Hệ thống nhnn

Xem 1-20 trên 190 kết quả Hệ thống nhnn
 • Quyết định 34/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 QĐ số 1014/2005/QĐ-NHNN ngày 11/7/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống NHNN ban hành theo QĐ số 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000

  doc2p trongthuy 18-08-2009 86 6   Download

 • Hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN Việt Nam và tác động tới ổn định hệ thống tài chính" Trong thời từ nay đến 2010, nền kinh tế nước ta sẽ phát triển theo hướng ngày càng hội nhập nền kinh tế khu vực và toàn cầu hoá, do đó, hệ thống ngân hang Việt Nam cũng đứng trước yêu cầu hội nhập vào cộng đồng tài chính khu vực và quốc tế.

  pdf19p kemoc4 29-05-2011 310 118   Download

 • Đề tài tổng hợp và hệ thống hóa kiểm soát nội bộ trong các NHTM; tìm hiểu và làm rõ những quy trình, quy định chung về hệ thống kiểm soát nội bộ do Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) ban hành cũng như những quy trình, quy định riêng của NHCT Việt Nam; đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Huế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf86p bautroibinhyen1 02-11-2016 5 4   Download

 • Đề tài tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống KSNB trong hoạt động chủ yếu của NHNN & PTNT Hà Tĩnh – chi nhánh Hương Sơn, đặc biệt là hoạt động tín dụng; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB trong hoạt động kinh doanh của chi NHNN & PTNT chi nhánh Hương Sơn mà chủ yếu là hoạt động tín dụng.

  pdf98p thangnamvoiva26 21-10-2016 12 3   Download

 • Quyết định 29/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc54p trongthuy 18-08-2009 1155 343   Download

 • 1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/06/2010. 2. Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010. 3. Luật các công cụ chuyển nhượng ngày 29/11/2005 4. Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 13/6/2012 5. Pháp lệnh ngoại hối ngày 13/12/2005 6. Nghị định 160/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối. 7. Nghị định 96/2008/NĐ-CP ngày 26/08/2008 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN VN....

  doc4p gaugauvn 03-06-2013 280 103   Download

 • Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc13p sontinh 18-08-2009 366 91   Download

 • Công văn 1345/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc hệ thống hóa và hướng dẫn chuyển số liệu tài khoản kế toán Ngân hàng nhà nước

  doc160p trongthuy 18-08-2009 195 74   Download

 • Quyết định 04/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng

  doc18p trongthuy 18-08-2009 339 38   Download

 • Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 ban hành hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  doc2p sontinh 18-08-2009 207 38   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức c...

  pdf122p vienthieu 31-12-2010 108 32   Download

 • Quy định việc đảm bảo, an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

  doc18p datqueqp 05-04-2011 135 31   Download

 • Quyết định 61/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

  doc8p trongthuy 18-08-2009 166 25   Download

 • Quyết định về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán NHNN

  doc4p nguyetnga 19-08-2009 164 24   Download

 • Quyết định 23/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

  pdf8p trongthuy 18-08-2009 173 23   Download

 • Thông tư Số: 23/2010/TT-NHNN Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Thông tư ban hành căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010.

  pdf54p chongxinhyeu 20-12-2010 133 23   Download

 • Quyết định 12/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 11/2006/QĐ-NHNN ngày 17/3/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc2p trongthuy 18-08-2009 157 21   Download

 • Quyết định 1232/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bãi bỏ các quy định về nhận tiền gửi và cho vay áp dụng đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong giai đoạn thí điểm

  doc2p sontinh 18-08-2009 113 17   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, BẢO MẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

  pdf24p meoconanca 28-02-2011 85 16   Download

 • Quyết định 29/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc2p trongthuy 18-08-2009 117 15   Download

Đồng bộ tài khoản