intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế hành hóa

Xem 1-20 trên 3905 kết quả Kinh tế hành hóa
 • Các khu kinh tế cửa khẩu Việt - Trung và sự tác động của nó tới sự phát triển kinh tế hàng hóa ở Việt Nam (Tài liệu tham khảo) đi sâu phân tích vị trí, tầm quan trọng của khu kinh tế cửa khẩu trong quá trình phát triển kinh tế hành hóa, hội nhập và mở của kinh tế; thực trạng, quá trình hình thành, phát triển và tác động của 4 khu kinh tế cửa khẩu biên giới Việt - Trung đã được thành lập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf92p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 114 26   Download

 • Căn cứ vào đâu mà đại hội lần VI của Đảng đã chủ trương tiến hành đổi mới phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.

  doc33p bboybboy271 12-06-2011 231 71   Download

 • LUẬN VĂN: Những nhân tố và giải pháp bảo đảm việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa .a. đặt vấn đề Đổi mới kinh tế Việt Nam là một cao trào của toàn dân ta do Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới thực sự bắt đầu từ năm 1986. Năm 1980 trở về trước nền kinh tế nước ta là nền kinh tế sản xuất nhỏ, mang tính tự cung tự cấp vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Mặt khác,...

  pdf16p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 154 32   Download

 • Đổi mới kinh tế Việt Nam là một cao trào của toàn dân ta do Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới thực sự bắt đầu từ năm 1986. Năm 1980 trở về trước nền kinh tế nước ta là nền kinh tế sản xuất nhỏ, mang tính tự cung tự cấp vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Mặt khác, do những sai lầm trong nhận thức về mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế nước ta ngày càng tụt hậu, khủng hoảng...

  pdf16p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 160 62   Download

 • Định nghĩa đổi mới: quá trình đổi mới từ nền kinh tế ế hoạch tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf8p eight_12 06-03-2014 58 4   Download

 • Bài viết Cơ sở kinh tế, hành vi ứng xử của người sản xuất và sự khác biệt ứng xử của người nông dân tại điểm tối đa hóa lợi nhuận phân tích hành vi ứng xử của người sản xuất và sự khác biệt ứng xử của người nông dân tại điểm đầu vào, đầu ra tối đa hóa lợi nhuận.

  pdf7p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 53 3   Download

 • Bài viết này xem xét ảnh hưởng của tự do hoá kinh tế đến hành vi doanh nhân, tiếp đến phân tích các ảnh hưởng của hành vi doanh nhân đến tăng trưởng kinh tế và xem xét thực tiễn ở Việt nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, khi mở rộng tự do hoá kinh tế sẽ tạo điều kiện cho hành vi doanh nhân phát triển, từ đó tạo động lực cho sự phát triển kinh tế.

  pdf17p nhanmotchut_2 06-10-2016 49 2   Download

 • Bài viết trình bày sự gia tăng nhanh số lượng cơ sở và lao động trong các cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp; thay đổi cơ cấu ngành các cơ sở SXKD theo hướng phát triển khu vực dịch vụ; biến động về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở SXKD thuộc doanh nghiệp thể hiện hiệu quả của chính sách cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...

  pdf5p khidoichuoi 08-02-2020 21 0   Download

 • Dưới tác động tổng hợp của yếu tố vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế và xã hội, kinh tế tỉnh Thanh Hóa đã định hình một cơ cấu lãnh thổ bao gồm các lãnh thổ kinh tế tổng hợp (3 vùng thuộc tỉnh, 6 vùng liên huyện, 27 vùng huyện và 79 tiểu vùng thuộc huyện), các lãnh thổ kinh tế đặc thù (06 hành lang kinh tế, 04 trung tâm kinh tế động lực, 01 khu kinh tế tổng hợp) và các lãnh thổ kinh tế theo ngành. Nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để tổ chức lãnh thổ kinh tế Thanh Hóa hợp lý hơn.

  pdf12p vichaeng2711 29-04-2021 15 1   Download

 • Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế có chế độ sở hữu khác nhau, các quan hệ kinh tế ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Mục đích tìm kiếm lợi nhuận chẳng những là động lực trực tiếp thúc đẩy quá trình mở rộng các giao lưu kinh tế, mà còn là lý do tồn tại của các chủ thể kinh tế. Cùng với sự phát triển của các quan hệ kinh tế và dưới sự tác động trực tiếp...

  doc136p thuytinh_den 19-07-2010 428 267   Download

 • Trước năm 1986 nền kinh tế nước ta là nền kinh tế sản xuất nhỏ, mang tính tự cung tự cấp vận hành theo cơ chế quan liêu bao cấp. Mặt khác do những sai lầm về nhận thức mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa nền kinh tế nước ta ngày càng tụt hậu, khủng hoảng trầm trọng kéo dài, đời sống nhân dân thấp. Muốn thoát khỏi tình trạng đó con đường duy nhất là phải đổi mới kinh tế. Sau đại hội Đảng VI năm 1986 nền kinh tế nước ta chuyển sang một hướng đi mới: Phát triển kinh tế hàng hóa...

  doc17p tu_vi_tim 12-03-2011 723 251   Download

 • Trong bối cảnh đó, từ việc nhận thức đúng đắn trong thực tiễn và lý luận với mục tiêu đưa nước ta phát triển hội nhập với khu vực và thế giới. Ngay từ đại hội Đảng VI, Đảng ta đã xác định “Chuyển đổi mô hình kinh tế chỉ huy mang nặng tính bảo thủ trì trệ sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ”. Hiện nay nền kinh tế nước ta bao gồm 6 thành phần kinh...

  doc41p buiduongson3 08-05-2010 444 206   Download

 • Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳng định sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, và đề ra chính sách: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước có nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi dần dần từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, mở cửa, vận hành theo cơ...

  pdf33p truongan 19-11-2009 434 129   Download

 • Phát triển quan điểm kinh tế của Đại hội VI, Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương đã khẳng định phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là một chủ trương chiến lược lâu dài trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Việc chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần chính là để giải phóng sức sản xuất, động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện...

  doc23p buiduongson3 08-05-2010 344 128   Download

 • Năm 1986 trở về trước nền kinh tế nước ta là nền kinh tế sản xuất nhỏ, mang tính tự cung tự cấp vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Mặt khác do những sai lầm trong nhận thức về mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế nước ta ngày càng tụt hậu, khủng hoảng trầm trọng kéo dài, đời sống nhân dân thấp. Muốn thoát khỏi tình trạng đó con đường duy nhất là phải đổi mới kinh tế ....

  doc59p buiduongson3 08-05-2010 239 125   Download

 • Đề bài : Phân tích nội dung yêu cầu và tác động của các quy luật kinh tế trong nền sản xuất hành hóa. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đối với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.(quy luật giá trị, cạnh trang, cung cầu, lưu thông tiền tệ và lạm phát).

  doc5p song_trang02 04-09-2011 701 102   Download

 • Thời gian gần đây, có những tài liệu do một số người đưa ra đã chĩa mũi nhọn đả kích vào chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước: "Chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa", mà người ta thường gọi tắt là nền kinh tế thị trường theo định hướng...

  pdf28p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 315 66   Download

 • Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  ppt44p nhatminh05nt 17-12-2012 264 47   Download

 • Quản lý, theo nghĩa chung, là sự tác động có mục đích của chủ thể vào các đối tượng quản lý nhằm đạt được các mục tiêu quản lý đã đề ra. • Quản lý đầu tư là sự tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng mục tiêu vào quá trình đầu tư (bao gồm công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư) và các yếu tố đầu tư, bằng một hệ thống đồng bộ các biện pháp kinh tế - xã hội, tổ chức kỹ thuật và các biện pháp khác nhằm đạt được kết quả...

  ppt43p plzloveme 20-11-2012 183 42   Download

 • Khi nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân trở thành một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nền nền kinh tế quốc dân. Thực tế đã chứng minh rằng thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân đã và đang có vai trò to lớn trong việc làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế Việt Nam, chuyển nền kinh...

  doc14p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 172 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế hành hóa
p_strCode=kinhtehanhhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2