Nàh tuyển dụng

Xem 1-4 trên 4 kết quả Nàh tuyển dụng
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2004/QĐ-UB NGÀY 22/12/2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

  pdf6p buomgiay 13-12-2011 23 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2011 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf6p buomgiay 13-12-2011 27 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP VÀ QUY ĐỊNH VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH THÁI NGUYÊN

  pdf2p duanon 23-12-2011 34 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THI TUYỂN, XÉT TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2011

  pdf11p duanon 23-12-2011 20 1   Download

Đồng bộ tài khoản