intTypePromotion=3

Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Xem 1-15 trên 15 kết quả Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong việc đoàn kết, tập hợp các lực lượng yêu nước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mặt trận đã trở thành một tổ chức để tập hợp các giai cấp và mọi tầng lớp trong xã hội, tạo nên lực lượng đông đảo và sức mạnh của quần chúng trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam.

  pdf6p thicrom300610 03-04-2018 16 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong cách mạng Việt Nam thời kỳ 1945 – 1975 cơ sở hình thành và các hình thức Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong cách mạng Việt Nam; Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

  pdf189p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 69 20   Download

 • Phần 2 Tài liệu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960-1977) trình bày các vấn đề sau: MTGP với cuộc kháng chiến của nhân dân ở miền Nam; hoạt động đối ngoại của MTGP.

  pdf115p talata_3 22-01-2015 66 20   Download

 • Mùa thu năm 1969, Hồ Chí Minh về với cõi vĩnh hằng, toàn Đảng, toàn dân ta và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã quyết tâm thực hiện lời dạy của Người trong bản Di chúc: “đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”, mà kết quả của việc thực hiện lời dạy đó chính là đất nước ta hoàn toàn thống nhất sau khi Cuộc tổng ti...

  pdf7p nguyentuananh2502 09-05-2019 13 2   Download

 • Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng nổi bật và nhất quán của Hồ Chí Minh. Để hiện thực hóa tư tưởng này, Người kiên trì xây dựng các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất. Mặt trận Việt Minh (Việt Nam Độc lập đồng minh) là kết quả của quá trình tạo lập công phu của Hồ Chí Minh.

  pdf9p nhanmotchut_2 04-10-2016 41 8   Download

 • Để nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần thực hiện dân chủ x• hội chủ nghĩa, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân - một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng l...

  pdf5p truongbao 10-07-2009 528 82   Download

 • Số ngày 12 tháng 6 năm 1999 Để nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần thực hiện dân chủ x• hội chủ nghĩa, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân - một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ t...

  pdf5p abcdef_44 31-10-2011 84 12   Download

 • Bài viết trình bày Hồ Chí Minh là người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản, là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là người sáng lập mặt trận dân tộc thống nhất, là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p dangthitrangtrang 10-05-2018 11 0   Download

 • Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, khối đại đoàn kết, sức mạnh của nhân dân được phát huy hiệu quả trong thời kì kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954–1975), biểu hiện cụ thể qua hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất, nhà nước và quân đội của nhân dân… Thắng lợi của cuộc chiến tranh vệ quốc ở miền Nam Việt Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, một lần nữa khẳng định thêm giá trị của bài học đại đoàn kết dân...

  pdf6p comamngo1902 30-03-2019 16 0   Download

 • Câu I (3,0 điểm) Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, tập hợp mọi tầng lớp yêu nước xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong các Mặt trận dân tộc thống nhất, đã được Đảng Cộng sản Đông Dương xúc tiến như thế nào trong những năm 1936 - 1945? Câu II (3,0 điểm) Phân tích chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh. Nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945....

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 199 30   Download

 • Có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn đã huy động được sức mạnh toàn dân đánh giặc. Có sự đoàn kết chiến đấu của toàn dân tâp hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi - Mặt trận Liên Việt, được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công nông và trí thức vững chắc.

  pdf5p snake1212 30-10-2011 59 6   Download

 • Có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn đã huy động được sức mạnh toàn dân đánh giặc. Có sự đoàn kết chiến đấu của toàn dân tâp hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi - Mặt trận Liên Việt, 8được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công nông và trí thức vững chắc.

  pdf6p insect1212 17-11-2011 59 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KỊCH BẢN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI LỄ KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2010) CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf2p chubebandiem 17-12-2010 65 2   Download

 • Có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn đã huy động được sức mạnh toàn dân đánh giặc. Có sự đoàn kết chiến đấu của toàn dân tâp hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi - Mặt trận Liên Việt, đư 4ợc xây dựng trên nền tảng khối liên minh công nông và trí thức vững chắc.

  pdf6p insect1212 17-11-2011 55 2   Download

 • - Về lý luận: Là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân - Về thực tiễn: Mặt trận Việt Minh đã lan tỏa khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị, có hệ thống từ trung ương đến cơ sở. Lực lượng chính trị quần chúng ngày càng đông đảo và được rèn luyện trong đấu tranh.

  ppt0p tet0202 19-02-2013 127 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam
p_strCode=mattrandantocthongnhatvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản