Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài

Xem 1-11 trên 11 kết quả Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài
 • Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

  doc12p thinhlien 14-08-2009 361 39   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài , dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

  doc15p congvhs 01-10-2010 113 6   Download

 • Căn cứ Thông tư số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà Nước và Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

  pdf4p haichau 24-06-2009 1223 434   Download

 • Thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015", Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 639/2008/QĐ-UBND ngày 05/3/2008 phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

  pdf4p ferari 21-08-2010 460 47   Download

 • Thông tư 111/2002/TT-BTC về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 127/2000/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước

  pdf8p trieuhoang 17-10-2009 49 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước"...

  pdf18p lybangbang 10-10-2009 88 6   Download

 • Thông tư 114/2002/TT-BTC về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 4/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

  pdf7p quanglinh 23-10-2009 73 6   Download

 • Thông tư số 104/2003/TT-BTC về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan

  pdf7p luuduchoa 10-10-2009 63 4   Download

 • Thông tư 111/2002/TT-BTC về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 127/2000/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước

  pdf7p lawttyt7 30-11-2009 43 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước"...

  pdf17p lawttyt8 30-11-2009 45 1   Download

 • Thông tư 94/2004/TT-BTC về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan

  pdf8p lawdt4 02-12-2009 53 1   Download

Đồng bộ tài khoản