O/r mapping

Xem 1-7 trên 7 kết quả O/r mapping
 • Tham khảo sách 'o/r mapping in .net', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p camnhin 26-03-2011 53 5   Download

 • Have you got the time to read 10 or more books and articles to add value prior to the interview? This book has been written mainly from the perspective of Java/J2EE job seekers and interviewers. There are numerous books and articles on the market covering specific topics like Java, J2EE, EJB, Design Patterns, ANT, CVS, Multi-Threading, Servlets, JSP, emerging technologies like AOP (Aspect Oriented Programming), Test Driven Development (TDD), Dependency Injection Dl (aka IoC – Inversion of Control) etc.

  pdf357p ngphuc91 11-03-2013 47 16   Download

 • Bài giảng Giới thiệu Hibernate 4 do Nguyễn Hoàng Anh biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về JDBC và Hibernate. Bài giảng này hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf17p vanhuanhttt 06-07-2016 13 2   Download

 • Thực hiện cảnh báo, dự báo và phát hiện dịch bệnh sốt rét ở vùng cao nguyên miền tây Kenya. Xu hướng trong 19 Ký sinh trùng, 394-399. Hay, S.I., Snow, R.W. và Rogers, D.J. (1998). Từ dự đoán môi trường sống của muỗi mùa sốt rét bằng cách sử dụng viễn thám dữ liệu: thực tế, các vấn đề và quan điểm. Ký sinh trùng

  pdf2p taoxanh8 21-11-2011 21 2   Download

 • This paper proposes a s y s t e m of mapping classes of syntactic structures as instruments for automatic text understanding. The s y s t e m illustrated in Japanese consists of a set of verb classes and i nfo r m a t i o n on mapping them together with noun phrases, tense and aspect. The system. having information on direction of possible inferences between the verb classes with i n f o r m a t i o n on tense and aspect, is s u p p o s e d to be...

  pdf4p bungio_1 03-05-2013 17 1   Download

 • A computer program for the automatic translation of any text of Italian into naturally fluent synthetic speech is presented. The program, or Phonological Processor (hence FP) maps into prosodic structures the phonological rules of Italian. Structural information is provided by such hierarchical prosodic constituents as Syllable (S), Metrical Foot (HF), Phonological Word (PW), Intonational Group (IG).

  pdf9p buncha_1 08-05-2013 20 1   Download

 • This paper describes the structure and e v a l u a t i o n of the s y n t a c t i c o - s e m a n t i c lexicon (SSL) of the German Natural Language Understanding System VIE-LANG [3]. VIE-LANG uses an SI-Net [2] as internal r e p r e s e n t a t i o n . The SSL c o n t a i n s the rules according to which the mapping between net-structures and surface s t r u c t u r...

  pdf5p buncha_1 08-05-2013 21 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản