intTypePromotion=1
ADSENSE

Mối quan hệ giữa Toán học và Tin học

Xem 1-20 trên 92 kết quả Mối quan hệ giữa Toán học và Tin học
 • Giáo trình được cấu trúc gồm 5 chương. Chương 1 trình bày một số khái niệm cơ bản về lý thuyết thông tin như cấu trúc của hệ thống truyền tin, phân loại môi trường truyền tin, vấn đề rời rạc hóa các nguồn tin liên tục và các khái niệm về điều chế và giải điều chế. Chương 2 đưa ra các khái niệm cơ bản về tín hiệu và các cơ chế phân tích phổ cho tín hiệu, khái niệm về nhiễu trong quá trình truyền tin.

  pdf136p chaosq10 28-10-2012 159 78   Download

 • Trong thực tế để miêu tả một số tình huống người ta thường biểu thi bằng một hình ảnh gồm các điểm - biểu diễn các thực thể và các đoạn thẳng nối cặp các điểm biểu diễn mối quan hệ giữa chúng. Những hình ảnh như thế gọi là đồ thị....

  pdf267p dinhlan0501 16-03-2011 209 75   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Mối quan hệ giữa thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên và kết quả hoạt động theo kế toán, giá thị trường của các công ty niêm yết Việt Nam" là đề tài dự thi giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, thuộc nhóm ngành kế toán. Các số liệu và kết quả nêu trong đề tài là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nào. Đây là sẽ là tài liệu tham khảo chất lượng dành cho các chuyên viên tài chính nhà đầu tư tương lai tham khảo.

  pdf92p minhmuimui 22-09-2014 285 70   Download

 • Khi xem xét các thông tin để ra quyết định thì ta cần xét đến các thu nhập và chi phí chênh lệch (thông tin thích hợp) không cần xem xét các thu nhập và chi phí không có chênh lệch (thông tin không thích hợp). 6.1.1.5- Mục đích phân biệt thông tin thích hợp và thông tin không thích hợp cho quá trình ra quyết định ngắn hạn. Phân biệt thông tin thích hợp và không thích hợp là để xác định những thông tin thích hợp cho quá trình ra quyết định kinh doanh một cách nhanh chóng...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 97 11   Download

 • Chương V- Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận Nếu tiếp tục sản xuất và sản lượng tiêu thụ vẫn đạt 1.000 sp thì công ty phải chịu một khoản lỗ là: 1.000 x (75 - 82) = 7.000 (ngàn đ) - Trường hợp đình chỉ sản xuất: Nếu đình chỉ sản xuất doanh nghiệp không phải bỏ chi phí biến đổi và cũng không có doanh thu nhưng vẫn phải bỏ chi phí cố định 27.000. Do vậy số lỗ trong trường hợp này là 27.000 nđ. So sánh hai phương án...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 60 8   Download

 • Mục tiêu môn học :Hiểu được vai trò của hệ thống thông tin trong kế toán. Hiểu rõ các quy trình kinh doanh chính trong đơn vị kinh doanh và các nhiệm vụ cơ bản, mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng trong toàn quy trình

  ppt6p dlmonline24h 03-01-2014 77 3   Download

 • Câu 1: Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây? A. Quan hệ giữa các loài trong quần xã. B. Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng. C. Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn. D. Mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

  pdf6p lehieu152 24-05-2011 267 81   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp và mô hình nghiên cứu định lượng để khảo sát hơn 200 doanh nghiệp tại các tỉnh thành phía Nam Việt Nam, kết quả cho thấy giữa nhu cầu thông tin kế toán và khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán của hệ thống thông tin kế toán có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. Mặt khác chúng cũng tác động mạnh đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf16p quaymax4 05-09-2018 38 2   Download

 • Giáo trình được viết thành 7 chương, bao gồm các vấn đề cơ bản phải giải quyết khi thiết kế và cài đặt các giải thuật. Các chương 1,2,3 bổ sung thêm một số nhận thức về mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các vấn đề về phân tích và thiết kế giải thuật, giải thuật đệ quy. Chương 4,5,6 giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản, điển hình như mảng, danh sách, cây, đồ thị. Chương 7 giới thiệu về sắp xếp và tìm kiếm, một yêu cầu xử lý rất phổ biến trong các bài toán và các ứng dụng tin học.

  pdf172p muaxuan102 26-02-2013 277 121   Download

 • Nguyên tắc toàn quyền của nhân dân trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân dưới CNXH Điều 65 Luật phòng, chống tham nhũng đề cập trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền “khi nhận được tố cáo hành vi tham nhũng phải xem xét và xử lí theo thẩm quyền, giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác theo yêu

  pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 45 4   Download

 • Sự liên hệ giữa khái niệm xác định trực tiếp và các FD-đồ thị Cũng vì lý do đó mà Lý thuyết hệ thống tổng quát dù được đưa vào như một tiếp cận mới của các ngành khoa học khác nhưng chưa được hiểu biết, áp dụng sâu sắc, công nhận đúng vai trò cần có, cũng như khả năng thâm nhập giải quyết các vấn đề đặt ra của Thế giới quan và Triết học.

  pdf6p butmaucam 27-08-2013 41 2   Download

 • Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối tượng và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm toán rời rạc trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ thống máy tính về bản chất là rời rạc.

  pdf0p haichau 24-06-2009 1449 671   Download

 • Trong thế kỷ XX, loài người đã được chứng kiến một hiện tượng hết sức quan trọng, đó là sự bùng nổ thông tin. Không có lĩnh vực hoạt động xã hội nào lại không chịu ảnh hưởng của sự bùng nổ này. Nó có tác động mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội hiện đại.

  pdf82p dellvietnam 24-08-2012 296 128   Download

 • Giải quyết mối quan hệ giữa các nền văn hoá, văn minh trong bối cảnh toàn cầu hoá đã trở thành xu thế khách quan, tất yếu luôn cần đến cách tiếp cận triết học, bởi chính cách tiếp cận này cho chúng ta thấy được cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực của một quá trình - tiếp thu những thành tựu văn hoá, văn minh nhân loại, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

  doc8p dutuandat102 03-06-2011 437 121   Download

 • Chương 2 - Hệ thống báo cáo tài chính nằm trong bộ bài giảng Nguyên lý kế toán với mục đích giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán trên góc độ cung cấp thông tin cho quản lý; hiểu được mối quan hệ giữa phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán và các phương pháp kế toán khác; nắm được nguyên tắc lập các bảng tổng hợp - cân đối kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt45p nolimit_it 11-09-2011 308 115   Download

 • Hiểu và phân tích được các chức năng của công tác quản trị nguồn nhân lực. Phân tích được mối quan hệ giữa các chức năng quản trị nguồn nhân lực Vận dụng được kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề, tình huống cơ bản về quản trị nguồn nhân lực 2. Về kỹ năng Phát triển được các kỹ năng thông tin,

  pdf8p muaythai3 30-10-2011 225 55   Download

 • TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 11, SỐ 11 - 2008 Bài viết trình bày sơ lược về giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất, phương pháp tính toán và thiết kế cấp phối đất trộn xi măng. Đồng thời bài báo cũng chỉ ra được mối quan hệ giữa cường độ chịu nén 28 ngày của mẫu được chế tạo trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường đại lộ Ðông Tây Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khóa: Đất yếu, đất trộn xi măng, trộn ướt dưới sâu, trộn khô dưới sâ, cọc xi...

  pdf8p phalinh19 22-08-2011 178 55   Download

 • Ngày nay, toàn hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đãđược tổ chức lại từ hệ thống ngân hàng 1 cấp trở thành hệ thống ngân hàng 2 cấp: Cấp 1 bao gồm ngân hàng Trung Ương và các chi nhánh ngân hàng Nhà nước ở 61 tỉnh, thành phố cấp hai bao gồm hệ thống các ngân hàng Thương mại thuộc nhiều thành phần kinh tế. Trong đó NHTM là ngân hàng của các ngân hàng. Nó không có mục đích mưu tìm danh lợi. Nó là trung tâm tác động toàn bộ hoạt động tín dụng, ký thác,...

  pdf12p nhanma1311 09-12-2012 95 27   Download

 • Thông tin liên hệ với khách hàng đều đặn với 8% không ý kiến, 8% không ý kiến, 16% rất đồng ý và 68% khách hàng hoàn toàn đồng ý. Đây là yếu tố quan trọng để mối liên hệ giữa công ty và khách hàng được lâu bền, sau mỗi chương trình nhân viên TCM thực hiện chương trình sẽ có những bản câu hỏi cho khách hàng nhằm xem xét mức độ hài lòng của khách hàng đối với việc thực hiện dự án....

  pdf8p ttcao3 29-07-2011 53 12   Download

 • Bên cạnh sinh thái học nông nghiệp, sinh thái học đồng ruộng đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Ðây là một môn khoa học tổng hợp nghiên cứu về mối quan hệ giữa cây trồng với các thành phần sinh vật khác (con người, động vật, vi sinh vật, nấm và cỏ dại) thông qua các dòng trao đổi vật chất, thông tin và năng lượng trong môi trường ánh sáng, nhiệt độ, không khí, nước, độ ẩm, đất đai,... Trong suốt quá trình phát triển của nông nghiệp, các...

  pdf46p badaovl 20-05-2013 65 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mối quan hệ giữa Toán học và Tin học
p_strCode=moiquanhegiuatoanhocvatinhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2