intTypePromotion=1
ADSENSE

Hộ nông trường viên nhận khoán

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hộ nông trường viên nhận khoán
 • Công văn 3406/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với hộ nông trường viên nhận khoán

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 64 4   Download

 • Miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai. - Trình tự thực hiện: Người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất...

  doc6p kieuoanh 12-09-2009 194 22   Download

 • Ngọai trừ trường hợp được cho phép, nếu không HortResearch không đưa ra sự tiên đoán, bảo đảm nào liên quan đến sự chính xác hay phù hợp cho bất kỳ việc sử dụng hay ứng dụng bất kỳ thông tin, khoa học hay kết quả trong quyển báo cáo này. Cả Tổ chức HortResearch và nhân viên của họ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khỏan chi phí nào (bao gồm chi phí pháp lý), cho sự phàn nàn, mất mát, thiệt hại, tổn thương, mà nó xuất phát hay xãy ra do kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất...

  pdf25p xinh_la 05-03-2012 34 5   Download

 • Giới thiệu tổng quát WTO giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các Thành viên trên cơ sở những quy tắc và thủ tục quy định tại “Thoả thuận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp” (Dispute Settlement Understanding - gọi tắt là DSU) được các Thành viên thông qua trong Vòng đàm phán Uruguay. DSU được ghi nhận tại Phụ lục II của WTO trong đó quy định các nguyên tắc, trình tự giải quyết cũng như các biện pháp bảo đảm thi hành các khuyến nghị và phán quyết của cơ...

  pdf27p cnkbmt10 27-10-2011 55 7   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­. Số:  08/2019/QĐ­UBND Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2019 . .. QUYẾT ĐỊNH.. QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VẬT . LIỆU ­ XÂY DỰNG TUẤN ANH SẢN XUẤT.. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH..Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;..

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 23 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hộ nông trường viên nhận khoán
p_strCode=honongtruongviennhankhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2