Luật Quản lý nợ công

Xem 1-20 trên 444 kết quả Luật Quản lý nợ công
 • Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 của Quốc hội

  pdf24p tuyettrang 07-08-2009 314 88   Download

 • Bài viết Quản lý nợ công: Kết quả và những vấn đề đặt ra chỉ ra kết quả sau 5 năm triển khai Luật Quản lý nợ công; từ đó, đề xuất những vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nợ công.

  pdf4p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 9 1   Download

 • Mỗi khi nói đến nợ công của Việt Nam, chúng ta thường thấy một nhận xét đi kèm là tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, tổng nợ đang ở mức an toàn, không có gì đáng lo... Tuy nhiên, vấn đề là con số nợ công dựa vào để nhận xét như thế là con số nào? Thế nào là nợ công? Có lẽ đầu tiên là phải quay lại với những định nghĩa chính thức. Theo Luật Quản lý nợ công mới được ban hành và có hiệu lực từ đầu năm nay, nợ công bao gồm nợ...

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 675 336   Download

 • Mỗi khi nói đến nợ công của Việt Nam, chúng ta thường thấy một nhận xét đi kèm là tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, tổng nợ đang ở mức an toàn, không có gì đáng lo... Tuy nhiên, vấn đề là con số nợ công dựa vào để nhận xét như thế là con số nào? Thế nào là nợ công? Có lẽ đầu tiên là phải quay lại với những định nghĩa chính thức. Theo Luật Quản lý nợ công mới được ban hành và có hiệu lực từ đầu năm nay, nợ công bao...

  pdf7p sting1209 26-01-2011 381 184   Download

 • Tài liệu tham khảo về Luật quản lý nợ công do quốc hội ban hành. Luật này quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công. 2. Nợ công được quy định trong Luật này bao gồm: a) Nợ chính phủ; b) Nợ được Chính phủ bảo lãnh; c) Nợ chính quyền địa phương.

  doc28p hkquoc 16-09-2010 114 35   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quản lý nợ công. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công. 2.

  pdf27p abcdef_42 01-11-2011 53 13   Download

 • Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về nợ công ... 1. Là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công. ...

  pdf23p hongle 24-06-2009 283 59   Download

 • Đề tài Phân tích nợ quốc gia - rủi ro quốc gia trình bày về nợ quốc gia, rủi ro quốc gia, thực tiễn tình hình nợ công và xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Theo Luật quản lý nợ công ban hành năm 2009 của Việt Nam quy định nợ công bao gồm: nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương.

  pdf31p wave_12 08-04-2014 28 8   Download

 • Báo cáo 238/BC-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Quản lý nợ công

  doc7p nguyetnga 19-08-2009 80 7   Download

 • Thông tư số: 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được chính phủ bảo lãnh; căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;...

  pdf38p codon_09 29-03-2016 15 1   Download

 • Căn cứ: - Luật quản lý nợ công; - Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công; - Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); - Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; - Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức...

  pdf4p abcdef_42 02-11-2011 31 3   Download

 • Bài viết Nợ công - Những vấn đề đặt ra giới thiệu tới các bạn về tình trạng nợ công hiện nay ở nước ta, những vấn đề đặt ra về nợ công và giải pháp nhằm giảm thiểu nợ công. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 14 1   Download

 • "Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg" quy định việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính thu theo giai đoạn của pháp luật về quản lý nợ công, áp dụng cho giai đoạn từ năm tài chính 2016 đến 2020.

  pdf5p doinhugiobay_20 25-03-2016 28 0   Download

 • LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG

  doc28p dangvansy 16-05-2010 68 5   Download

 • Lệnh số 05/2009/L-CTN về việc công bố Luật quản lý nợ công do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawttnh5 12-11-2009 44 4   Download

 • Luật số 14/2017/QH14 ban hành về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf55p thongtucp 03-11-2017 4 1   Download

 • Kể từ ngày 08/8/2010, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải bảo đảm luôn có số ngày xe tốt tối thiểu bằng 110% số ngày xe vận doanh theo phương án kinh doanh (áp dụng đối với vận tải hành khách tuyến cố định); có phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về...

  doc50p giangacd 12-07-2010 523 77   Download

 • I. Định nghĩa Là một hệ thống chính thức duyệt xét và đánh giá sự hoàn thành công tác của cá nhân theo định kỳ. Cả môt tiến trình đánh giá khoa học có hệ thống, đánh giá hết sức khó khăn vì khách quan, đúng mức. Nó quan trọng vì làm cơ sở khen thưởng, động viên, kỷ luật và trả lương công bằng. II. Mục tiêu và chính sách A.

  pdf5p abcdef_37 12-10-2011 242 71   Download

 • Trong nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý thuế , Cục thuế Tp.HCM đã đưa ra khẩu hiệu: “Chung tay cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng quản lý thuế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đổi mới phương pháp làm việc”. Trong bối cảnh đó, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài: “Xây dựng mô hình quản lý chất lượng toàn diện trong quản lý thuế - Nghiên cứu tình huống Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh”. ...

  pdf95p bidao13 17-07-2012 145 64   Download

 • Tài chính công ty là hệ thống các quan hệ kinh doanh nảy sinh trong quá trình phân phối các khoản tiền gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền mặt của công ty để phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh, trong đó, bộ máy kế toán sẽ điều hành toàn bộ hoạt đông tài chính công ty. Vai trò của việc quản lý tài chính cũng rất quan trọng, nó tồn tại và tuân theo quy luật khách quan, và bị chi phối bởi các mục tiêu và phương hướng kinh doanh...

  pdf9p hongnhung_8 31-03-2011 178 59   Download

Đồng bộ tài khoản