Option explicit

Xem 1-20 trên 26 kết quả Option explicit
 • 19. Không cho Spyware chiếm quyền điều khiển Home Page Máy tính của bạn nhiễm Spyware , bạn sử dụng các phần mềm chẳng hạn như Adware SE Pro hoặc Hijackthis để quét Spyware trên máy tính của bạn . phát hiện thấy có web lạ chiếm quyền điều khiển trang chủ (Home Page) của bạn trong trình duyệt Internet Explorer . Mở trình soạn thảo văn bản Note Pad , chép và dán đoạn code này vào . Option Explicit Dim WSHShell, RegKey, ValueA, Result On Error Resume Next Set WSHShell = CreateObject("WScript.

  pdf8p phucnguuson 16-03-2010 343 217   Download

 • Tạo menu popup khi người dùng Right-Click khi chuột trong vùng làm việc của một worksheet. Giả sử workbook của tôi có một worksheet, thì trong ví dụ của tôi có hai đoạn mã.

  pdf4p balanghuyen 11-01-2010 441 151   Download

 • Hiện nay các bạn yêu thích lập trình sử dụng Access là nguồn chứa dữ liệu khá phổ biến vì đơn giản, dễ quản trị và đáp ứng được yêu cầu công việc.

  pdf79p tt1991tt 20-02-2011 142 80   Download

 • 223. Xem dung lượng của một Partition Bạn thường sử dụng Windows Explorer để xem dung lượng partition còn trống hoặc xem partition đó có bao nhiêu thư mục thì đây thủ thuật sau sẽ giúp bạn xem dung lượng của partition còn trống , các thư mục chứa trong partition đó , ... Ở đây tôi sử dụng VBscript để làm điều này khi đó nó sẽ xuất dữ liệu ở ngõ ra của partition đó . Bạn mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào : Option Explicit MsgBox RunOutput( "COMMAND /C DIR H:\", 0 ) Function...

  pdf6p phucnguuson 17-03-2010 129 75   Download

 • Ta đặt dòng lệnh : Option Explicit Trong phần Declarations của mô-đun. Một cách khác, từ menu Tools, chọn Options, chọn tab Editor và đánh dấu vào tuỳ chọn Require Variable Declaration. VB tự động chèn dòng lệnh Option Explicit vào một mô-đun mới, nhưng không phải là những mô-đun đã được tạo

  pdf27p thanhthao100 08-11-2011 297 71   Download

 • Tìm hiểu kỹ thuật scripting remote (viết kịch bản chạy trên các máy từ xa) sử dụng lớp WMI Win32_NetworkAdapterConfiguration đã được giới thiệu ở phần trước. Trở lại với script ChangeIPAddress.vbs mà chúng ta đã phát triển ở các phần trước để thay đổi địa chỉ IP của một bộ điều hợp mạng: Option Explicit Dim objWMIService Dim objNetAdapter Dim strComputer Dim strAddress Dim arrIPAddress Dim arrSubnetMask Dim colNetAdapters Dim errEnableStatic If WScript.Arguments.Count = 0 Then Wscript.

  pdf8p vinhlactran 08-01-2010 76 19   Download

 • Quản lý các mạng Windows dùng script - Phần 7: Xử lý sự cố lỗi Trong bài viết trước chúng ta đã dùng đến kịch bản ChangeIPAddress.vbs được phát triển trước đó và đã sử dụng nó để thay đổi địa chỉ IP trên máy tính từ xa. Đây là những gì mà chúng ta đã thay đổi kịch bản: Option Explicit Dim objWMIService Dim objNetAdapter Dim strComputer Dim strAddress Dim arrIPAddress Dim arrSubnetMask Dim colNetAdapters Dim errEnableStatic If WScript.Arguments.Count = 0 Then Wscript.Echo "Usage: ChangeIPAddress.

  pdf14p maicon24 24-07-2010 82 18   Download

 • Quản lý mạng Windows bằng Script - Phần 12: Các thuộc tính của lớp WMI Quay trở lại phần ba của loạt bài này, chúng ta đã phát triển kịch bản đơn giản có tên displayTimeZone.vbs để hiển thị thiết lập vùng thời gian hiện hành trên máy tính của bạn: Option Explicit On Error Resume Next Dim strComputer Dim strWMINamespace Dim strWMIQuery Dim objWMIService Dim colItems Dim objItem strComputer = ".

  pdf11p maicon24 24-07-2010 81 18   Download

 • All rights reserved. No part of this documentation may be copied, transcribed, stored in a data backup system or translated into any language without Fagor Automation's explicit consent. The information described in this manual may be modified for technical reasons. FAGOR AUTOMATION S. COOP. Reserves the right to modify the contents of this manual without having to communicate such modifications. The commercial trademarks belong to their respective owners. The content of this manual and its validity for the product described here has been verified.

  pdf114p nvavan 25-01-2010 88 17   Download

 • Trong phần trước của loạt bài này chúng ta đã đến với kịch bản có tên gọi là DisplayClassProperties.vbs, đây là kịch bản hiển thị tên các thuộc tính của lớp WMI. Đây là những gì của nội dung kịch bản, bằng sử dụng Win32_BootConfiguration như một lớp, chúng ta đang kết nối vào biệt danh WMI: Option Explicit On Error Resume Next Dim strComputer Dim strWMINamespace Dim strWMIQuery Dim objWMIService Dim colItems Dim objItem strComputer = ".

  pdf15p maicon24 24-07-2010 65 12   Download

 • Tìm hiểu kỹ thuật scripting remote (viết kịch bản chạy trên các máy từ xa) sử dụng lớp WMI Win32_NetworkAdapterConfiguration đã được giới thiệu ở phần trước. Trở lại với script ChangeIPAddress.vbs mà chúng ta đã phát triển ở các phần trước để thay đổi địa chỉ IP của một bộ điều hợp mạng: Option Explicit Dim objWMIService Dim objNetAdapter Dim strComputer Dim strAddress Dim arrIPAddress Dim arrSubnetMask Dim colNetAdapters Dim errEnableStatic If WScript.Arguments.Count = 0 Then Wscript.

  pdf12p maicon24 24-07-2010 37 9   Download

 • Sử dụng lớp WMI Win32_NetworkAdapterConfiguration để quản lý các thiết lập TCP/IP trên các mạng Windows thông qua VBScript. Trong hai phần đầu của loạt bài này chúng ta đã xem xét một số khái niệm cơ bản của kỹ thuật Windows scripting trong quản lý các thiết lập mạng TCP/IP.

  pdf20p maicon24 24-07-2010 54 8   Download

 • Quản lý mạng Windows bằng Script - Phần 12: Các thuộc tính của lớp WMI Quay trở lại phần ba của loạt bài này, chúng ta đã phát triển kịch bản đơn giản có tên displayTimeZone.vbs để hiển thị thiết lập vùng thời gian hiện hành trên máy tính của bạn: Option Explicit On Error Resume Next Dim strComputer Dim strWMINamespace Dim strWMIQuery Dim objWMIService Dim colItems Dim objItem strComputer = ".

  pdf13p abcdef_47 07-11-2011 42 7   Download

 • Quay trở lại phần ba của loạt bài này, chúng ta đã phát triển kịch bản đơn giản có tên displayTimeZone.vbs để hiển thị thiết lập vùng thời gian hiện hành trên máy tính của bạn: Option Explicit On Error Resume Next Dim strComputer Dim strWMINamespace Dim strWMIQuery Dim objWMIService Dim colItems Dim objItem strComputer = "." strWMINamespace = "\root\CIMV2" strWMIQuery = "SELECT * FROM Win32_TimeZone" Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & strWMINamespace) Set colItems = objWMIService.

  pdf6p vinhlactran 08-01-2010 101 5   Download

 • Thay đổi thông tin người dùng trong Windows Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .vbs ( VD: Change Account.vbs ) Option Explicit Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim ws, t, p1, p2, n, g, cn, cg Dim itemtype p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\" n = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOwner") g = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOrganization") t = "*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•_Thong Bao_•*¤*•,¸., •*¤*" cn = InputBox("Dien ten nguoi su dung moi tai day:", t, n) If cn "" Then ws.RegWrite p1 & "...

  pdf3p tranthikimuyen4 19-08-2011 75 4   Download

 • Microcontroller applications with the Basic Stamp, PIC, 8051 and various others can often be enhanced with the use of the PC serial port, and a software interface. Designing your own custom interface software for your next microcontroller application isn't as hard as you may think.

  pdf37p tailieuvip13 24-07-2012 25 4   Download

 • Ẩn/Hiện nhanh account trên màn hình Wellcome Screen Ẩn account trên màn hình Wellcome Screen Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .vbs ( VD: Hide Account On Welcome Screen.vbs ) Option Explicit On Error Resume Next Dim WSHShell, n, p, itemtype, MyBox, User, Title, Prompt p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList\" itemtype = "REG_DWORD" n=0 Prompt = "Điền tên người sử dụng muốn ẩn tại đây :" Title = "*•,¸.¸,•*¤*•_LuongHuuViet_•*¤*•,¸.

  pdf3p tranthikimuyen4 19-08-2011 46 3   Download

 • Các mã sau đây, mà thoát khỏi phát hiện nếu Option Explicit được thiết lập để Off, do đó sẽ không làm việc trừ khi nó được xây dựng và khởi tạo. Để khắc phục nó, bạn cần phải khai báo các mảng với các yếu tố (nhớ, tên và các dấu ngoặc là chỉ là một biến tham chiếu đến các đối tượng mảng

  pdf67p kennguyen3 01-11-2011 39 3   Download

 • To tackle the problem of presenting a large number of options in spoken dialogue systems, we identify compelling options based on a model of user preferences, and present tradeoffs between alternative options explicitly. Multiple attractive options are structured such that the user can gradually refine her request to find the optimal tradeoff. We show that our approach presents complex tradeoffs understandably, increases overall user satisfaction, and significantly improves the user’s overview of the available options.

  pdf8p bunthai_1 06-05-2013 17 2   Download

 • The approach taken in these studies is largely a-theoretic. More specifically, they implicitly model the demand for assets as being a function of only current demographics. Unless investors are completely myopic, however, the expected rate of return on investments will be a further determinant of how much people want to invest. Thus there will a feedback from the future path of stock prices back to the pattern of investment. And future stock prices will in turn be influenced by future demographics.

  pdf25p quaivattim 04-12-2012 38 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản