Parallel linq

Xem 1-3 trên 3 kết quả Parallel linq
  • máy bay chiếu có hiệu lực, Silverlight 3.0, 396-397 nền tảng phương pháp độc lập, 253 PlayReady kiểm soát, 402 PLINQ (Parallel LINQ) AsSequential (), 116 hủy bỏ truy vấn, 117 trường hợp ngoại lệ, 117 ForAll điều hành (xin chào), 116 PLINQ, 115

    pdf10p tengteng17 03-01-2012 37 6   Download

  • This book is about the parallel programming features of .NET 4, specifically the Task Parallel Library (TPL), Parallel LINQ, and the legion of support classes that make writing parallel programs with C# simpler and easier than ever before. With the widespread use of multiprocessor and multicore computers, parallel programming has gone mainstream. Or it would

    pdf329p trasua_123 02-01-2013 20 4   Download

  • Tất nhiên, nó chỉ hữu ích để có nhiều hơn một lõi vi xử lý nếu bạn đã có nhiệm vụ bạn có thể chạy song song. Parallel LINQ, hoặc PLINQ cho ngắn, là một dự án với một mục tiêu "đơn giản": để thực hiện LINQ để truy vấn các đối tượng song song, thực hiện các lợi ích của đa luồng như đau đầu ít nhất có thể.

    pdf32p kimku15 19-10-2011 36 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản