Nghĩa vụ đóng bhxh

Xem 1-12 trên 12 kết quả Nghĩa vụ đóng bhxh
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG BHXH - BHYT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012 Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng nhiều đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH - BHYT dẫn đến nợ đọng kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

  pdf1p naubanh_tet 01-02-2013 36 8   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG BHXH - BHYT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011 Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng nhiều đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT dẫn đến để nợ đọng kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

  pdf1p buomgiay 09-12-2011 53 7   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG BHXH – BHYT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2010

  pdf1p zing1209 20-12-2010 53 6   Download

 • Quy định các chế độ BHXH là những nội dung cốt lõi của bất kỳ hệ thống BHXH nào, trong đó quy định rõ ràng các quan hệ trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia BHXH; quan hệ về nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động chi trả các chế độ BHXH mà "Đề án chuyên ngành: Phân tích thực trạng hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tại huyện Kbang – tỉnh Gia Lai" đã được thực hiện.

  doc43p zgaclinh8015 02-02-2016 61 19   Download

 • Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước; điều này có thể dễ dàng lý giải bởi BHXH không chỉ liên quan đến hàng triệu lao động mà còn bởi nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả những người phụ thuộc vào các đối tượng trên. BHXH chẳng những có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội mà còn có ý nghĩa...

  pdf89p minhtri 22-07-2009 1035 333   Download

 • Chỉ có như vậy, người lao động mới yên tâm, tích cực lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp. 6.3. Người lao động được bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi đối với BHXH, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp v.v...

  pdf7p caott10 18-06-2011 49 10   Download

 • Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra....

  doc77p thuyan88ls 07-04-2011 10928 2454   Download

 • Mẫu số 15b-CBH HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN THẺ ATM Số: …… - Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: - Căn cứ vào Nghị định số /NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. - Căn cứ Nghị định số - Căn cứ …....

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 122 19   Download

 • MỤC LỤC  Trang LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................. 1 PHẦN I : LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.............. 2 I.KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG............... 2 1. Khái niệm ........................................................................................... 2 2. Nhiệm vụ của Kế toán tiền lương........................................................ 2 3.

  pdf46p ttcao9 30-08-2011 51 18   Download

 • Mẫu số 15a-CBH HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ, CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH Số: ……… - Căn cứ vào Bộ Luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn cứ vào Nghị định số ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Căn cứ Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH ban hành theo Quyết định...

  pdf3p thoigiandau 09-11-2012 206 18   Download

 • Mẫu số 15c-CBH HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH Số: ……… - Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: - Căn cứ vào Nghị định số ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Căn cứ Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH ban hành theo Quyết...

  pdf3p thoigiandau 09-11-2012 100 13   Download

 • Mẫu KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (đo lường sự thỏa mãn của khách hàng) Tên cơ quan BHXH (cấp tỉnh, cấp huyện) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (đo lường sự thỏa mãn của khách hàng) 1.

  pdf1p muananghe 01-08-2013 159 25   Download

Đồng bộ tài khoản