Phạm vi điều chỉnh bộ luật hình sự

Xem 1-20 trên 56 kết quả Phạm vi điều chỉnh bộ luật hình sự
 • Lời nói đầu Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng, đ• quy định "Nhà nước quản lý x• hội theo pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế x• hội chủ nghĩa". Trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật hình sự có vị trí rất quan trọng.

  pdf62p abcdef_44 31-10-2011 409 192   Download

 • Các tội xâm phạm sở hữu trong Bộ luật hình sự năm 1999 Điều này xét cho cùng cũng có nghĩa Luật số 37 là nguồn của ngành luật hình sự và trong văn bản luật này đã có các điều luật quy định về tội phạm và hình phạt.(15) Do vậy, việc mở rộng phạm vi cho phép các luật hoặc bộ luật khác cũng có thể có những điều luật về tội phạm và hình phạt bên cạnh các điều luật quy định về xử phạt hành chính là điều hoàn toàn hợp lí. Khi cho phép như...

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 62 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất tội phạm hóa và phi tội phạm hóa đối với một số hành vi nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự Việt Nam và nêu lên các nhận định về xu hướng tội phạm trong giai đoạn tới với mục tiêu góp phần cảnh báo để các nhà làm luật có những điều chỉnh chính sách hình sự phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước.

  pdf21p truongtien_07 03-04-2018 15 3   Download

 • NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.

  pdf22p leeyounsung 10-05-2013 97 12   Download

 • Nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự n ăm 1999 Các luật này có nội dung chính là điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên biệt nhưng trong đó có một hoặc một số điều luật xác định những hành vi bị coi là vi phạm và tội phạm cũng như quy định các biện pháp xử lí kèm theo, trong đó có hình phạt. Ví dụ: Trong Luật về công nghệ gen,

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 29 1   Download

 • 1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm. 2.

  pdf24p doxuan 07-07-2009 1181 148   Download

 • 1.

  pdf3p trannhu 07-07-2009 386 36   Download

 • Hình sự hoá (penalisation) là việc quy định hình phạt hay việc xác định loại hình phạt, khung hình phạt, điều kiện áp dụng hình phạt đối với loại tội phạm này hay tội phạm khác được quy định trong Bộ luật hình sự. Hình sự hoá chỉ diễn ra ở giai đoạn xây dựng pháp luật chứ không diễn ra ở giai đoạn áp dụng pháp luật.

  pdf8p yenhoangbank321 25-06-2013 29 10   Download

 • Tố tụng hình sự là quá trình giải quyết vụ án hình sự là hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, người tiến hành tố tụng hình sự, người tham gia tố tụng hình sự, của các cơ quan khác và các tổ chức cá nhân có liên quan. Góp phần vào việc giải quyết vụ án hình sự theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Nhằm phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý nghiêm minh và kịp thời mọi hành vi phạm tội....

  doc14p bon_gu 03-10-2012 298 184   Download

 • 1. Khái niệm chung Xuất phát từ đặc trưng của quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của luật TTHS. Đó là những quan hệ luôn có 1 bên là quyền lực cơ quan Nhà nước có trách nhiệm và quyền hạn giải quyết các vụ án hình sự, mặt khác tội phạm là hành vi nguy hiểm không chỉ cho riêng một cá nhân nào mà hành vi nguy hiểm cho xã hội, nguy hiểm cho lợi ích chung của cộng đồng, do vậy trong tố tụng hình sự các cơ quan có thẩm quyền có quyền áp...

  doc14p tailieu060695 27-03-2013 152 45   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thi hành án hình sự. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 105 21   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf31p nuber_12 26-08-2013 49 12   Download

 • căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thi hành án hình sự. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf99p abcdef_42 01-11-2011 92 11   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf35p print_12 23-08-2013 93 9   Download

 • Mẫu quyết định số 04 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-CHS 2 …….., ngày … tháng … năm … Căn cứ Điều 62 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ……………/BB-VPHC ngày …… tháng ….. năm ..........

  pdf3p voigiay 04-11-2011 84 6   Download

 • Những vấn đề cơ bản của phần chung luật hình sự Mĩ Luật phòng, chống mua bán người khi liệt kê các nhóm hành vi bị cấm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đã xác định các hành vi được quy định tại các điều 119 và 120 BLHS là nhóm hành vi thứ nhất trong các nhóm này. Các nhóm hành vi khác được liệt kê trong Luật này là chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích...

  pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 39 6   Download

 • Phạm tội đối với phụ nữ có thai trong Luật hình sự Việt Nam Giữa quy phạm về vi phạm hành chính và quy phạm pháp luật hình sự cũng có mối quan hệ rất gắn bó với nhau vì đều quy định về các hành vi vi phạm quy phạm điều chỉnh nhưng ở các mức độ khác nhau - mức độ vi phạm và mức độ tội phạm.

  pdf4p hoathinhbrave 04-05-2013 43 6   Download

 • Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự ở Việt Nam trong việc bảo vệ phụ nữ Nghị định số 120/2005/NĐ-CP chỉ quy định về các trường hợp áp dụng hình thức phạt tiền và mức tiền phạt mà không có điều nào cụ thể hoá việc áp dụng phạt cảnh cáo đối với hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh.

  pdf10p chaydesong 09-05-2013 20 3   Download

 • Một số ý kiến về phạm vi giám đốc thẩm theo quy định tại điều 284 Bộ luật tố tụng hình sự Thứ hai là về người nội bộ: Đạo luật quy định phân biệt người nội bộ thành hai nhóm là người nội bộ sơ cấp và thứ cấp.(10) Người nội bộ sơ cấp là những người được tiếp cận trực tiếp và có được những thông tin của công ti chưa được công bố. Đó là những người nắm giữ vị trí trong bộ máy quản lí công ti phát hành (thành viên ban giám đốc, ban...

  pdf5p chaydesong 09-05-2013 28 3   Download

 • Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trường hợp thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp.

  pdf91p concanhcam 12-05-2010 614 285   Download

Đồng bộ tài khoản