Oracle http

Xem 1-17 trên 17 kết quả Oracle http
 • This chapter describes the Oracle HTTP Server, highlighting the differences between the Oracle distribution and the open source Apache product on which it is based. It also explains how to start, stop and restart the server. Oracle Corporation welcomes your comments and suggestions on the quality and usefulness of this document. Your input is an important part of the information used for revision.

  pdf224p daokim 03-08-2009 64 11   Download

 • Ebook Oracle thực là tổng hợp các tác vụ cơ bản mà bạn thường xuyên thực hiện khi thao tác với Oracle Database & Client như: cài đặt và khởi tạo Oracle Database, tạo mới user, schema, tạo mới bảng, import /export dữ liệu. Bên dưới là sơ đồ mô tả tổng quan về các tác vụ. Các bài viết trong Ebook Oracle Thực hành phần lớn được tổng hợp từ chuyên đề Oracle trên website http://nguyenhuutrong.com/tag/oracle/...

  pdf80p vinh_pro_hvtc 17-09-2012 187 80   Download

 • Oracle Enterprise Manager (hereafter referred to as Enterprise Manager) is the Oracle integrated management solution for managing the complete Oracle environment. All services within your enterprise, including hosts, databases, listeners, application servers, HTTP Servers, and Web applications, are easily managed as one cohesive unit. This chapter acknowledges the challenges you face as a database administrator and states how Enterprise Manager can help you meet these challenges.

  pdf108p daokim 03-08-2009 223 67   Download

 • Đầu tiên bạn nhắp đúp lên file cài đặt OracleXE.exe như hình được tải về từ trang http://www.oracle.com/technology/software/products/database/xe/index.html.Ban đầu bạn sẽ thấy màn hình chào mừng cài đặt phiên bản Oracle 10g Express. Bạn chọn nút Next để tiếp tục.Tiếp theo xuất hiện màn hình thông báo các thông tin liên quan đến bản quyền. Bạn chọn nút I accept terms in the license agreement để đồng ý, rồi chọn nút Next....

  pdf50p leonguyen 18-04-2013 58 15   Download

 • XSQL isn't just some razzle-dazzle technology. It allows you to easily leverage the most robust, mature, and usable technologies in the industry: SQL, HTML, HTTP, XML, Java, and the Oracle RDBMS. With an exciting first look at XSQL, this innovative book shows you how to bring all of these powerful technologies together in order to publish dynamic Web content. You'll first find a comprehensive discussion of how XSQL relates to each of these technologies. Then you'll learn how you can use XSQL to present your database data on the Web instantly. The numerous code examples will show you how to...

  pdf593p suthebeo 17-07-2012 62 14   Download

 • Chapter 1 Introduction, Chapter 2 Getting Started With PHP, Chapter 3 PHP Oracle Extensions, Chapter 4 Installing Oracle Database 10g Express Edition, Chapter 5 Using Oracle Database, Chapter 6 Installing Apache HTTP Server, Chapter 7 Installing PHP, Chapter 8 Installing Zend Core for Oracle, Chapter 9 Connecting to Oracle Using OCI8 Chapter 10 Executing SQL Statements With OCI8 Chapter 11 Using PL/SQL With OCI8

  pdf290p bongbong_hong 18-12-2012 55 12   Download

 • Oracle Universal Installer The Java-based Oracle Universal Installer offers an installation solution for all Java-enabled platforms, allowing for a common installation flow and user experience independent of the platform. The Universal Installer Detects dependencies among components and performs an installation accordingly Can be used to point to a URL where a release or staging area was defined and install software remotely over HTTP Can be used to remove products installed. The deinstallation actions are the “undo” of installation actions.

  ppt22p trinh02 28-01-2013 20 3   Download

 • In a Microsoft Windows environment, you begin installation by double−clicking on the setup.exe file to run the installation program. If you are working in a non−Windows environment, please visit the RevealNet PL/SQL Pipeline Archives (http://www.revealnet.com/plsql−pipeline) to obtain a compressed file containing the utilities on this disk. The installation script will lead you through the necessary steps. The first screen you will see is the install screen shown in Figure A.1.

  pdf984p giangtanthon 10-02-2010 170 56   Download

 • S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com + [ LOG ON { [,...n]} ] : ChØ ®Þnh LOGON_name ::= ( [ NAME = logical_file_name, ] FILENAME = 'os_file_name' [, SIZE = size] [, MAXSIZE = { max_size | UNLIMITED } ] [, FILEGROWTH = growth_increment] ) [,...n] ::= FILEGROUP filegroup_name [,...n] C¸c nhãm lÖnh xo¸ : T−¬ng tù nh− trªn nÕu cã tån t¹i lÖnh thiÕt lËp th× sÏ tån t¹i lÖnh xo¸ . + DROP View View_name AS Select Statemant + DROP Procedure + DROP default + DROP Index + DROP Rule...

  pdf17p kemoc9 15-07-2011 56 8   Download

 • HTML Form Authentication HTML form-based authentication is the most commonly used authentication scheme on the Web. Ultra Search lets you register HTML forms that you want the Ultra Search crawler to automatically fill out during Web crawling. HTML form authentication requires that HTTP cookie functionality is enabled, which is the default.

  pdf210p daokim 03-08-2009 66 6   Download

 • Trong quá trình cài đặt, tài khoản người dùng sở hữu phần mềm Oracle Server HTTP phải là một thành viên của nhóm ORAINVENTORY để hoàn thành cài đặt. Oracle HTTP Server cũng phải được bắt đầu bởi người dùng root để cho các cổng dành cho người chủ phải được thực hiện có sẵn cơ sở dữ liệu và các ứng dụng.

  pdf21p lovecafe3 13-09-2011 25 5   Download

 • Để cải thiện an ninh cho các quá trình cơ sở dữ liệu và ứng dụng, tạo người dùng Apache. Cấu hình Oracle HTTP Server để chuyển quyền sở hữu của các quá trình của nó từ gốc cho người sử dụng Apache bằng cách sử dụng các tham số cấu hình sử dụng Apache, mà reset người sử dụng quyền sở hữu của các quá trình sinh ra bởi

  pdf23p lovecafe3 13-09-2011 26 5   Download

 • Nếu bạn đang sử dụng một trong các máy chủ web được liệt kê trước đó trên một máy tính có tên yourserver, và bạn phải đăng ký một vị trí đường dẫn ảo có tên yourpath để trỏ đến các lược đồ cơ sở dữ liệu mà bạn tạo ra các thủ tục PL / SQL trước, bạn có thể yêu cầu trang thông qua một trình duyệt web (hoặc bất kỳ chương trình có khả năng thực hiện một yêu cầu HTTP)

  pdf89p myngoc6 07-10-2011 27 5   Download

 • Vì lý do bảo mật, Oracle Tổng công ty đề nghị quy định được thay đổi thành viên nhóm Oracle HTTP Server để một nhóm đặc quyền thấp, và chuyển quyền sở hữu của quá trình Oracle HTTP Server từ gốc cho một tài khoản có đặc quyền thấp. Cải thiện bảo mật Oracle HTTP Server Sau khi cài đặt

  pdf23p lovecafe3 13-09-2011 23 4   Download

 • Kiểu ví dụ chọn một chuỗi giá trị cho một biến urlBase của: http://foo.com/SomeService và một chuỗi giá trị cho một biến urlArgs của công ty = tại & t / mobilcom, trong đó có một số không gian, một ký hiệu, và một dấu gạch chéo. Để kiểm tra sự chuyển đổi này ví dụ, bạn có thể sử dụng bất kỳ tập tin XML như là nguồn gốc và hãy thử như sau:

  pdf89p myngoc6 07-10-2011 30 4   Download

 • Tất cả ba bộ vi xử lý sản xuất đầu ra sau đây giống hệt nhau: http://foo.com/SomeService?company=at% 20% 26% 20t% 20% 2F% 20mobilecom Chúng tôi có thể viết một tờ kiểu dáng liên quan đến chức năng mở rộng trong không gian tên khác nhau (chỉ trong đó, chúng tôi đang mong đợi để được sử dụng bởi các

  pdf82p myngoc6 07-10-2011 27 4   Download

 • Oracle8i introduced the use of Java as a procedural language with a Java Virtual Machine (JVM) in the database (originally called JServer). JVM includes support for Java stored procedures, methods, triggers, Enterprise JavaBeans™ (EJBs), CORBA, and HTTP. The Accelerator is used for project generation, translation, and compila- tion, and can also be used to deploy/install shared libraries. The inclusion of Java within the Oracle database allows Java developers to leverage their skills as Oracle application developers.

  pdf67p nhacsihuytuan 13-04-2013 31 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản