Php 4.0

Xem 1-20 trên 63 kết quả Php 4.0
 • As Web sites and intranets become larger and more complex, static HTML files hit their limits. In the first part of Web Application Development with PHP the authors explain PHP's advanced syntax like classes, recursive functions and variables. They present software development methodologies and coding conventions which are a must-know for industry quality products as well as to help making develop faster and more productive. This part covers also many standard algorithms for tree-structures, string sorting and searching. ...

  pdf416p trasua_123 14-01-2013 85 15   Download

 • Giới thiệu của một lập trình PHP 4.0 Bản quyền © 2001 bởi WJ Gilmore Tất cả các quyền. Không có một phần của công việc này có thể được sao chép, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, điện tử hoặc cơ khí, bao gồm cả photocopy, ghi âm, hoặc bằng bất kỳ lưu trữ thông tin

  pdf48p kimku16 16-10-2011 27 4   Download

 • Seriously though, was there life before the Web? Growing up today, one would hardly think so. The advent of the Internet has provided a basis for communication unparalleled in the history of mankind, with people both young and not so young using it as a means for shopping, learning, and communicating.

  pdf424p tailieuvip13 19-07-2012 40 8   Download

 • Nội dung: Ngôn ngữ đánh dấu HTML.PHP, Javascript. Một số công cụ hỗ trợ thiết kế website. CSS=Cascading Style Sheet: Mẫu quy định cách thức thể hiện các thẻ HTML. Style được đưa vào HTML 4.0 để giải quyết một số vấn đề. Giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức cho việc thiết kế web. Có thể định nghĩa nhiều style vào một thẻ HTML (Cascading).

  pdf35p thachoem88 05-11-2010 168 85   Download

 • Download from Wow! eBook PHP Solutions Dynamic Web Design Made Easy Second Edition David Powers PHP Solutions: Dynamic Web Design Made Easy, Second Edition Copyright © 2010 by DAVID POWERS All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 129 85   Download

 • Download PHP Bạn có thể download PHP for Windows tại địa chỉ: http://www.php.net/downloads.php. - Nếu đường truyền bạn chậm thì bạn có thể download phần PHP 4.0.6 installer (755Kb): chỉ có PHP-CGI - Còn nếu muốn bạn có thể download trọn gói PHP về PHP 4.0.6 zip package (4.7Mb): PHP-CGI và PHP-Module Cài đặt PHP Các bước chi tiết cài đặt PHP được minh hoạ như sau:

  pdf27p trannhu 05-08-2009 242 62   Download

 • PHẦN II : CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN Đầu tiên bạn phải nắm rõ về quyền Admincp của bạn . Bạn kick vào www.tenwebcuaban.freevnn.com/forum/admincp/index.php để vào cửa sổ quyền quản trị . Tất cả quá trình này được gọi tắt là Vào AdminCP . II.1 : Cài đặt ngôn ngữ Việt .

  pdf9p kennguyen2 22-10-2011 91 34   Download

 • AJAX Suggest and Autocomplete crtLink = crtLink.replace("-", "_"); crtLink = crtLink.substring(0, crtLink.length - 4); // update the keyword's value oKeyword.value = unescape(crtLink.substring(phpHelpUrl.length, crtLink.length)); } /* function that removes the style from all suggestions*/ function deselectAll() { for(i=0; i

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 55 14   Download

 • AJAX RSS Reader return xmlHttp; } // function that displays an error message function displayError($message) { // ignore errors if showErrors is false if (showErrors) { // turn error displaying Off showErrors = false; // display error message alert("Error encountered: \n" + $message); } } // Retrieve titles from a feed and display them function getFeed(feedLink, feed) { // only continue if xmlHttp isn't void if (xmlHttp) { // try to connect to the server try { if (xmlHttp.readyState == 4 || xmlHttp.readyState == 0) { /* Get number of feeds and loop through each one of them to change...

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 63 12   Download

 • Các ví dụ trước đó sử dụng một năm đó không phải là một năm nhuận bởi vì nó không phải là chia hết cho 4 (1955), một năm đó là năm nhuận bởi vì nó là chia hết cho 400 (2000), và một năm đó không phải là một bước nhảy vọt năm bởi vì nó là chia hết cho 100 nhưng không 400 (1800).

  pdf59p kimku6 24-10-2011 32 12   Download

 • Để hoàn thành việc chạy trường hợp thử nghiệm, bạn cũng nên cố gắng một năm đó là chia hết cho 4 và không theo 100.This là trái như một bài tập cho bạn . Chúng tôi đã đề cập rằng Mục tiêu-C cung cấp cho các lập trình viên một số tiền to lớn của sự linh hoạt trong biểu thức hình thành.

  pdf59p kimku6 24-10-2011 42 9   Download

 • CHƯƠNG 5 : MẢNG VÀ BIẾN CON TRỎ 5.1/ Mảng : là tập hợp của các biến cùng kiểu được xếp liên tiếp nhau trong bộ nhớ trong. 5.1.1/ Mảng 1 chiều : a/ Khái niệm : [ ] Ví dụ : int a [5 ] ; = a [0] a[1] a[2] a [3] a [4] ( chỉ số chạy từ 0 đến n - 1 ). Char S [20] ; = 'A' 'B' ...... 'X ' S[0]S[1] S[19]

  pdf15p tuannghia91 13-08-2010 55 8   Download

 • Versatile collection of books on digital arrays, PHP, Script. Teach Yourself PHP In 10 Minutes (2005), Teach Yourself Regular Expressions In 10 Minutes (2004), The OpenBSD 4.0 Crash Course (2007), XML languages, Windows Registry Guide 2003. Both books were written mostly in English. The book will be the first of your fellow path programming. Ebook includes 176 part.

  pdf6p blackmare 06-12-2010 56 7   Download

 • Những điều khiển này cho phép bạn theo dõi, quản lý, và xác thực người dùng mà không cần tạo sơ đồ của riêng bạn, dựa trên Active Directory, hoặc quản lý người sử dụng bởi các phương tiện khác. Trước khi phiên bản 2.0 của NET Framework, xác thực người dùng tùy chỉnh

  pdf57p kimku5 23-10-2011 19 7   Download

 • Một lần nữa, sau khi khởi động lại máy chủ web của chúng tôi và chạy mã mười lần, chúng tôi tính toán thời gian thực hiện trung bình. Sử dụng một vòng lặp trong khi truy cập vào các yếu tố cá nhân của mảng trung bình đã 0,0099 ms. So sánh vòng lặp cuối cùng của chúng tôi là cho vòng lặp.

  pdf26p kimku6 24-10-2011 33 6   Download

 • Managing the Date and Time CHAPTER 18 395 you can pass in 0s to the hour, minute, and second parameters. You can, however, leave out values from the right side of the parameter list. If you leave the parameters blank, they will be set to the current values. Hence a call such as $timestamp = mktime(); will return the UNIX time stamp for the current date and time. You could, of course, also get this by calling $timestamp = date(“U”); You can pass in a 2- or 4-digit year to mktime(). Two-digit values from 0 to 69 will be interpreted as the years 2000 to 2069,...

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 38 5   Download

 • Hình 3-1. Các mẫu sự kiện lịch. Trước khi đào sâu vào mã, có một chút thời gian để đọc thông qua các thuật toán, mà sẽ phác thảo hàng loạt các lệnh thực hiện bởi các mã: 1. 2. Mở tập tin có chứa các thông tin sự kiện. Chia mỗi dòng thành bốn yếu tố: ngày, giờ, tiêu đề sự kiện, và tóm tắt sự kiện.

  pdf47p kimku16 16-10-2011 26 5   Download

 • Giới thiệu mô hình TCP / IP Giới thiệu các mạng LAN và các thành phần của họ Tự thêm các tuyến đường bằng cách sử dụng tiện ích đường đến các mạng con từ xa. sys11 # route add thêm net net 192.168.2.0: sys11 # tuyến đường thêm net thêm net

  pdf60p kimku5 24-10-2011 20 5   Download

 • Building a Web-Based Email Service CHAPTER 27 625 LISTING 27.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 28 4   Download

 • Đối tượng đề cập đến một đối tượng COM đã được thuyết minh bằng cách sử dụng quá trình instantiation mới được mô tả trước đây. Method_name tham số dùng để chỉ một phương pháp mà là một phần của lớp đại diện bởi các đối tượng.

  pdf54p kimku16 16-10-2011 25 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản