Northwind

Xem 1-20 trên 27 kết quả Northwind
 • Exploring the Northwind Database A database may have many tables, some of which are related to each other. For example, the North-wind database contains many tables

  pdf11p daisuphu 29-07-2010 137 24   Download

 • Sau khi cài chương trình Microsoft Office, thông thường tại thư mục này bạn sẽ tìm được chương trình Northwind.mdb : C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples

  doc17p phuongpro_90 21-10-2011 98 16   Download

 • Bài viết Cài đặt database NorthWind trình bày về các bước để cài đặt database NorthWind. Bên cạnh những hướng dẫn theo từng bước cụ thể thì bài viết còn kèm theo những hình ảnh minh họa tương ứng với từng bước sẽ giúp các bạn biết được quy trình này một cách tốt hơn. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  doc6p anhmeco123 21-05-2015 41 7   Download

 • You have been hired by Northwind Traders to assist the company with their deployment of Microsoft® Exchange 2000 Server. You are responsible for developing the messaging architecture and directory design to support Exchange 2000 Server while ensuring that your design meets the company’s business and Information Technology (IT) goals.

  pdf46p vuthuong 10-08-2009 78 6   Download

 • Use the table below to decide the audit policies that you would apply to Northwind Traders’ kiosk computer.

  pdf1p laquang 28-08-2009 73 4   Download

 • Một số bài thực hành Microsoft Access cơ bản. Nhiệm vụ tổng quát: Sau khi tham khảo tập tin cơ sở dữ liệu NORTHWIND.MBD, tạo một tập tin cơ sở dữ liệu mới THUCHANH.MBD có những tables, queries, forms, reports tương tự.

  pdf18p vietcmt 06-04-2010 957 507   Download

 • Mô hình hóa CSDL Northwind dùng LINQ to SQL Trong phần 2 của loạt bài này, tôi đã đi qua các bước để tạo một mô hình các lớp LINQ to SQL bằng cách dùng trình LINQ to SQL có sẵn trong VS 2008. Dưới đây là một hình mà tôi đã tạo dùng CSDL mẫu Northwind:

  pdf14p huynhphongus 07-12-2011 100 33   Download

 • MVVM (Model View View Model) is a Microsoft best practices pattern for working in WPF and Silverlight that is highly recommended by both Microsoft and industry experts alike. This book will look at the reasons for the pattern still being slow to become an industry standard, addressing the pain points of MVVM. It will help Silverlight and WPF programmers get up and running quickly with this useful pattern.

  pdf491p hotmoingay3 09-01-2013 71 17   Download

 • Để thực hiện các bài tập dưới đây, sử dụng các cơ sở dữ liệu - Northwind (NWIND.MDB) - Biblio (BIBLIO.MDB) Thêm ActiveX Control MS Databound Grid Control vào Project Thêm ActiveX Control MS Databound List Control vào Project B

  pdf7p daicahaudau 02-07-2011 70 16   Download

 • Làm Quen VFP - Nguyễn Hà Đông Bấm F1. Đây là bộ hướng dẫn học VFP tốt nhất. 2. Cửa sổ lệnh(Ctrl+F2). Thi hành toàn bộ câu lệnh trong VFP. Vd: Trong suốt các bài học, tôi sẽ lấy CSDL Northwind sẵn có của VFP làm mẫu. Bạn mở CSDL này bằng cách dùng cửa sổ lệnh: CD HOME(2) + '\northwind' && CD là câu lệnh thay đổi đường dẫn. MODIFY database northwind && chỉnh sửa CSDL.

  pdf5p muaythai3 19-09-2011 87 14   Download

 • Trong trìn tự truy xuất cơ sở dữ liệu, bạn cần cung cấp các thông số kết nối, chẳng hạn như thiết bị mà cơ sở dữ liệu đang chạy, và khả năng đăng nhập của bạn. Bất kì ai đã từng làm việc với ADO sẽ dễ dàng quen với các lớp kết nối của .NET, OleDbConnection và SqlConnection Đoạn mã sau đây mô tả cách để tạo, mở và đóng một kết nối đến cơ sở dữ liệu Northwind.

  pdf12p cachuadam 21-05-2011 49 9   Download

 • Creating a Table You can use Enterprise Manager to add a table to a database. In this section, you'll add a table to the Northwind database to store the details of a person

  pdf8p daisuphu 29-07-2010 49 7   Download

 • Sử dụng một mẫu đơn để cập nhật Windows Nhiều Lookup Tables Chỉ cần về tất cả các ứng dụng cơ sở dữ liệu sử dụng bảng tra cứu của một số loại hay cách khác, chẳng hạn như loại, vùng và lãnh thổ trong cơ sở dữ liệu Northwind

  pdf6p luvpro 06-08-2010 46 6   Download

 • Một data reader là cách đơn giản nhất và nhanh nhất để chọn một vài dữ liệu từ một nguồn cơ sơ dữ liệu, nhưng cũng ít tính năng nhất. Bạn có thể truy xuất trực tiếp một đối tượng data reader – Một minh dụ được trả về từ một đối tượng SqlCommand hoặc OleDbCommand từ việc gọi một phương thức ExecuteReader() – có thể là một đối tượng SqlCommand, một đối tượng SqlDataReader, OleDbDataReader.

  pdf8p cachuadam 21-05-2011 43 6   Download

 • Chúng ta lại nói lại về commands. Một command là một một kiểu đơn giản, một chuỗi lệnh SQL được dùng để truy xuất dữ liệu. Một command có thể là một stored procedure, hoặc là tên của một bảng sẽ trả về: string source = "server=(local)\\NetSDK;" + "uid=QSUser;pwd=QSPassword;" + "database=Northwind"; string select = "SELECT ContactName,CompanyName FROM Customers"; SqlConnection conn = new SqlConnection(source); conn.

  pdf17p cachuadam 21-05-2011 36 6   Download

 • Hiển thị dữ liệu từ một DataSet Ở ví dụ trước, DataGrid chỉ có thể hiển thị một DataTable đơn tại một thời điểm. Nhưng ở ví dụ này, nó có thể điều khiển nhiều mối quan hệ trong DataSet trên màn hình. Đoạn mã sau được dùng để tạo ra một DatasSet dựa trên các bảng Customers và Orders trong cơ sở dữ liệu Northwind. Đoạn mã này nằm trong thư mục 05_DataSourceDataSet.

  pdf14p cachuadam 21-05-2011 47 5   Download

 • Visual Studio "Orcas" gắn một LINQ tới trình thiết kế SQL mà nó cung cấp một phương pháp dễ dàng để tạo mẫu và hình dung một csdl như là một LINQ tới mô hình đối tượng SQL. Sử dụng LINQ tới trình thiết kế SQL bạn có thể dễ dàng tạo ra một sự miêu tả của ví dụ về csdl "Northwind" như bên dưới

  pdf52p xingau8 04-09-2011 41 5   Download

 • các trường trong bảng Khách hàng trong cơ sở dữ liệu Northwind. Ngoài ra còn có một nhãn (lblMessage) mà bạn có thể sử dụng để viết tin nhắn cho người sử dụng (hiện nay báo chí mới, Update, hoặc Xóa). 14.6.1 Truy cập các dữ liệu đầu tiên, tạo ra các đối tượng DataAdapter và DataSet như các biến thành viên tư nhân, cùng với các DataTable:

  pdf59p kimku6 24-10-2011 29 5   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 3.9 Finding Rows in a DataView Problem You need to find a row or group of rows in a DataView meeting certain criteria. Solution Use a sorted DataView to find rows using columns that are not part of the primary key. The sample code contains two event handlers: Form.Load Sets up the sample by creating a DataTable containing the Orders table from the Northwind database. A DataView of the table sorted by the CustomerID and EmployeeID is created. Find Button.Click Uses the FindRows( ) method of the DataView to retrieve the array of DataRowView objects...

  pdf4p luvpro 04-08-2010 78 4   Download

 • Hàm khởi tạo của đối tượng này gồm hai tham số commandString và connectionString. commandString là chuỗi chứa câu lệnh truy vấn trên dữ liệu mà ta muốn nhận về : string commandString = "Select CompanyName, ContactName from Customers"; Biến connectString chứa các thông số để kết nối đến cơ sở dữ liệu.

  pdf26p tengteng16 27-12-2011 37 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản