Kinh nghiệm giao tiế

Xem 1-20 trên 26 kết quả Kinh nghiệm giao tiế
 • Sáng kiến kinh nghiệm đề tài "Hướng dẫn học sinh tiểu học tự học" với Phương pháp giáo dục tích cực lấy học sinh làm trung tâm coi trọng quá trình tự học, tự đào tạo, rèn luyện của người học, cho học sinh nhận thức sâu sắc rằng không phải học để chuẩn bị sống mà học trong khi sống và sống trong khi đang học.

  pdf16p tuyhoaquyennana 18-06-2014 194 50   Download

 • Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc những điều cần biết để làm sạch một chiếc máy tính và các cồng giao tiếp. Sau một thời gian sử dụng thì chắc chắn chiếc máy tính lâu năm của bạn sẽ bị bám bụi cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Vậy làm sao để vệ sinh máy tính 1 cách an toàn nhất? Bài viết sẽ nêu ra 1 vài phương pháp giúp bạn làm sạch bụi bẩn bám trên máy tính và các loại cổng kết nối....

  doc5p tini6010 07-06-2011 116 29   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học "Đề xuất biện pháp sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số trường Tiểu học Số 2 Thượng Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình" được nghiên cứu với mục đích: Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng phát âm, nguyên nhân phát âm sai của học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số Trường Tiểu học số 2 Thượng Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình để đề xuất biện pháp sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số nhằm giải qu...

  doc63p qnga12c3 20-10-2016 24 8   Download

 • Bài 4C ôn tậ chương 2 hình học 10 là bài : Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: SinA = SinBCosC + CosBSinC (1) Đa số học sinh trung bình trong lớ giải được bài này, tuy vậy, việc khai thác bài tậ này trong học toán 10 lại khá thú vị ; nó giú họ tiế cận sớm hơn với một loạt các bài tậ hay mà lẽ ra 1 năm sau họ mới giải được, làm cho học sinh trong lớ có một số “công cụ hợ lý” để tiế cận sớm với các bài toán...

  pdf10p sonyt707 29-09-2010 220 64   Download

 • Để quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tài chính, tài sản công và việc tiết kiệm điện cũng là một trong những tiêu chí đánh giá chấp hành tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, bình xét thi đua trong đơn vị. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý”.

  pdf9p thivuhuong 28-05-2014 138 35   Download

 • Để tìm ra các giải pháp để tổ chức trò chơi dân gian đạt nhiều kết quả nhằm thiết thực cụ thể hóa phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “ Đưa trò chơi dân gian vào tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”.

  pdf13p thivuhuong 20-05-2014 230 30   Download

 • GV daïy : Nguyễn Thị Mỹ Lan VEÀ DÖÏ GIÔØ TIEÁT KHOA  HỌC Tröôøng tieåu học Trần Quốc .Kiểm tra bài cũ: ­Làm cho nước trong hơn, loại bỏ 

  ppt13p tengteng7 28-11-2011 62 15   Download

 • NHOÙM THÖÏC HIEÄN TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VIEÄT LAÂM Xin kính chaøo Ban giaùm  khaûo Hoäi thi ÑMPP DAÏY - HOÏC! Giaùo vieân : Cao Thò Beù .Thöù naêm , ngaøy 28 thaùng 2 naêm 2008 Töï Nhieân vaø Xaõ Hoäi 

  ppt0p tengteng7 28-11-2011 84 14   Download

 • Phoøng Giaùo duïc quaän Bình Thaïnh Tröôøng Tieåu hoïc Haø Huy Taäp ÑAÏO ÑÖÙC – LÔÙP HAI Baøi : Baûo veä loaøi vaät coù ích: nhoùm 1 Giaùo vieân Buøi Thu ngaø – Vieân Kim Lieân Leâ Thò Hieân – Vöông

  ppt23p tengteng7 28-11-2011 48 14   Download

 • CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ ÑEÁN THAM DÖÏ TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC “A” AN HOØA .Thöù ba ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009 Moân: Tieáng vieät Kieåm tra baøi cuõ: eng ieâng .Thöù ba ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009 Moân:

  ppt18p tengteng7 28-11-2011 39 11   Download

 • TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TAÂN THAØNH A Tröôøng Tieåu hoïc Taân Thaønh A Người daïy : Nguyeãn Thò Tuyeát Haïnh ..Thứ ba ngaøy 19 thaùng 1 năm 2010 Hoïc vaàn ch ep ep cá chép .ep chép cá chép êp êp đèn

  ppt9p tengteng7 28-11-2011 40 11   Download

 • TỔ CHỨC TIÊU THU SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 1. Vai trò và đặc điể m của tiê u thụ sản phẩ m trong kinh doanh nô ng nghiệ p 1.1. Vai trò của tiêu thụ sản phẩ m Tiê u thụ sản phẩm là một khâu quan trọng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó chính là quá trình thực hiện giá trị của sản phẩ m, là gia i đoạn là m cho sản phẩ m ra khỏi quá trình sản xuất bước vào lưu thông, đưa sản phẩm từ lĩnh vực lưu...

  pdf95p windlee 07-10-2011 198 100   Download

 • Việc đổi mới phương pháp Dạy – Học là một vấn đề đang được toàn xã hội nói chung và đặc biệt là ngành giáo dục nói riêng rất quan tâm, nhằm tạo sự chuyển biến lớn trong quá trình Dạy – Học càng đòi hỏi người Giáo viên phải tích cực tìm tòi, học hỏi và không ngừng sáng tạo để đạt được mục tiêu giáo dục nói chung cũng như Giỏo dục Quốc phũng và an ninh nói riêng.

  pdf18p hoangchieuduong 12-05-2014 134 42   Download

 • Sáng kiến “Phát hiện và sửa lỗi về cách dùng “ngôn ngữ chát” và những “lời nói cố định” của học sinh THPT” đưa ra một vài phát hiện mà chúng ta những giáo viên đang đứng lớp nói chung và giáo viên giảng dạy môn Ngữ Văn nói riêng sẽ có những việc làm dù có thể nhỏ nhưng vẫn làm cho tiếng Việt trong sáng. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf25p thivuhuong 16-05-2014 37 8   Download

 • Giáo dục Tiểu học là ngành học chiếm vị trí quan trọng, mở đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho việc hình thành và hoàn thiện nhân cách con người, tạo điều kiện cho trẻ lĩnh hội được các kinh nghiệm xã hội, tiếp thu các giá trị truyền thống dân tộc.

  doc127p change13 07-07-2016 5 4   Download

 • Trong trường tiểu học tôi luôn chỉ đạo lồng ghép những kiến thức cơ bản về môi trường như: vai trò của môi trường, các khái niệm về môi trường, sự ô nhiễm của môi trường nói chung và sự ô nhiễm của môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất, môi trường tiếng ồn, môi trường sinh vật nói riêng và các nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm đó.

  doc27p muatrongtim_21 04-04-2018 0 0   Download

 • Nếu học sinh yếu toán cũng là đồng nghĩa với việc các em phát triển chưa trọn vẹn nó ảnh hưởng đến tương lai của chính bản thân các em và cả xã hội. Ngay từ cấp tiểu học giáo viên cần tạo nền tảng vững chắc cho các em , bằng cách là không để cho học sinh yếu toán, đây là vấn đề mà mỗi giáo viên cần phải quan tâm. Sáng kiến đưa ra phương pháp giúp học sinh yếu học tốt môn Toán. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf19p huonglotos 15-04-2014 459 128   Download

 • Như ta đã biết phương pháp lập triǹ h câú truć (TLCT), tiêṕ câṇ theo quan điểm Chương trình = Cấu truć dữ liệu + Giải thuật. Theo cać h tiêṕ câṇ naỳ , chương triǹ h đươc tổ chưc thành các chương trình con. Mỗi chương trình con đảm nhận xư lý một công việc nhỏ trong toàn bộ hệ thống. Mỗi chương trình con này lại có thể chia nhỏ thành các chương trình con nhỏ hơn.

  doc134p hainetwork1991 04-10-2010 148 71   Download

 • Dù kí kết hợp đồng hay cân nhắc mức lương, người thương lượng thành công sẽ tận dụng các kĩ thuật phi ngôn ngữ để gia tăng cơ hội thành công của mình. Dưới đây là 3 yếu tố quan trọng giúp bạn xây dựng khả năng thương lượng:

  pdf5p orionlachocopie 31-03-2011 88 43   Download

 • Với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giáo dục công dân đã kích thích được nhu cầu thu nhận tri thức của học sinh, từng bước hình thành và phát triển năng lực tư duy khoa học, độc lập, sáng tạo, biết tự mình đặt ra và giải quyết các vấn đề của cuộc sống trong tương lai.

  pdf30p hoangchieuduong 04-05-2014 116 34   Download

Đồng bộ tài khoản