Php 6

Xem 1-20 trên 395 kết quả Php 6
 • Offering a step-by-step walk through understanding the three key open source technologies that form the basis for most active web servers, this book demonstrates how to quickly create a professional-looking, functional site using Apache Web server, the MySQL database system, and the PHP scripting language. You’ll take an in-depth look at why the combination of PHP, MySQL, and Apache has become so popular: flawless interaction, flexibility, customization, and cost, as well as their ability to run on both Linux and Windows servers....

  pdf838p hoa_can 26-01-2013 25 6   Download

 • This book will introduce you to one of the most important extensions to PHP that are available, starting with PHP version 5.0—the PHP Data Objects, commonly known as PDO. PHP grew in to a very popular web programming language due to its simplicity and ease of use. One of the key factors of this growing success is the built-in possibility to access many popular relational database management systems (RDBMS), such as MySQL, PostgreSQL, and SQLite, to name just a few.

  pdf185p trinhvang 25-01-2013 45 14   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Lập trình PHP nâng cao Zend framework 2" thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài sau: bài 1 tổng quan zend framework 2 (zf2), bài 2 zend module, bài 3 routing và controller, bài 4 database và model, bài 5 form & action, bài 6 file transfer-paginator, bài 7 captcha, bài 8 mail.

  pdf403p langtuthangpro 06-09-2014 284 135   Download

 • HOW TO WRITE PHP SCRIPTS To save space, most examples in this book omit the PHP tags. You must always use them when writing your own scripts or embedding PHP into a web page. Embedding PHP in a web page PHP is an embedded language. This means that you can insert blocks of PHP code inside ordinary web pages. When somebody visits your site and requests a PHP page, the server sends it to the PHP engine, which reads the page from top to bottom looking for PHP tags. HTML passes through untouched, but whenever the PHP engine encounters a tag. If...

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 280 132   Download

 • Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5 Chương 2 giới thiệu những phần sau: 1. Sử dụng “echo” để trình bài text. 2. Định dạng text bằng HTML và PHP. 3. Hằng và biến. 4. Sử dụng URL để truyền biến . 5. Sessions và cookies. 6. HTML forms. 7. Mệnh đề if/else. 8. Includes. 9. Functions. 10. Array và foreach. 11. While và do/while. 12. Sử dụng lớp và thứ tự với OOP. ..........

  pdf8p yukogaru 27-07-2010 160 95   Download

 • Mục đích tài liệu: Một coding standard tốt hết sức quan trọng cho bất kỳ một dự án phần mềm nào, nhất là đối với các dự án nhiều người. Coding standard góp một phần lớn tron việc đảm bảo chất lượng source code, ít lỗi và dễ bảo trì. Phạm vi tài liệu: Tài liệu này cung cấp coding standards và guidelines cho các lập trình viên trong tất cả các dự án viết trên ngôn ngữ PHP của trung tâm phần mềm QSoftVietnam. 6/24....

  doc24p tuankhanh143 03-09-2010 161 89   Download

 • Download from Wow! eBook PHP Solutions Dynamic Web Design Made Easy Second Edition David Powers PHP Solutions: Dynamic Web Design Made Easy, Second Edition Copyright © 2010 by DAVID POWERS All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 129 85   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP (Module 4) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 mô hình mvc, bài 2 model, bài 3 view, bài 4 controller, bài 5 ajax 1, bài 6 ajax 2, bài 7 jquery, bài 8 giỏ hàng (shoppping cart), bài 9 hoàn chỉnh ứng dụng.

  pdf111p rklonely 02-08-2014 158 79   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP (Module 3) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tổng quan CSDL MYSQL, bài 2 truy vấn trong CSDL MySQL-select, bài 3 truy vấn trong CSDL MySQL–truy vấn con & cập nhập dữ liệu, bài 4 kết hợp PHP & MySQL–thư viện PDO 1, bài 5 kết hợp PHP & MySQL–thư viện PDO 2, bài 6 hiển thị dữ liệu trên trang web, bài 8 smarty–template engine 1, bài 9 smarty–template engine 2, bài 10 xây dựng web service.

  pdf134p rklonely 02-08-2014 153 74   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP (Module 1) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tổng quan, bài 2 các kiểu dữ liệu cơ sở, bài 3 xây dựng phương thức (hàm) và xử lý lỗi, bài 4 sử dụng hàm của PHP, bài 5 xử lý tập tin, bài 6 mảng cơ bản, bài 7 lập trình hướng đối tượng cơ bản, bài 8 Form và các điều khiển cơ sở, bài 9 sử dụng dịch vụ.

  pdf100p rklonely 02-08-2014 135 66   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP (Module 2) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 Form và các điều khiển cơ sở, bài 2 Javascript căn bản, bài 3 kết hợp PHP và Javascript, bài 4 lập trình hướng đối tượng nâng cao, bài 5 XML, bài 6 XML-DOM, bài 7 tích hợp mã PHP, bài 8 session-cookie, bài 9 hoàn chỉnh website.

  pdf101p rklonely 02-08-2014 135 61   Download

 • Câu hỏi 1: XAMPP là gì? Trả lời: XAMPP giống với WAMP, nghĩa là người mới học ko cần phải biết cách cài đặt riêng lẻ từng thành phần như Apache, PHP và MySQL. Chỉ cần download một gói về là xong. Các tính năng có trong XAMPP: 1. Apache 2 = server 2. PHP 5 = ngôn ngữ lập trình 3. MySQL = cơ sở dữ liệu 4. Webalizer = quản lý statistic của site 5. Mercury = giả lập gửi email 6. FileZilla = giả lập FTP server 7. Rất nhiều tính năng chuyên sâu khác......

  pdf56p nguyenquycnk55 14-03-2013 106 49   Download

 • Để học bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào những người mới bao giờ cũng phải trải qua 6 giai đoạn. 1. Quan niệm 2. Thử nghiệm 3. Trải nghiệm 4. Kiểm nghiệm 5. Chiêm nghiệm 6. Sáng tạo. Hãy xác định nhiệm vụ học cho các bạn.

  doc3p duongca_kr 01-08-2010 114 47   Download

 • Chƣơng 6 : CHO PHÉP NGƢỜI SỬ DỤNG SOẠN THẢO CƠ SỞ DỮ LIỆU Sửa dữ liệu trong mẩu tin Có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu là một việc tốt, nhưng dữ liệu có khả năng nhận rõ chính nó và có khuynh hướng cập nhật. Để cập nhật dữ liệu bạn cần nhận biết dữ liệu cập nhật và hệ thống người sử dụng hiện tại với giao diện tốt. Việc sử dụng giao diện tương tự như việc tạo dữ liệu thường là một thực tiễn tốt....

  pdf13p yukogaru 27-07-2010 90 44   Download

 • Chƣơng 6 : CHO PHÉP NGƢỜI SỬ DỤNG SOẠN THẢO CƠ SỞ DỮ LIỆU Nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu khi cung cấp một vài dữ liệu cho cơ sở dữ liệu. Nhưng cơ sở dữ liệu thì không tạo ra nội dung mà chỉ lấy dữ liệu từ hệ thống khác. Điều này có nghĩa là bạn phải tạo hệ thống dữ liệu từ PHP.

  pdf7p yukogaru 27-07-2010 78 43   Download

 • Chƣơng 6 : CHO PHÉP NGƢỜI SỬ DỤNG SOẠN THẢO CƠ SỞ DỮ LIỆU Tất cả cơ sở dữ liệu tương tác dựa trên SQL. Bạn biết là cú pháp SQL lấy dữ liệu từ mảng. Hầu hết mọi người dùng SQL để chèn dữ liệu mà PHP sửa đổi hoặc tạo ra. Chương này đề cập đến soạn thảo cơ sở dữ liệu, bao gồm:.  Thêm: điều này thì đơn giản, nhưng bạn sẽ tìm để thêm vào trong một cơ sở dữ liệu

  pdf11p yukogaru 27-07-2010 82 42   Download

 • The eXperT’s Voice ® in WeB DeVelopmenT Introduces Introduces Beginning PHP and MySQL From Novice to Professional THird EdiTioN PHP 5 and PHP 6! Learn how to build dynamic, database-driven Web sites using two of the world’s most popular open source technologies. W. Jason Gilmore Beginning PHP and MySQL From Novice to Professional, Third Edition ■■■ W. Jason Gilmore Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional, Third Edition Copyright © 2008 by W. Jason Gilmore All rights reserved.

  pdf0p nuoiheocuoivo 04-05-2010 152 37   Download

 • GETTING READY TO WORK WITH PHP Figure 2-7. Changing the Apache and MySQL ports 4. Click Set to default Apache and MySQL ports, as shown in Figure 2-7. The numbers change to the standard ports: 80 for Apache and 3306 for MySQL. Click OK, and enter your Mac password when prompted. MAMP restarts both servers. 5. If any other program is using port 80, Apache won't restart. If you can't find what's preventing Apache from using port 80, open the MAMP preference panel, and click Reset MAMP ports. 6. When both lights are green again, click Open start page in the MAMP Control Panel. This...

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 85 35   Download

 • Chƣơng 6 : CHO PHÉP NGƢỜI SỬ DỤNG SOẠN THẢO CƠ SỞ DỮ LIỆU Xóa một mẩu tin Xóa một mẩu tin thì dễ dàng. Như đã đề cập từ trước, luôn phải kiểm tra truy vấn trong cơ sở dữ liệu thử nghiệm. Việc xóa một mẩu tin trong cơ sở dữ liệu thử nghiệm không bao giờ là mối đe dọa cho hệ thống của bạn. Và việc kiểm tra truy vấn giúp bạn tìm ra những lỗi SQL trước khi xóa tất cả các mẩu tin trong cơ sở dữ liệu bởi vì bạn quên một vài thứ như...

  pdf7p yukogaru 27-07-2010 90 34   Download

 • BRINGING FORMS TO LIFE This sets a new condition that takes priority over the original warning message by being considered first. It checks if the $_POST array contains any elements—in other words, the form has been submitted—and if $suspect is true. The warning is deliberately neutral in tone. There s no point in provoking attackers. More important, it avoids offending anyone who may have innocently used a suspect phrase. 6. Save contact.php, and test the form by typing one of the suspect phrases in one of the fields. You should see the second warning message, but your input won t be...

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 88 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản