intTypePromotion=4
ADSENSE

Nền kinh tế hợp tác xã nông nghiệp

Xem 1-20 trên 46 kết quả Nền kinh tế hợp tác xã nông nghiệp
 • Trong những năm gần đây, người ta nhận thấy khu vực kinh tế gia đình xã viên trong các hợp tác xã nông nghiệp đã có một bước phát triển rõ rệt. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Về vị trí của gia đình trong nền kinh tế hợp tác xã nông nghiệp".

  pdf0p namamanh 06-05-2016 32 3   Download

 • Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, thì HTXNN cũng được chuyển đổi cả về nội dung và hình thức hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) (ban hành năm 1996), nhằm thích ứng kịp thời với...

  pdf100p dell1122 05-09-2012 258 95   Download

 • Luận văn với đề tài "Một số giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hà tây" được thực hiện vì nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề phát triển các HTX trong kinh tế nông thôn nói riêng và trong quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nói chung.

  pdf72p langtuthangpro 04-07-2014 315 90   Download

 • Việt Nam là một quốc gia có trên 70% dân số sống ở nông thôn, cuộc sống chủ yếu dựa vào nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, manh mún, tập quán canh tác, sản xuất còn mang nặng tính tự phát, tự cung tự cấp, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thực sự chưa phát huy được lợi thế của mình và đặc biệt là phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thời kỳ mở cửa, hội nhập....

  pdf120p matbuon_266 17-07-2012 223 82   Download

 • Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, thì HTXNN cũng được chuyển đổi cả về nội dung và hình thức hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) (ban hành năm 1996), nhằm thích ứng kịp thời với...

  pdf98p dell1122 06-09-2012 147 40   Download

 • Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã làm thay đổi một cách sâu sắc vai trò của các tác nhân trong nền kinh tế nông nghiệp. Hộ gia đình nông dân trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách pháp nhân và hợp tác xã trở thành một đơn vị dịch vụ. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài báo.

  doc10p thiendiadaodien_5 08-01-2019 48 6   Download

 • Hợp tác hóa trong nông nghiệp là một thực thể lịch sử, là sự ra đời của một chủ thể kinh tế ở nông thôn nƣớc ta trong thời gian dài, có tác dụng lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa ở nông thôn nói riêng và đến toàn bộ nền kinh tế xã hội nƣớc ta nói chung

  pdf114p matbuon_266 17-07-2012 67 13   Download

 • Nông nghiệp là ngành sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Trong những năm gần đây sản xuất nông nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Sản lượng lương thực tăng nhanh không chỉ đủ ăn trong nước mà còn xuất khẩu. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

  doc10p thiendiadaodien_5 08-01-2019 14 0   Download

 • Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến vượt bậc. Sang giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp vốn được coi là thế mạnh của Việt Nam cũng được Đảng và Nhà nước tập trung nguồn lực để tạo ra sự đột phá. Phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đổi mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Song có nhiều vấn đề lớn sẽ đặt ra như: phát...

  pdf119p carol123 20-07-2012 333 138   Download

 • Việt Nam là một nước nông nghiệp, và khoảng 53% (năm 2007) lao động trong cả nước sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, việc sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn: sản xuất riêng lẻ, sản xuất theo phong trào, … dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm vì chất lượng không đồng nhất, sản phẩm lúc dư thừa, lúc thiếu hụt. Đời sống người dân chưa thể nâng cao. Đất nước đang phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng không phải bỏ qua không sản...

  pdf65p vovantungqtkd5a 03-01-2013 137 55   Download

 • Trong những năm qua với cơ chế nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã đưa đến những biến đổi to lớn về kinh tế và xã hội, sản xuất và đời sống trong nông nghiệp, nông thôn. Cùng với những thay đổi đó, vai trò chủ yếu của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp cũng có những đổi thay theo hướng đa dạng và hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p thiendiadaodien_5 08-01-2019 12 0   Download

 • Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường trong đó cả người mua và người bán đều cho rằng các quyết định mua hay bán của họ không ảnh hưởng gì đến giá cả thị trường.Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã làm thay đổi một cách sâu sắc vai trò của các tác nhân trong nền kinh tế nông nghiệp. Hộ gia đình nông dân trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách pháp nhân và hợp tác xã trở thành một đơn vị dịch vụ. Công cuộc...

  ppt48p cuulong24 19-02-2012 255 76   Download

 • Các tổ chức kinh tế:Hợp tác xã, doanh nghiệp… là đơn vị cơ sở của nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế quốc dân muốn phát triển được thì từng đơn vị của các tổ chức cơ sở phải phát triển. Đường lối phát triển kinh tế của Đảng cầm quyền, các chính sách kinh tế của Chính Phủ được thực hiện thông qua hoạt động của các tổ chức kinh tế. Các đơn vị tổ chức kinh tế là đơn vị cơ sở sáng tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội, các tổ chức này sẽ...

  doc12p ngocngoc_01 08-02-2012 149 35   Download

 • Hợp tác xã (HTX) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, chuyển nền kinh tế sang hoạt động theo cơ chế thị trường, HTX cũng được đổi mới cả về nội dung, hình thức hoạt động, biểu hiện cụ thể ở việc ban hành Luật HTX (năm 1996). Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới của các HTX nông nghiệp vấp phải rất nhiều...

  pdf108p vaio1111 31-08-2012 136 64   Download

 • Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã làm thay đổi một cách sâu sắc vai trò của các tác nhân trong nền kinh tế nông nghiệp. Hộ gia đình nông dân trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách pháp nhân và hợp tác xã trở thành một đơn vị dịch vụ. Công cuộc trên đòi hỏi phải đổi mới các mô hình hợp tác xã (HTX) đã có trước đây. Vì vậy, ngày 01/01/1997, Luật Hợp tác xã có hiệu lực và đã trở thành cơ sở pháp lý để...

  pdf16p meomeongon 06-01-2012 150 58   Download

 • Hợp tác xã (HTX) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, chuyển nền kinh tế sang hoạt động theo cơ chế thị trường, HTX cũng được đổi mới cả về nội dung, hình thức hoạt động, biểu hiện cụ thể ở việc ban hành Luật HTX (năm 1996). Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới của các HTX nông nghiệp vấp phải rất nhiều...

  pdf106p inspiron1212 04-12-2012 103 30   Download

 • Trong những năm qua với cơ chế nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã đưa đến những biến đổi to lớn về kinh tế và xã hội, sản xuất và đời sống trong nông nghiệp, nông thôn. Cùng với những thay đổi đó, vai trò chủ yếu của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp cũng có những đổi thay theo hướng đa dạng và hiệu quả.

  pdf12p meomeongon 06-01-2012 70 12   Download

 • Nông nghiệp là ngành sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Trong những năm gần đây sản xuất nông nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Sản lượng lương thực tăng nhanh không chỉ đủ ăn trong nước mà còn xuất khẩu. Sản phẩm các loại cây công nghiệp cũng tăng lên đáng kể. Mặt hàng thủy sản, chăn nuôi các loại cũng đang chiếm tỷ trọng lớn trong nông sản xuất khẩu của cả nước. ...

  pdf19p meomeongon 06-01-2012 67 8   Download

 • Sau quá trình chuyển đổi, các HTX nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, do hạn chế về vốn, năng lực quản lý nên vẫn có một số HTX hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chỉ bó hẹp trong một số khâu dịch vụ.

  pdf13p meomeongon 06-01-2012 85 13   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xhcn”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p carnation89 15-02-2012 68 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
774 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nền kinh tế hợp tác xã nông nghiệp
p_strCode=nenkinhtehoptacxanongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2