intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình tăng trưởng của Việt Nam

Xem 1-20 trên 471 kết quả Mô hình tăng trưởng của Việt Nam
 • Mời các bạn tham khảo bài viết Mô hình tăng trưởng của Việt Nam: Những chiều cạnh của khái niệm và một số vấn đề sau để nắm bắt được những nội dung về lý thuyết và thực tiễn của mô hình tăng trưởng, mô hình tăng trưởng của VN và những vấn đề, kết luận và một số hàm ý chính sách.

  pdf9p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 48 5   Download

 • Bài viết Đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 khái quát những yếu kém nội tại của mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng giai đoạn 1986 - 2010; gợi mở nội dung của mô hình tăng trưởng mới và kiến nghị một số giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2010 - 2020.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 35 2   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam xem xét vấn đề tái cấu trúc đầu tư công trong đổi mới mô hình tăng trưởng của thế giới và xem xét thực tiễn Việt Nam.

  pdf8p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 42 11   Download

 •  Tiểu luận môn Thương mại quốc tế: Vai trò của thương mại quốc tế với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam giúp bạn nhận diện tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam hiện nay, vai trò thương mại quốc tế với tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, một số kiến nghị tiếp tục tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

  pdf10p lucha2001 22-07-2015 349 80   Download

 • Bài viết Quan điểm và định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 nêu lên một số ý kiến về tính cấp thiết của chuyển đổi mô hình tăng trưởng, các quan điểm và định hướng, các điều kiện tiền đề cơ bản để chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

  pdf7p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 44 4   Download

 • Các chính sách thực hiện hiệu quả của Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng kinh tế Asean (Aec) với mục tiêu giúp thay đổi dần cơ cấu kinh tế theo hướng thích nghi, hỗ trợ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Với sự chung sức của cộng đồng, sự quan tâm thỏa đáng của Nhà nước, AEC chắc chắn sẽ mang lại lợi ích đối với nền kinh tế Việt Nam.

  pdf12p meomun12340628 09-09-2015 102 28   Download

 • Nội dung của bài viết là đưa ra giải pháp chủ yếu cần thực hiện bao gồm: chuyển đổi mô hình tăng trưởng phải gắn với khả năng giải quyết việc làm cho người lao động; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ có chọn lựa; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh; phát triển nguồn nhân lực gắn chặt với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển đào tạo nghề theo chuẩn mực quốc tế; hoàn thiện các chính sách xã hội và hệ thống đảm bảo an sinh, an toàn xã hội.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 47 4   Download

 • Báo cáo phân tích một số yếu tố, khía cạnh nhằm đưa ra một số đánh giá ban đầu về chất lượng tăng trưởng của tổng thể nền kinh tế Việt Nam; nhận dạng mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 1990 đến năm 2003.

  pdf0p nguaconbaynhay2 07-01-2020 10 0   Download

 • Bài viết Một số nhận định về mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay tổng quan về mô hình tăng trưởng của các quốc gia trên thế giới, thực trạng của mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 104 9   Download

 • Hơn 25 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục và tương đối cao, đóng góp quan trọng vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy, mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian qua được đóng góp bởi nhiều nhân tố, trong đó đáng chú ý là nhân tố lao động, vốn và tài nguyên thiên nhiên; các nhân tố như năng suất lao động, công nghệ và thể chế đóng góp còn hạn chế hoặc ở mức thấp.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 51 7   Download

 • Bài viết Chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam tổng quan một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phân tích đặc điểm của mô hình tăng trưởng của nước ta trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số nội dung cơ bản trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong thời gian tới.

  pdf10p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 57 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cần đặt trọng tâm vào tăng năng suất, dựa vào đổi mới sáng tạo và phát huy 4 nguồn vốn quan trọng (doanh nghiệp năng động; cơ sở hạ tầng hiệu quả; lao động có kỹ năng và cơ hội cho tất cả mọi người; nền kinh tế xanh).

  pdf3p kequaidan7 03-09-2020 2 0   Download

 • Tái cơ cấu kinh tế đã được xác định tại Đại hội XI của Đảng, được cụ thể hóa một bước tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; và đã được hoạch định cụ thể tại các Đề án có liên quan của Chính phủ, trong đó có Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020.

  pdf10p vihongkong2711 04-02-2020 34 2   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng phát triển logistics ở Việt Nam; tiềm năng và giải pháp phát triển logistics. Để nắm chi tiết nội dung của kiến cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf3p longphdtailieu 13-07-2020 6 2   Download

 • Tuy nhiên, từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước đã bị sụt giảm, hơn thế nữa, nhiều vấn đề của tăng trưởng đã bộc lộ gay gắt, đó là: Tăng trưởng nhanh nhưng tính ổn định chưa cao; Tăng trưởng nhanh nhưng chưa lâu dài bền vững; Tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, ít dựa vào nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng trưởng chưa đi đôi với giảm bất bình đẳng thu nhập và xoá đói giảm nghèo; ...

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 68 10   Download

 • Bài viết Vai trò của vốn con người trong các mô hình tăng trưởng bao gồm những nội dung về vốn con người trong các mô hình tăng trưởng; vốn con người trong các mô hình tăng trưởng của VN. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 42 4   Download

 • Trong thập kỷ qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng. Tuy nhiên, từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước đã bị sụt giảm, nhiều vấn đề của tăng trưởng đã bộc lộ gay gắt. Bài viết đưa ra nhận xét dựa trên lý thuyết kinh tế học và quan niệm kinh tế của các nhà Kinh tế học trên toàn thế giới. Để nắm rõ hơn về nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf9p dtphuongg 16-08-2018 38 3   Download

 • Bài viết Nguyên tắc của đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đưa ra những nguyên tắc như kết hợp hài hòa, hợp lý giữa TTKT theo chiều rộng với TTKT theo chiều sâu; coi trọng hiện đại hóa, lấy hiện đại hóa làm nền tảng để đạt được TTKT cao và dài hạn;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 126 19   Download

 • Mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng chuyển đổi trong thời gian qua đã vấp phải giới hạn và bộc lộ những bất cập. Mức tăng trưởng của nền kinh tế chủ yếu dựa vào gia tăng các nhân tố đầu vào có tính chất truyền thống. Tăng trưởng kinh tế mới chủ yếu dựa vào các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Tăng trưởng kinh tế lấy doanh nghiệp nhà nước làm động lực, trọng tâm, trong khi khu vực này hoạt động kém hiệu quả. Cơ cấu đầu tư bất hợp lý, hiệu quả đầu tư thấp, nhất là đầu tư công. Cùng tham khảo bài viết sau đây để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf6p tangtuy01 01-03-2016 70 16   Download

 • Dưới đây là bài viết Nhìn lại mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1991 - 2010 và những vấn đề đang đặt ra. Bài viết nêu lên đặc điểm của mô hình tăng trưởng hiện tại; đặc điểm của mô hình tăng trưởng mới; giải pháp thực hiện.

  pdf10p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 211 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình tăng trưởng của Việt Nam
p_strCode=mohinhtangtruongcuavietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2