Nghị định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Xem 1-20 trên 38 kết quả Nghị định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán
 • Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, mức phạt, thẩm quyền xử phạt và thủ tục xử phạt

  doc37p angola 04-06-2009 553 121   Download

 • Thông tư này áp dụng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (dưới đây viết tắt là Nghị định số 36/2007/NĐ-CP).

  doc9p basso 16-03-2009 306 64   Download

 • xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi...

  pdf17p muaythai6 26-10-2011 80 14   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHÍNH PHỦ

  pdf52p meoconanca 28-02-2011 116 18   Download

 • Nghị định 36/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  doc29p dongson 19-08-2009 138 23   Download

 • Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

  pdf34p hobichngoc 17-10-2009 147 17   Download

 • Nghị định 161/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

  pdf22p hobichngoc 17-10-2009 80 14   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  pdf24p meoconbatbuom 27-05-2011 55 7   Download

 • Nghị định 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  doc24p chanhson 19-08-2009 86 6   Download

 • Thông tư 01/2001/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/2000/NĐ-CP ngày 10/7/2000 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  doc12p chanhson 19-08-2009 81 5   Download

 • Nghị định 22/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

  pdf15p hienthuc 17-10-2009 75 5   Download

 • Nghị định 161/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

  pdf20p lawdt4 02-12-2009 45 3   Download

 • Nghị định 22/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

  pdf14p lawdt10 02-12-2009 54 3   Download

 • Nghị định 22/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  doc13p chanhson 19-08-2009 73 2   Download

 • Nghị định 161/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

  pdf19p lawktkt2 25-10-2009 48 1   Download

 • Nghị định 22/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 33 1   Download

 • Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  pdf39p thanhdieutran 14-04-2014 29 0   Download

 • Nghị định chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, NGHỊ ĐỊNH: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 81 15   Download

 • Luật Bảo vệ môi trường: Giới thiệu Nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có nội dung trình bày về sự cần thiết ban hành Nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bố cục, các quy định chung và các điều khoản thi hành.

  ppt27p hoa_cuc91 30-06-2014 60 14   Download

 • Thông tư 97/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  doc7p dongson 19-08-2009 140 11   Download

Đồng bộ tài khoản