Learning perl

Xem 1-20 trên 38 kết quả Learning perl
 • Learning Perl , better known as "the Llama book", starts the programmer on the way to mastery. Written by three prominent members of the Perl community who each have several years of experience teaching Perl around the world, this latest edition has been updated to account for all the recent changes to the language up to Perl 5.8. Perl is the language for people who want to get work done.

  pdf295p mikeng 08-12-2010 122 64   Download

 • Diễn đàn tin học | Tutorial Room Mục lục »» Chương 2 Learning Perl - Chương 1: Giới thiệu qua về Perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lịch sử của Perl Mục đích của Perl Tính sẵn có Hỗ trợ (nếu c ó khúc mắc ) Các khái niệm căn bản Sơ qua về Perl Bài tập 1.1 Lịch sử Perl PERL là c ách viết tắt c ho “Prac tical Extrac tion and Report Language”, mặc dù còn được gọi là “Pathologic ally Ec lec tic Rubbish Lister". Larry Wall đã tạo ra Perl khi c ố gắng sản xuất...

  pdf6p zues10 11-07-2011 125 47   Download

 • Learning Perl - Chương 3: Dữ liệu mảng và Danh sách 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mảng Biểu diễn hằng ký hiệu Biến mảng Các hàm và phép toán trên mảng Hoàn c ảnh vô hướng và mảng như một mảng Xen lẫn biến mảng Bài tập 3.1 Mảng Mảng là một danh sác h c ó thứ tự các dữ liệu vô hướng

  pdf7p zues10 11-07-2011 62 16   Download

 • Popularly known as “the Llama,” Learning Perl is the book most programmers rely on to get started with this versatile language. The bestselling Perl tutorial since it was first published in 1993, this sixth edition includes recent changes to the language up to Perl 5.14. This book reflects the combined experience of its authors, who have taught Perl at Stonehenge Consulting since 1991. Years of classroom testing and experience helped shape the book’s pace and scope, and this edition is packed with exercises that let you practice the concepts while you follow the text. ...

  pdf390p stingdau_123 26-01-2013 42 5   Download

 • If you have a Perl programming question, you'll find the answer quickly in this handy, easy-to-use quick reference. The Perl Pocket Reference condenses and organizes stacks of documentation down to the most essential facts, so you can find what you need in a heartbeat. Updated for Perl 5.14, the 5th edition provides a summary of Perl syntax rules and a complete list of operators, built-in functions, and other features. It's the perfect companion to O'Reilly's authoritative and in-depth Perl programming books, including Learning Perl, Programming Perl, and the Perl Cookbook.....

  pdf101p hoa_can 26-01-2013 45 14   Download

 • 4.1 Khối câu lệnh Khối câu lệnh là một dãy c ác c âu lệnh, được bao trong c ặp dấu ngoặc nhọn ({ và }). Nó trông tựa như thế này: { cau lenh thu nhat; cau lenh thu hai; cau lenh thu ba; ... cau lenh cuoi; } Perl thực hiện từng câu lệnh theo trình tự, từ đầu đến c uối. Về mặt c ú pháp, một khối c ác c âu lệnh được chấp nhận ở mọi vị trí của một câu lệnh.

  pdf6p zues10 11-07-2011 59 13   Download

 • 10.1 Tước hiệu tệp Tước hiệu tệp là tên trong một c hương trình Perl dành c ho việc nối giữa tiến trình Perl c ủa bạn và bên ngoài. Chúng ta đã thấy và dùng tước hiệu tệp một c ách không tường minh: STDIN là một tước hiệu tệp, đặt tên cho việc nối giữa tiến trình Perl và lối vào c huẩn của UNIX. Giống như vậy, Perl cung c ấp STDOUT (c ho lối ra chuẩn) và STDERR (cho lối ra c huẩn c ho lỗi). ...

  pdf6p zues10 11-07-2011 55 13   Download

 • Chúng ta đều đã thấy và đã dùng c ác hàm được thiế kế sẵn (có sẵn) như c hop, print...Bây giờ ta hãy nhìn vào c ác hàm mà bạn định nghĩa ra, tạo nên các lệnh c hương trình Perl. 8.1 Xác định một hàm tiện ích Một hàm tự tạo, thường hay được gọi là chương trình con hay trình c on, được xác định trong c hương trình Perl c ủa bạn bằng việc dùng một kết c ấu như: sub subname { cau lenh 1; cau lenh 2; cau lenh 3; .... } ...

  pdf6p zues10 11-07-2011 58 12   Download

 • Mặc dầu bạn có thể nghĩ về số và xâu như những vật rất khác nhau, nhưng Perl dùng chúng gần như là giống nhau, cho nên c húng ta sẽ nghiên c ứu c ả hai. Một giá trị vô hướng c ó thể được tác động bởi các toán tử (giống như phép c ộng hay ghép), và kết quả trả về nói chung

  pdf6p zues10 11-07-2011 61 12   Download

 • 2.1 Dữ liệu vô hướng là gì? Vô hướng là loại dữ liệu đơn giản nhất mà Perl thao tác . Một vô hướng thì hoặc là một số (giống như 4 hay 3.25e20) hay một xâu c ác kí tự (giống Xin c hào hay Gettysburg Address).

  pdf5p zues10 11-07-2011 49 9   Download

 • Trong trường hợp thứ nhất, toán tử ** có luật kết hợp phải, c ho nên c ác dấu ngoặc được áp dụng từ bên phải. So sánh với nó, c ác toán tử * và / c ó luật kết hợp trái, cho tập các dấu ngoặc bên trái. 2.4.4 Chuyển đổi giữa số và xâu Nếu một giá trị xâu được dùng như một toán hạng cho một toán tử số (chẳng hạn, +), thì Perl sẽ tự động c huyển xâu thành giá trị số tương đương, dường như nó đã được đưa vào như một giá...

  pdf5p zues10 11-07-2011 49 8   Download

 • This book is designed to teach you the Perl programming language in just 21 days. When you finish reading this book, you will have learned why Perl is growing rapidly in popularity: It is powerful enough to perform many useful, sophisticated programming tasks, yet it is easy to learn and use.No previous programming experience is required for you to learn everything you need to know about programming with Perl from this book. In particular, no knowledge of the C programming language is required. If you are familiar with other programming languages, learning Perl will be a snap.

  pdf1124p trannhu 08-08-2009 178 95   Download

 • } Bạn hãy c hú ý nhìn vào từ bí mật. Nếu không tìm thấy từ này thì giá trị c ủa $sec retword sẽ là một xâu rỗng, mà ta c ó thể kiểm tra liệu ta có muốn xác định một từ bí mật mặc định c ho ai đó khác không. Đây là c ách xem nó: #............................................ $secretword = $words{$name}; #lay tu bi mat #khong thay if ($secretword eq "") { $secretword = "none"; } print "Tu bi mat la gi?"; #............................................ 1.6.

  pdf6p zues10 11-07-2011 59 13   Download

 • 1. 2. 3. 4. 5. Mảng băm Biến mảng băm Biểu diễn hằng ký hiệu cho mảng băm Các toán tử trên mảng băm Bài tập 5.1 Mảng băm Mảng băm c ũng tựa như mảng (kiểu danh sác h), trong đó nó là một tập c ác dữ liệu vô hướng, với c ác phần tử riêng được c họn ra bằng một giá trị chỉ số nào đó.

  pdf4p zues10 11-07-2011 57 9   Download

 • 7.1 Khái niệm về biểu thức chính qui Biểu thức chính qui là một khuôn mẫu - một tiêu bản - để được sánh với một xâu. Việc sánh một biểu thức c hính qui với một xâu thì hoặc thành c ông hoặc thất bại. Đôi khi, sự thành công hay thất bại này có thể là tất cả những gì bạn quan tâm tới.

  pdf5p zues10 11-07-2011 43 8   Download

 • This book picks up right where Learning Perl leaves off. With Intermediate Perl, you’ll graduate from short scripts to much larger programs, using features that make Perl a general-purpose language. This gentle but thorough guide introduces you to modules, complex data structures, and object-oriented programming.

  pdf396p coc_xanh 16-01-2013 34 8   Download

 • The Perl/Tk Pocket Reference is a companion volume to Learning Perl/Tk, an O'Reilly Animal Guide. Learning Perl/Tk is a tutorial for Perl/Tk, the extension to Perl for creating graphical user interfaces. With Tk, Perl programs can be window-based rather than command-line based, with buttons, entry fields, listboxes, menus, scrollbars, balloons, tables, dialogs, and more. And Perl/Tk programs run on UNIX and Windows-based computers. This small book is a handy reference guide geared toward the advanced Perl/Tk programmer....

  pdf60p hoa_can 26-01-2013 32 8   Download

 • 9.1 Toán tử last Toán tử last tương đương c âu lệnh break của C, để thoát sớm khỏi chu trình. Toán tử last ngắt khối c hu trình bao quanh ở bên trong nhất, gây ra việc thực hiện tiếp tục với câu lệnh đi ngay sau khối đó. Chẳng hạn: while (something) { something; something; something; if (somecondition) { somethingother; somethingother; lase; #thoat khoi chu trinh while } morething; morething;

  pdf5p zues10 11-07-2011 47 6   Download

 • Nếu bạn muốn làm rõ ràng biểu thức thứ nhất, thì bạn có thể đóng dấu ngoặc (dư thừa) nó với a|(b*). Khi bạn dùng dấu ngoặc để tác động tới số ưu tiên thì chúng c ũng đặt lẫy bộ nhớ, như đã c hỉ ra trước đây trong c hương này. Tức là tập các dấu ngoặc này sẽ cần được đếm khi bạn muốn nói tới một cái gì đó là \2, \3 hay bất kì cái gì. Nếu bạn muốn dùng dấu ngoặc trong trường hợp này nhưng không muốn lưu lại trong bộ nhớ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 42 6   Download

 • Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the appendix entitled “GNU Free Documentation License.” The GNU Free Documentation License is available from www.gnu.org or by writing to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA....

  pdf69p shop_123 08-05-2013 22 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản