Phê duyệt chiến lược phòng

Xem 1-20 trên 37 kết quả Phê duyệt chiến lược phòng
 • Kế hoạch 1309/KH-UBND phê duyệt "Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  pdf6p buitubt 06-03-2014 40 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf13p bupbebaggo 15-01-2013 23 2   Download

 • Quyết định 172/2007/QĐ-TTg năm 2007 về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 do thủ tướng chính phủ ban hành

  doc29p thuy93_tb 07-06-2014 33 2   Download

 • I : Giới thiệu tổng quát về công ty viễn thông quân đội Viettel 1.1 Giới thiệu khái quát về công ty 1.1.1 Giới thiệu chung về Viettel • Trụ sở giao dịch: Số 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. • Điện thoại: 04. 62556789 • Fax: 04. 62996789 • Email: gopy@viettel.com.vn • Website: www.viettel.com.

  pdf23p chiplien253 29-10-2011 691 271   Download

 • Giới thiệu tổng quát về công ty viễn thông quân đội Viettel 1.1 Giới thiệu khái quát về công ty 1.1.1 Giới thiệu chung về Viettel • Trụ sở giao dịch: Số 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. • Điện thoại: 04. 62556789 • Fax: 04. 62996789 • Email: gopy@viettel.com.vn • Website: www.viettel.com.

  pdf23p hoa24031994 24-09-2012 305 169   Download

 • CHIẾN LƯỢC CÔNG TY VÀ CHIẾN LƯỢCMARKETING Tùy vào đặc điểm kinh doanh và qui mô hoạt động, mỗi doanh nghiệp có thể có một qui trình xây dựng chiến lược marketing với những mức độ phức tạp khác nhau. Có thể rất đơn giản, chẳng hạn như do một người phát thảo một kế hoạch duy nhất, rồi trình ban giám đốc phê duyệt như trường hợp các doanh nghiệp nhỏ có hoạt động thị trường đơn giản.

  pdf5p peron20 26-09-2013 44 5   Download

 • Hiện nay công nghiệp ôtô Việt Nam phát triển rất nhanh thông qua các cơ chế của Nhà nước, cụ thể là Quyết định số: 175/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010. Trong đó nhấn mạnh đến công nghệ chế tạo các linh kiện, các cụm, các hệ thống của ôtô mang thương hiệu Việt Nam.

  pdf88p cancer23 06-08-2012 107 23   Download

 • Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawttyt3 30-11-2009 109 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHUYỂN GIAO CÁC BỘ CHƯƠNG TRÌNH; ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ; ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CÁC NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ KHU VỰC ASEAN, QUỐC TẾ” GIAI ĐOẠN 2012 -2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triể...

  pdf10p minhtri2205 29-05-2013 23 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/07/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; ...

  pdf20p minhtri2205 29-05-2013 29 4   Download

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:...

  pdf14p luatsuminhtri 19-06-2013 29 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”; Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 nă...

  pdf11p luatsuminhtri 19-06-2013 24 4   Download

 • Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf50p lawttyt6 30-11-2009 89 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2013-2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.

  pdf12p minhtri2205 29-05-2013 23 3   Download

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030, TỈNH SÓC TRĂNG.

  pdf23p luatsuminhtri 19-06-2013 42 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật thể dục thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” với những nội dung chủ yếu sau đây: 1.

  pdf11p luatsuminhtri 19-06-2013 29 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg, ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

  pdf11p luatsuminhtri 19-06-2013 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

  pdf8p luatsuminhtri 19-06-2013 16 3   Download

 • Quyết định 21/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawttyt9 30-11-2009 43 2   Download

 • THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Thực hiện Chương trình số 43/CTr-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên Tiền Giang đến năm 2020; Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉ...

  pdf11p minhtri2205 29-05-2013 20 2   Download

Đồng bộ tài khoản