Module pages

Xem 1-20 trên 177 kết quả Module pages
 • là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở. Joomla! được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sơ dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet . Joomla! có các đặc tính cơ bản là: bộ đệm trang (page caching) để tăng tốc độ hiển thị...

  doc23p hien1211 12-04-2011 494 197   Download

 • Bài 4 giới thiệu đến người học các loại ứng dụng và chuyển trang trong Windows Phone. Thông qua chương này người học sẽ biết được một số loại ứng dụng như single, page, pivot; biết được các hình thức chuyển trang như: Chuyển trang giữa các page, truyền tham số giữa các trang, làm việc với Navigation Backstack.

  ppt31p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 31 3   Download

 • Bài 9 của bài giảng sẽ cung cấp những kiến thức về page transition animation trong Windows Phone. Các nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Giới thiệu hiệu ứng chuyển trang, cách sử dụng Windows Phone Toolkit, các loại page transition animation, hiệu ứng cho các UIElement. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt31p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 20 2   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên công nghệ Java (Module 3) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tổng quan J2EE, bài 2 servlet, bài 3 java server page, bài 4 servlet nâng cao, bài 5 JSP nâng cao, bài 6 EL & JSTL, bài 7 mô hình MVC với JSP/Servlet, bài 8 web services, bài 9 bảo mật website.

  pdf176p galaxyhehe 08-08-2014 194 94   Download

 • AngularJS là một thư viện JavaScript mạnh mẽ. Nó đươc sử dụng trong các dự án Ứng dụng trang đơn - Single Page Application. Nó kế thừa HTML DOM với các thuộc tính bổ sung và làm cho thao tác người dùng trở lên linh hoạt. AngularJS có mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí và được sử dụng bởi hàng ngàn lập trình viên trên thế giới. Tham khảo tài liệu "AngularJS tiếng Việt" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf75p tuyennt_1991 17-09-2015 167 75   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình iSO (Module 1) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 giới thiệu objective-c và lập trình ứng dụng iOS, bài 2 kiểu dữ liệu, bài 3 xây dựng ứng dụng iOS, bài 4 cấu trúc điều khiển, bài 5 hướng đối tượng trong objective-c, bài 6 các điều khiển cơ bản, bài 7 lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp, bài 8 đọc ghi tập tin, bài 9 scrollview & page control.

  pdf108p galaxyhehe 08-08-2014 162 59   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình Window Phone (Module 3) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 page transition animation, bài 2 multimedia, bài 3 drawing, bài 4 cảm ứng chạm đa điểm, bài 5 bản đồ và định vị, bài 6 lập trình đồng bộ và bất đồng bộ, bài 7 background agent, bài 8 live tiles, bài 9 lock screen.

  pdf104p galaxyhehe 08-08-2014 114 57   Download

 • This module describes how most XML documents are generated dynamical from another data source such as a database. An animation is provided on th Overview slide to describe the overall purpose of the module. The first part of the module introduces Active Server Pages (ASP). The coverage is by no means comprehensive; the aim is to present enough information about ASP to allow students to complete the lab, rather than to provide an in-depth introduction to ASP.

  pdf70p batoan 11-08-2009 139 26   Download

 • No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embedded in critical articles or reviews. Every effort has been made in the preparation of this book to ensure the accuracy of the information presented. However, the information contained in this book is sold without warranty, either express or implied.

  pdf171p huynhkhanh226 31-07-2012 101 25   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung: Un univers proche des ados, un adolescent = un univers = un module, 8 modules pour 8 adolescents une page d'ouverture active, 3 leçons d'apprentissage - Moi et les autres, ma page perso et Mes découvertes en double page ( 1 leçon = 1 double page) - l'exploitation de chaque leçon s'articule autour de documents déclencheurs et mène vers la tâche à faire en interaction.

  pdf71p thangnamvoiva11 11-08-2016 73 24   Download

 • Module Strategy Use the following strategy to present this module: Configuring a File Server This topic introduces the Configuring Your Server page on the Administrative Tools menu. Explain to students that when they click File Server in the left pane of this page, the right pane will provide information about the tasks that are necessary for configuring a file server. It also provides hyperlinks to the Shared Folder wizard, Computer Management, and information about shared folders in Windows 2000 Help.

  pdf52p vuthuong 11-08-2009 85 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module 5: using trace in asp.net pages', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p trungha 03-09-2009 179 21   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình tiếng Pháp Adosphère 3 trình bày nội dung: 8 modules pour 8 thématiques proche des adolescents, 3 leçons d'apprentissage en double page; i'exploitation des deux premières leçons s'articule autour de documents déclencheurs et mène vers la tâche à faire en interaction,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf72p thangnamvoiva11 11-08-2016 53 16   Download

 • This module explains how to secure the Web pages that compose a Web application through the use of Active Server Pages (ASP) and Microsoft® ASP.NET forms-based authentication. After completing this module, students will be able to implement forms-based authentication in both ASP and ASP.NET Web applications.

  pdf78p maiphuong 10-08-2009 111 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module 4: customizing web pages using microsoft frontpage 2000', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p trungha 03-09-2009 70 14   Download

 • Phần 2 cuốn giáo trình tiếng Pháp Adosphère 3 gồm: 1 leçon de prolongement qui traite un point culturelle sur la francophonie; Une double page de systématisation - Entraîne-toi, une évalution sur les 4 compétences (DELF).

  pdf58p thangnamvoiva11 11-08-2016 37 13   Download

 • This module provides students with the information required to retrieve Extensible Markup Language (XML) data from Microsoft® SQL Server™ by using Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO). After completing this module, students will be able to: Construct an XML query template. Use a Command object and Stream objects to submit an XML query. Apply a style sheet to the results of an XML query that uses ADO. Return an XML query result to the Active Server Pages (ASP) Response object. Specify the output encoding of an XML query result....

  pdf38p vuthuong 11-08-2009 73 12   Download

 • This course focuses on the essential tasks of generating a fully functional Web-based application. You can run the generated applications using any Oracle Web server, however because we have built the course using WebDB, any references to a Web server are based on this product.You learned the basic uses of Oracle Designer in First Class.

  pdf344p vinh_pro_hvtc 17-09-2012 39 11   Download

 • This module provides students with knowledge of the purpose and benefits of using Microsoft® Internet Information Services (IIS) version 5.0. After completing this module, students will be able to: Describe the service provided by IIS. Configure Web server properties. Create Web sites and virtual directories. Manage Web site content. Configure authentication to a Web site. Configure access to Web pages. Configure browsers for Internet and intranet access. Maintain and update an IIS server.

  pdf78p vuthuong 11-08-2009 68 10   Download

 • Chapter 2 : Building and Running Modules It's high time now to begin programming. This chapter introduces all the essential concepts about modules and kernel programming. In these few pages, we build and run a complete module. Developing such expertise is an essential foundation for any kind of modularized driver. To avoid throwing in too many concepts at once, this chapter talks only about modules, without referring to any specific device class.

  pdf75p kaka 29-07-2010 60 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản