intTypePromotion=3

Huỷ ấn chỉ thuế

Xem 1-20 trên 22 kết quả Huỷ ấn chỉ thuế
 • Công văn 3402/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 93 8   Download

 • Công văn 2959/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p landai 14-08-2009 73 4   Download

 • Công văn 2853/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p landai 14-08-2009 78 2   Download

 • Công văn 20/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 69 2   Download

 • Công văn 21/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 59 1   Download

 • Công văn 1378/TCT/TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p huathao 16-08-2009 215 16   Download

 • 16/ Mẫu Sổ theo dõi nhập, xuất, tồn ấn chỉ Tên cơ quan Thuế SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT, TỒN ẤN CHỈ Mẫu ấn chỉ Chứng từ Số 1 Ngày tháng 2 Tồn đầu kỳ Kho Cục Tồn đầu kỳ ở Chi cục A ………….. Cộng tồn đầu kỳ (I) Phát sinh trong kỳ Nhập từ nhà in Nhập Chi cục A nộp lên Cấp cho Chi cục B Nộp lên cấp trên Nhập từ CQ thuế cấp trên Xuất hủy Báo cáo mất tại kho Cộng phát sinh trong kỳ (II) Cộng tồn đầu kỳ (I) Cộng lũy kế...

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 606 32   Download

 • 22/ Mẫu Báo cáo Quyết toán ấn chỉ bán thu tiền Tên cơ quan Thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------BÁO CÁO QUYẾT TOÁN ẤN CHỈ BÁN THU TIỀN Quý …….. Năm ………….. Số lượng ấn chỉ ST T Tồn đầu kỳ 4 xxx xxx Nhận trong kỳ 5 xxxx Nộp cấp trên 6 xxxx Số hủy, mất tại kho 7 xxxx Số tiền nợ kỳ trước 8 xxxx Phần thanh toán

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 113 6   Download

 • 15/ Mẫu: Số theo dõi ấn chỉ bán thu tiền ST11/AC SỔ THEO DÕI ẤN CHỈ BÁN THU TIỀN Cơ quan thuế Mẫu ấn chỉ: Tên ấn chỉ Đơn vị tính: Chứng từ Số 1 Ngày 2 Tồn đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Nhập từ CQT cấp trên Nộp cấp trên Mất tại kho Hủy Thanh toán …………… Cộng phát sinh Cộng cuối kỳ Diễn giải 3

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 61 2   Download

 • Thanh tra, kiểm tra là một trong những hoạt động hết sức quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong nền sản xuất hàng hoá, vận hành theo cơ chế thị trường. Trong đó, thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những hoạt động mang tính chất đặc thù.

  pdf90p bidao13 17-07-2012 228 106   Download

 • Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH LD CNTP An Thái Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận. Đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng...

  pdf73p lavie3 27-07-2011 223 86   Download

 • Để bảo đảm mục tiêu quản trị dự án, quản trị gia phải giải quyết hợp lý mối liên hệ giữa việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong thời hạn mong muốn và chi phí thích đáng. Yêu cầu phải điều hoà nguồn lực thực hiện dự án.

  ppt17p sony_12 25-06-2013 105 14   Download

 • Luận án khái quát, hệ thống hóa và làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận về vốn và nguồn vốn, các vấn đề liên quan đến thuê tài chính và việc ra quyết định huy động vốn trên thị trường CTTC của doanh nghiệp; phân tích làm nổi bật bức tranh tổng thể về thực trạng thuê tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua khảo cứu thực tế; đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và các nguyên nhân cơ bản.

  pdf170p change05 14-06-2016 37 6   Download

 • Nghiên cứu này tổng hợp một số nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của phương pháp RO đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu thực nghiệm, cũng như một số kiến thức nền tảng liên quan đến RO, bất định và rủi ro, dự án không hủy ngang, nhằm nâng cao khả năng áp dụng RO tại Việt Nam.

  pdf12p vidoraemi2711 17-06-2019 2 0   Download

 • 20/ Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng biên lai Mẫu số: BC8/AC Cơ quan thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI Quý.... năm.... STT 1 Ký biệu mẫu 2 Tên ấn chỉ 3 Số ĐV, CN sử dụng biên lai 4 Số ĐV, CN đã gửi báo cáo 5 Số biên lai sử dụng trong quý (Số) Cộng 6 Sử dụng 7 Xóa bỏ 8 Mất 9 Hủy 10 Ghi chú 11

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 476 25   Download

 • 14/ Mẫu Sổ theo dõi sử dụng biên lai Tên cơ quan Thuế SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI Đơn vị hoặc tên cá nhân sử dụng: …………………….. Mẫu ấn chỉ: …………………… Tên ấn chỉ: ……………………………….. Ngày tháng năm 1 Số nhận Từ số …. hoặc phát đến số … hành 4 x 5 Số sử dụng ưong kỳ Cộng 6 Số dùng 7 Trả lại 8 Mất 9 Xóa bỏ 10 Hủy 11 Mẫu sổ: ST 10/AC

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 321 17   Download

 • Những thành tựu kinh tế và xã hội của Việt Nam trong thập kỷ qua là rất ấn tượng. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao, kết hợp với chế độ giao đất bình quân theo đầu người, đã giảm mạnh tỷ lệ đói nghèo. Các khoản thu từ thuế và những nguồn thu khác từ ngân sách nhà nước tăng nhanh đã tào điều kiện cho chính phủ duy trì và phát huy những thành quả đạt được trong các ngành y tế và giáo dục...

  pdf33p manutd1907 09-04-2013 48 9   Download

 • NHNT cho vay các đối tượng: (Hiện đang áp dụng chủ yếu ) 1.1.1 Giá trị vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị bao gồm cả thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá trị lô hàng và các khoản chi phí để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống; 1.1.2 Các nhu cầu tài chính của khách hàng sau đây: 1.1.2.1 Số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu khách hàng phải nộp để làm thủ tục xuất khẩu,...

  pdf8p samsung1 01-09-2011 47 4   Download

 • Về tổng thu nhập: Thu lãi tiền vay và thu lãi điều hoà vốn là nguồn thu chủ yếu của Sở giao dịch I. Năm 1998 và 1999 cả hai nguồn thu này đều tăng do nguồn vốn huy động tăng nên một mặt dư nợ tăng, mặt khác Sở giao dịch I đã chuyển nguồn vốn không dùng hết về NHCTVN để thu lãi điều hòa, đưa nguồn thu năm 1998 tăng 121,7% so với năm 1997, năm 1999 tăng 126,3% so với năm 1998. Về tổng chi phí: Chi trả lãi tiền gửi là khoản chi chủ yếu...

  pdf38p ttcao8 29-08-2011 30 3   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH VIỆC NHẬP KHẨU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TIÊU HỦY MẪU CÁC CHẤT MA TÚY VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH

  pdf17p cunghoangdao 28-12-2012 30 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Huỷ ấn chỉ thuế
p_strCode=huyanchithue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản