Kỹ thuật đánh giá hao mòn thiết bị

Xem 1-11 trên 11 kết quả Kỹ thuật đánh giá hao mòn thiết bị
 • chất lượng vận dụng của đầu máy được thể hiện qua h ng loạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, trong đó có các chỉ tiêu về độ tin cậy, thể hiện khả năng l m việc, mức độ hao mòn, hưhỏng của các chi tiết trên đầu máy trong các điều kiện l m việc cụ thể, đặc biệt trong điều kiện ở nước ta. ở các nước phát triển, nghiên cứu hao mòn v đánh giá độ tin cậy của đầu máy trong quá trình sử dụng v khai thác l vấn đề thường xuyên được...

  pdf116p suthebeo 01-08-2012 70 17   Download

 • hất lượng vận dụng của đầu máy được thể hiện qua h ng loạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, trong đó có các chỉ tiêu về độ tin cậy, thể hiện khả năng l m việc, mức độ hao mòn, hưhỏng của các chi tiết trên đầu máy trong các điều kiện l m việc cụ thể, đặc biệt trong điều kiện ở nước ta. ở các nước phát triển, nghiên cứu hao mòn v đánh giá độ tin cậy của đầu máy trong quá trình sử dụng v khai thác l vấn đề thường xuyên được...

  pdf12p zues07 04-07-2011 74 12   Download

 • ở các nước phát triển, nghiên cứu hao mòn và đánh giá độ tin cậy của đầu máy trong quá trình sử dụng và khai thác là vấn đề thường xuyên được cập nhật và ngày càng hoàn thiện. ở Việt Nam vấn đề n y còn tương đối mới mẻ, có thể nói cho đến nay, vấn đề nghiên cứu các chỉ tiêu liên quan đến quá trình hao mòn và độ tin cậy của đầu máy vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mức và chưa có những nghiên cứu một cách đầy đủ và...

  pdf12p zues07 04-07-2011 54 8   Download

 • Kết quả tính toán xác định thời hạn làm việc và tuổi thọ kỹ thuật của bánh xe theo các thông số giới hạn v theo c−ờng độ hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe. TT Thông số kỹ thuật 1 Đ−ờng kính bánh xe mới(mm) 2 Đ−ờng kính bánh xe nhỏ nhất cho phép (mm) 3 Độ mòn mặt lăn cho phép trong một kỳ giải thể sửa chữa, mm 4 C−ờng độ hao mòn mặt lăn tổng hợp, mm/105 km 5 Chu kỳ giải thể sửa chữa tính theo cường độ hao mòn mặt lăn thực...

  pdf12p zues07 04-07-2011 71 8   Download

 • Để góp phần làm sáng tỏ những biến đổi về tính năng kỹ thuật của đầu máy trong quá trình khai thác, cũng như góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng v ho n thiện quy trình sửa chữa đầu máy, đF tiến h nh các nghiên cứu liên quan tới việc khảo sát hao mòn các cụm chi tiết chính trên đầu máy diezel sử dụng trong điều kiện Việt Nam, xác định các đặc trưng hao mòn cơ bản, trong đó có các quy luật hao mòn của chi tiết theo thời gian l m việc ...

  pdf12p zues07 04-07-2011 61 8   Download

 • Năng lực thông qua của khu đoạn ở trạng thái thứ i tương ứng với các trường hợp có xét tới các hưhỏng v ở trạng thái tin cậy tuyệt đối của các thiết bị kỹ thuật, Pi, P0i - Xác suất giới hạn chuyển tiếp trạng thái của khu đoạn sang trạng thái thứ i tương ứng với trường hợp có tính tới hưhỏng v ở độ tin cậy tuyệt đối của các thiết bị kỹ thuật. Bảng 4.10. Kết quả tính toán các xác suất giới hạn Trị số xác suất giới hạn khi...

  pdf8p zues07 04-07-2011 44 6   Download

 • các hợp chất của lưu huỳnh có khả năng ăn mòn các chi tiết của động cơ, ngo i ra ta còn phải kể đến độ nhớt của nhiên liệu và chất lượng phun nhiên liệu vào xylanh. Khi động cơ l m việc sẽ tạo ra khí SO2, SO3, trong khu vực cacte khí này kết hợp với hơi nước tạo ra axit H2SO3v H2SO4, cả hai loại axít cùng với bụi v một số axít khác trong nhiên liệu gây nên ăn mòn động cơ rất mạnh.

  pdf12p zues07 04-07-2011 47 8   Download

 • Tính ăn mòn của những sản phẩm cháy cũng ảnh h−ởng tới mức độ v đặc tính ăn mòn của nhóm pittông-xécmăng-xylanh. Những sản phẩm cháy gồm có CO2, SO2,NO2, hơi nước v các axít hữu cơ CH2O, C2H4O2, v.v... Chúng có thể trực tiếp ăn mòn xylanh hoặc hòa tan trong hơi nước rồi ăn mòn xylanh, vì vậy sự ăn mòn do hai loại cùng có tác dụng như nhau là loại ăn mòn hóa học v ăn mòn điện - hóa học. Mức độ bị ăn mòn của xylanh quyết định bởi nhiệt...

  pdf12p zues07 04-07-2011 57 7   Download

 • B¶ng 3.1. TËp hîp c¸c c−êng ®é chuyÓn tiÕp tr¹ng th¸i cña ®Çu m¸y víi t− c¸ch l mét hÖ kü thuËt phøc hîp TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn Ph©n hÖ thiÕt bÞ phô Ph©n hÖ bé phËn ch¹y Ph©n hÖ truyÒn ®éng Ph©n hÖ ®éng c¬ diezel Ký hiÖu λ12 µ21 λ23 µ32 λ13 µ31 λ14 µ41 λ45 µ54 λ15 µ51 λ16 µ61 λ67 µ76 λ17 µ71 λ18 µ81 λ89 µ98 λ19 µ91 λ110...

  pdf12p zues07 04-07-2011 35 7   Download

 • l−u huúnh, v c¸c hîp chÊt cña l−u huúnh cã kh¶ n¨ng ¨n mßn c¸c chi tiÕt cña ®éng c¬, ngo i ra ta cßn ph¶i kÓ ®Õn ®é nhít cña nhiªn liÖu v chÊt l−îng phun nhiªn liÖu v o xylanh. Khi ®éng c¬ l m viÖc sÏ t¹o ra khÝ SO2, SO3, trong khu vùc cacte khÝ n y kÕt hîp víi h¬i n−íc t¹o ra axit H2SO3v H2SO4, c¶ hai lo¹i axÝt cïng víi bôi v mét sè axÝt kh¸c trong nhiªn liÖu g©y nªn ¨n mßn ®éng c¬ rÊt m¹nh. TÝnh ¨n mßn cña nh÷ng s¶n...

  pdf12p zues07 04-07-2011 41 5   Download

 • Mô hình tổng quát xây dựng chương trình xử lý số liệu thống kê thời gian gián đoạn chạy tầu do hưhỏng của đầu máy gây ra trên đường vận h nh (Mô hình n y được sử dụng trước năm 2002 khi cơ cấu tổ chức của ng nh đường sắt chưa thay đổi)

  pdf12p zues07 04-07-2011 39 5   Download

Đồng bộ tài khoản