gấp bằng giấy màu, có kích thước đủ lớn để học.sinh quan sát được.. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công.. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm..III.

  doc9p hoangbichhang_kt 04-08-2014 226 43   Download

 • Bài 16: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN (3 tiết).... Tiết 1:. I. Mục tiêu:. - Học sinh biết cách làm quạt giấy tròn.. - Học sinh làm được giấy tròn đúng quy trình kỹ thuật.. - Học sinh thích làm đồ chơi.. II. Chuẩn bị hoạt động dạy học:. - Mẫu quạt giấy tròn có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát.. - Các bộ phận để làm quạt tròn gồm: 2 tờ giấy đã gấp các nếp g ấp cách.

  doc5p hoangbichhang_kt 04-08-2014 181 34   Download

 • THỦ CÔNG 3. BÀI 4.GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG.(TIẾT 1).I/ MỤC TIÊU :.  Biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh..  Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh c ủa.ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dáng tương đối phẳng, cân đối..  Đối với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá c ờ đ ỏ.sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau.

  doc4p hoangbichhang_kt 04-08-2014 146 23   Download

 • Câu 1: X là hợp chất hữu cơ, mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn X chỉ thu được CO2 và H2O. Khi làm bay hơi hoàn toàn 4,5 gam X thu được thể tích bằng thể tích của 2,1 gam khí N2 ở cùng điều kiện. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là: A. 5. B. 4. C. 3. D. 6. Câu 2: Cho cân bằng hóa học sau: N2 (k) + 3H2 (k)  2NH3 (k) ; ∆H

  doc9p hsoledad1 14-04-2013 54 16   Download

 • Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ò CHÝNH THøC kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 M«n thi: HãA HäC Khèi B (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) C©u 1 (1,5 ®iÓm). 1. Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong 2 nguyªn tö kim lo¹i A vµ B lµ 142, trong ®ã tæng sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n tæng sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 42. Sè h¹t mang ®iÖn cña nguyªn tö B nhiÒu h¬n cña A lµ 12. a) X¸c ®Þnh 2 kim lo¹i A vµ B. Cho biÕt sè hiÖu nguyªn tö cña mét sè nguyªn...

  pdf1p ancaremthieu 28-02-2011 45 11   Download

 • Mùa hè đến là điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho các loài muỗi phát triển, vì vậy bệnh viêm não Nhật Bản B (VNNBB) rất có khả năng xuất hiện. Bệnh VNNBB do virut Arbo gây ra. Bệnh lây lan giữa người bệnh với người lành hoàn toàn khác với bệnh viêm màng não mủ do vi khuẩn não mô cầu hoặc H. Influenzae hoặc St.pneumoniae... gây ra. Bệnh VNNBB dễ lây lan, tỷ lệ tử vong cao, khi khỏi bệnh có thể để lại di chứng nặng nề.

  pdf5p tae_in2 06-08-2010 49 7   Download

 • Các kịch bản Khởi tạo MG (khởi động lạnh). Thiết lập cuộc gọi. Giải phóng cuộc gọi. AuditValue. Trung t©m ¦DCN Míi - ViÖn KHKT B−u ®iÖn Khởi tạo MG (khởi động lạnh) - Thứ tự trao đổi giữa MG và MGC được thực hiện như sau: + MGC đợi lệnh ServiceChange từ MG. + Khi nhận được lệnh ServiceChange từ MG thì MGC trả lời thông qua một đáp ứng ServiceChange. - Các trường hợp khởi tạo khác nhau: ...

  pdf9p suatuoi_thomngon 31-07-2011 30 6   Download

 • Cho hàm số y = (1) (m lµ tham sè ) x +1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = -1 . 2. Cho hai ®iÓm A (3; - 4), B( - 3; 2) .. Giải phương trình: = 2(1 + cos x ).(1 + sin x). cos x - 1 ì1 + 2 x + y + 1 = 4( 2 x + y ) 2 + 6 x + 3 y ï 2. Gi.i hÖ ph­¬ng tr×nh: í ( x, y Î R ) . ï( x + 1) 2 x 2 - x + 4 + 8 x 2 + 4 xy = 4 î 2 ln 3 e2x -1 Câu I

  pdf8p giadinhyenbank 24-05-2013 31 4   Download

 • The first investigation on chemical constituents of Acanthus integrifolius resulted in the isolation of apigenin-7-O- -glucoside from the leaves of this plant. Its chemical structure was determined by ESIMS, 1 H NMR, 13 C NMR, DEPT, HMBC and HMQC.

  pdf3p uocvong04 24-09-2015 15 2   Download

 • a) Lập biểu thức tính áp suất P2 theo P1 và hiệu suất h. b) Tính khoảng giá trị của P2 theo P1 GI ẢI : 1) Lập biểu thức tính b theo a và V 2) Tính hiệu suất phản ứng : Xét phản ứng : 3C2H2 ¾C hoat tinh ,600¾® C6H6 ¾ ¾ ¾ ¾C x ® x/3 (lít) Gọi x là thể tích C2H2 đã tham gia phản ứng trên

  pdf8p iiduongii8 08-05-2011 451 287   Download

 • Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; C =12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40). Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và...

  doc9p nguyenthituyen_tl 28-02-2011 920 254   Download

 • Câu 8 Dựa vào bảng số liệu a/ Hãy vẽ biểu đồ cột và đường kết hợp thể hiện sản lượng lương thực và dân số qua các năm, b/ Nhận xét và giải thích về dân số và sản lượng lương thực của nước ta c/ Tính bình quân lương thực đầu người của cả nước qua các năm Năm 1981 1983 1985 1989

  doc8p hoanghaik23 28-02-2011 904 180   Download

 • Qua phươn trình 2-45 và 2-48 ta thấy đặc tính cơ điện và đặc tính cơ của ĐM nối tiếp có dạng hypecbol và rất mềm như hình 2-11a, b không tải lý tưởng đối với động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp.

  pdf0p huyenmy2204 08-12-2009 403 170   Download

 • CÁC PHẢN ỨNG TỔNG HỢP PHẨM MÀU 4.1 . Phản ứng thế vào nhân thơm 4.1.1. Phản ứng thế electrophin a. Cơ chế: Phản ứng xảy ra qua một giai đoạn và có hình thành một số hợp chất trung gian. H X X X X H+ b. Nhận xét b1. Phản ứng thế electrophin ở hợp chất thơm xảy ra qua 1 giai đoạn và hình thành một số hợp chất trung gian là phức  và phức  .

  pdf31p dinhlan0501 05-03-2011 377 162   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 517 Họ, tên thí sinh: .......................................................................... Số báo danh: ............................................................................

  pdf6p augi19 06-03-2012 250 115   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản