intTypePromotion=1
ADSENSE

Nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân

Xem 1-19 trên 19 kết quả Nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân
 • Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy lựa chọn được 15 test thuộc 4 nhóm: Sức mạnh tối đa (3 test), sức mạnh tĩnh (2 test), sức mạnh tốc độ (6 test) và sức mạnh bền (4 test). Trên cơ sở đó, xây dựng tiêu chuẩn phân loại trình độ sức mạnh và bảng điểm đánh giá sức mạnh cho nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân trong môn Võ thuật Công an nhân dân.

  pdf4p danhvi95 05-12-2018 39 1   Download

 • Quy định nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc9p hpnguyen1 02-03-2018 30 0   Download

 • Mục đích cơ bản của luận án này là lý luận và thực tiễn công tác giảng dạy võ thuật công an nhân dân, nghiên cứu luận án này nhằm xác định nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm để phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện an ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân.

  pdf0p phongtitriet000 08-08-2019 11 0   Download

 • Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Tập 1 (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng) giúp các bạn nắm được đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa;...

  pdf231p butmauden 18-11-2013 3723 943   Download

 • Văn hóa, đạo đức là bộ phận trọng yếu của nền tảng tinh thần và là động lực để phát triển xã hội. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có nguy cơ làm giảm sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tác động đến sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội. Sự suy giảm đạo đức, lối sống đang phá hoại hạnh phúc nhiều gia đình, làm suy giảm nguồn nhân lực, gây hậu quả lớn về kinh tế do không phát huy được nguồn lực để phát triển...

  doc51p donghx 26-07-2012 395 103   Download

 • A- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - MỤC ĐÍCH: BỒI DƯỠNG CHO SINH VIÊN HIỂU ĐƯỢC NHỮNG ĐẶC ĐIỂM, QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN. - YÊU CẦU: TRÊN CƠ SỞ NHẬN THỨC, NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, TÍCH CỰC GÓP PHẦN THAM GIA XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VỮNG MẠNH.

  ppt30p hoaihungnguyen 12-10-2012 615 82   Download

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh được biên soạn dành cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Yên Bái học tập. Phần 1 giáo trình trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu; quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p sophantrotreu09 05-04-2016 481 59   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học An ninh Nhân dân tìm hiểu về thực trạng nhận thức của sinh viên năm nhất về kỹ năng thích ứng với môi trường học tập; các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm thứ nhất;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf109p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 124 45   Download

 • Bài giảng Giáo dục quốc phòng - Học phần I: Bài 3 - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất, đặc điểm, quan điểm, nội dung, biện pháp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và nền An ninh nhân dân; xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt nam Xã hội chủ nghĩa; có thái độ học tập nghiêm túc, kỷ luật và thu được kết quả cao.

  pdf13p hoa_lan91 16-06-2014 222 37   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhằm bồi dưỡng cho sinh viên nắm được mục đích, tính chất, quan điểm và những nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt30p hpnguyen9 30-04-2018 147 17   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực góp phần tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt24p hpnguyen9 30-04-2018 342 9   Download

 • Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 1 giới thiệu đến người học đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học. Bài giảng nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học, góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất cách mạng trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p kimngan29092009 15-10-2018 58 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng (Học phần 1&2) sau đây của trường Cao đẳng Công Thương nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên nắm vững đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng an ninh, góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam.

  pdf137p talata_2 07-11-2014 346 76   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành trên 196 sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II nhằm tìm hiểu kĩ năng thích ứng của sinh viên thông qua: mức độ thực hiện và mức độ hiệu quả thực hiện thao tác của kĩ năng thích ứng (như: thông qua việc xây dựng các mối quan hệ xã hội tại trường, tuân thủ điều lệnh Công an nhân dân, tuân thủ quy định, nội quy của nhà trường, tham gia các hoạt động đoàn, hội, sử dụng cơ sở vật chất tại trường).

  pdf5p danhnguyentuongvi 18-12-2018 26 1   Download

 • Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, do đó, cần nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là với học sinh, sinh viên về ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bài viết này đề cập việc phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục Quốc phòng-An ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa.

  pdf5p vimessi2711 02-04-2019 16 0   Download

 • Luận án " Nghiên cứu nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân" đã xác định rõ đặc trưng thuộc 4 nhóm yếu tố sức mạnh thành phần và tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An Ninh Nhân Dân trong môn võ thuật CAND.

  doc49p phongtitriet000 08-08-2019 9 1   Download

 • Điện lực là một bộ phận cấu thành của kết cấu hạ tầng nền kinh tế. Nó là công cụ phục vụ đắc lực cho việc quản lý điều hành Đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần nâng cao đời sống xã hội của nhân dân đồng thời là một nghành kinh doanh dịch vụ. Những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển và đổi mới kinh tế và sự quan tâm của nhà nước điện lực đã có những bước tiến nhanh. Là một sinh viên năm cuối của Khoa Điện Trường Đại Học...

  pdf9p dailyphu 04-03-2010 123 45   Download

 • Xã Thuỷ Xuân nằm ở vùng ven của thành phố Huế, với địa hình cao, nhiều dốc, nhiều cây cối, không khí trong lành. Đây là vùng có nghề đúc đồng truyền thống, phần lớn dân cư theo đạo Phật nên đây cũng là nơi có nhiều chùa chiền, miếu mạo. An ninh trật tự ở đây bảo đảm, người dân sống hiền hoà, thân thiện, nhiệt tình với sinh viên, bởi vậy trong đợt thực tập vừa qua chúng em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình chu đáo và học hỏi được nhiều điều thú vị....

  pdf16p thiuyen6 23-08-2011 67 10   Download

 • Phụ thuốc hàm và phụ thuộc đa trị trong cơ sở dữ liệu quan hệ mờ. Triển khai trình diễn mô hình công nghệ tiên tiến xử lý nguồn nước nhiễm phèn, Mn, độc tố, cứng, vi sinh cao ... thành nước đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) phục vụ việc cung cấp nước sạch và nước tinh khiết cho sinh hoạt ăn uống và mục đích y tế tại những vùng khó khăn về nguồn nước sạch, nhằm nâng cao điều kiện kỹ thuật y tế cho nhân dân và bệnh viện Lao và bệnh phổi Tây Ninh, phục...

  pdf7p butmaucam 27-08-2013 67 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân
p_strCode=namsinhvienhocvienanninhnhandan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2