intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống pháp lý về tiền tệ

Xem 1-20 trên 1428 kết quả Hệ thống pháp lý về tiền tệ
 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Phát triển cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT) chi nhánh tỉnh Bắc Ninh" nhằm hệ thống hóa những lý luận cơ bản về phát triển cho vay KHDN của NHTM. Phân tích đánh giá thực trạng phát triển cho vay KHDN tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh từ đó xác định được nguyên nhân, hạn chế và kết quả đạt được. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

  pdf104p dongcoxanh25 22-06-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện và phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Quốc Oai.

  pdf102p dongcoxanh25 22-06-2022 10 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam trên thị trường nội địa" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, trên cơ sở phân tích thực tiễn và xu hướng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công Ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam nói riêng, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam trên thị trường nội địa.

  pdf54p chuheodethuong10 17-06-2022 10 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án" Phương pháp xác định chi phí dựa trên cơ sở hoạt động tại một số doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng Công ty Viglacera-CTCP" là hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về phương pháp ABC trong DNSX; Nghiên cứu thực trạng áp dụng phương pháp xác định chi phí (bằng phương pháp nghiên cứu điển hình và phương pháp điều tra) tại một số DNSX thuộc TCT Viglacera.

  pdf252p hoamaudon2510 16-06-2022 6 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về điều kiện lao động trong doanh nghiệp; đánh giá điều kiện lao động thực tế tại Công ty TNHH MTV Takson Huế giai đoạn 2016 – 2018; phân tích các nhóm yếu tố điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả lao động trong Công ty TNHH MTV Takson Huế; đề xuất các giải pháp để cải thiện điều kiện lao động trong Công ty TNHH MTV Takson Huế đến năm 2020.

  pdf103p bakerboys02 10-05-2022 13 3   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 14 1   Download

 • Trong quá trình hội nhập và phát triển, Việt Nam đã và đang tham gia một cách tích cực vào các tiến trình hội nhập quốc tế thông qua các hiệp định đối tác kinh tế với các nước trong khu vực. Bài viết trình bày khái quát về Hiệp định TPP; Những cơ hội và thuận lợi đối với thương mại dịch vụ Việt Nam; Một số khó khăn, thách thức đối với thương mại dịch vụ và giải pháp.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về thu hút FDI của một quốc gia; đánh giá đúng thực trạng thu hút FDI của Lào thời gian qua và đưa ta các vấn đề tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện, đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào CHDCND lào thời gian tới.

  pdf193p badbuddy10 21-04-2022 12 3   Download

 • Luận án nghiên cứu, hệ thống hóa, phát triển bổ sung những căn cứ lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của NHTM trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Qua tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh phân tích kết quả năng lực cạnh tranh Vietcombank hiện nay và phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, cơ hội và thách thức , mục tiêu của Vietcombank, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank nhằm đạt định hướng và mục tiêu kinh doanh đề ra trong hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf189p linyanjun_2408 21-04-2022 24 4   Download

 • Mục đích trước tiên của đề tài nhằm hệ thống hoá lý luận về dịch vụ môi trường trên cơ sở lý luận khoa học. Dựa vào sự phân tích, đánh giá hiện trạng hoạt động kinh doanh các dịch vụ môi trường hiện nay, rút ra những kinh nghiệm và các bài học bổ ích, từ đó đưa ra được một số giải pháp chiến lược chủ yếu nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích và phát triển kinh doanh các dịch vụ môi trường trong thời gian tới.

  pdf97p badbuddy10 02-04-2022 16 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài luận án là nghiên cứu toàn diện, sâu sắc và có hệ thống các vấn đề lý luận về áp dụng tập quán trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam mà chủ yếu là trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, luận án lý giải thực tiễn áp dụng tập quán ở Việt Nam và đưa ra các kiến nghị liên quan tới lý luận và thực tiễn về áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại trên cả bình diện lập pháp và tư pháp.

  pdf158p badbuddy09 29-03-2022 21 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu một số vấn đề lý luận về bảo đảm quyền tự do kinh doanh nhằm làm sáng tỏ những luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng pháp luật và xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam về đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các quy định của Thỏa ước La-Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp; so sánh và tìm ra những điểm khác biệt cơ bản về đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và Văn kiện Geneva 1999 của Thỏa ước La-Hay; nghiên cứu, phân tích và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn khi Việt Nam gia nhập Thỏa ước La-Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.

  pdf119p badbuddy09 29-03-2022 3 0   Download

 • Mục đích của luận văn là đưa ra được một cái nhìn toàn diện, có tính hệ thống và khoa học về các vấn đề pháp lý, xã hội liên quan đến quyền an tử trên thế giới và ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách hiện hành về vấn đề này ở nước ta trong thời gian tới.

  pdf105p badbuddy09 29-03-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa lý luận về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xây dựng cơ sở lý luận về phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo hướng bền vững. Đề xuất các giải pháp đồng bộ và có tính khả thi để phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo hướng bền vững tại TP Hải Phòng đến năm 2030 và giai đoạn sau 2030.

  pdf258p caphesuadathemchanh 29-03-2022 12 4   Download

 • Thông qua việc tìm hiểu các bản Hiến pháp có quy định về BTNN, pháp luật quốc tế về chế định BTNN, các văn bản Luật về BTNN tại một số quốc gia và đạo luật riêng về TNBTCNN ở Việt Nam, cụ thể là Luật TNBTCNN 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, mục đích của học viên là đưa ra được một cái nhìn toàn diện, có tính hệ thống và khoa học về các vấn đề pháp lý, thực tiễn liên quan đến quyền con người trong pháp luật về TNBTCNN tại Việt Nam.

  pdf115p badbuddy09 29-03-2022 4 1   Download

 • Trên cở sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu vấn đề tội phạm và dẫn độ tội phạm xâm phạm đến hoạt động hàng không dân dụng quốc tế trong các Điều ước quốc tế đa phương và những Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định về dẫn độ tội phạm, đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng những quy định về dẫn độ tội phạm.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 5 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn về xu hướng đô thị hoá và ảnh của nó tới kinh tế hộ nông dân; phân tích, đánh giá thực trạng tình hình đô thị hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và sự ảnh hưởng của đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân; tìm ra những giải pháp nhằm góp phần cải thiện đời sống kinh tế của những hộ nông dân bị mất đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong những năm tới.

  pdf128p badbuddy08 25-03-2022 6 0   Download

 • Trong đề tài này, thông qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống nhằm làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật trên thực tế. Người viết đề xuất định hướng, các giải pháp để hoàn thiện pháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf116p badbuddy08 25-03-2022 4 1   Download

 • Trong luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống về lý luận, thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn xét xử ở Việt Nam về vấn đề giá trị bồi thường thiệt hại, có so sánh với pháp luật nước ngoài và tham khảo thực tiễn tài phán quốc tế, bao gồm những nội dung: Xác định giá trị bồi thường thiệt hại, giới hạn giá trị bồi thường thiệt hại và giá trị bồi thường thiệt hại trong trường hợp có sự chênh lệch giá.

  pdf127p badbuddy08 25-03-2022 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1118 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống pháp lý về tiền tệ
p_strCode=hethongphaplyvetiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2