Peripheral port

Xem 1-10 trên 10 kết quả Peripheral port
 • Programming Console là 1 bộ bàn phím lập trình cầm tay cho PLC của OMRION dùng ngôn ngữ lập trình dạng dòng lệnh Mnemonic Code. Nó cũng được dùng để đọc chương trình trong bộ nhớ và thiết lập các chế độ hoạt động của PLC. Bộ Programming Console sẽ được nối vào cổng Peripheral Port của PLC dùng cáp đi kèm, qua đây Programming Console sẽ nhận nguồn nuôi từ PLC, đồng thời có thể đọc ghi chương trình trong PLC....

  pdf7p lamck05 12-09-2009 1092 594   Download

 • H-ớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Ch-ơng 3: Lập trình bằng Programming Console Programming Console là 1 bộ bàn phí m lập trình cầm tay cho PLC của OMRON dùng ngôn ngữ lập trình dạng dòng lệnh Mnemonic Code. Nó cũng đ-ợc dùng để đọc ch-ơng trình trong bộ nhớ và thiết lập các chế độ hoạt động của PLC.

  pdf7p boyboy88 11-02-2010 577 412   Download

 • H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 3: LËp tr×nh b»ng Programming Console Programming Console lµ 1 bé bµn phÝ m lËp tr×nh cÇm tay cho PLC cña OMRON dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh d¹ng dßng lÖnh Mnemonic Code. Nã còng ®−îc dïng ®Ó ®äc ch−¬ng tr×nh trong bé nhí vµ thiÕt lËp c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña PLC. Bé Programming Console sÏ ®−îc nèi vµo cæng Peripheral Port cña PLC dïng c¸p ®i kÌm, qua ®©y Programming Console sÏ nhËn nguån nu«i tõ PLC, ®ång thêi cã thÓ ®äc ghi ch−¬ng tr×nh trong PLC.

  pdf7p thom_py_333 16-05-2010 598 358   Download

 • The microprocessor revolution began in 1971 with the introduction of the Intel 4004 device. This featured a 4-bit data bus, direct addressing of 512 bytes of memory and 128 peripheral ports. It was clocked at 108 kHz and was implemented with a transistor count of 2300.

  pdf30p thachsaudoi 23-12-2009 60 7   Download

 • The Basic Synchronous Serial Port (BSSP) module is a serial interface useful for communicating with other peripheral or microcontroller devices. These peripheral devices may be Serial EEPROMs, shift registers, display drivers, A/D converters, etc. The BSSP module can operate in one of two modes:

  pdf0p vanthang122141 05-06-2011 57 5   Download

 • Giao tiếp với PPI8255 Giới thiệu PPI8255 PPI: Programmable peripheral interface-giao tiếp ngoại vi lập trình được Dùng 8255 để mở rộng I/O. Từng port có thể được lập trình là input hay output một cách linh hoạt bằng phần mềm (so sánh với việc thiết kế I/O port dùng 74LS244 và 74LS373 ở chương 1 - input hay output được thiết kế "cứng", cố định).

  pdf22p anchoi 07-09-2009 1720 641   Download

 • Học về thiết kế - ứng dụng: Giao tiếp với PPI8255: PPI là programmable peripheral interface - giao tiếp ngoại vị lập trình được. Dùng 8255 để mở rộng I/O. Từng port có thể được lập trình là input hay output một cách linh hoạt bằng phần mềm

  pdf22p hoanglong89hui 26-05-2010 182 121   Download

 • Giới thiệu PPI8255: PPI: programmable peripheral interface - giao tiếp ngoại vi lập trình được; Dùng 8255 để mở rộng I/O. Từng port có thể được lập trình là input hay output một cách linh hoạt bằng phần mềm

  pdf22p do_dhspktvinh 10-04-2010 182 77   Download

 • Giới thiệu PPI8255 PPI: programmable peripheral interface – giao tiếp ngoại vi lập trình được. - Dùng 8255 để mở rộng I/O. Từng port có thể được lập trình là input hay output một cách linh hoạt bằng phần mềm (so sánh với việc thiết kế I/O port dùng 74LS244 và 74LS373 ở chương 1 ? input hay output được thiết kế “cứng”, cố định). - Các chân: D0÷D7: bus dữ liệu 2 chiều. PA0÷PA7: port A. PB0÷PB7: port B. PC0÷PC7: port C. /RD: Read. (Nối với /RD (P3.7) của 8051.) /WR: Write.

  pdf22p dohongpro 05-10-2011 107 48   Download

 • Fully Contained MCU Development System Not only did Silicon Labs introduce the worlds’ first USB ToolStick evaluation platform, we continued the evolution with a family of interchangeable ToolStick modules including base adapters, daughtercards and debug adapters. Now, software and hardware MCU development is easier than ever. Using only a PC with a USB port, designers can fully experience the software development environment in conjunction with the MCU on-chip debugging hardware that allows full, non-intrusive access to the target CPU, peripherals and memory. ...

  pdf10p thachsaudoi 22-12-2009 48 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản