Programming visual basic 2008

Xem 1-13 trên 13 kết quả Programming visual basic 2008
 • Ever since Visual Basic was merged into .NET, it’s become the core language for creating business applications with Windows. The latest version, VB 2008, is even more useful — and provides even more incentive for migrating from VB 6. All it lacks is a good book on how to harness its power. Programming Visual Basic 2008 fills the void. Written in a lively and engaging style by a developer who’s grown up with Visual Basic, including both VB 6 and VB .NET, this hands-on guide addresses the core topics of the new VB, from basic to complex, with plenty of...

  pdf782p stingdau_123 18-01-2013 91 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'programming visual basic 2008 phần 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p kimku7 26-10-2011 32 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'programming visual basic 2008 phần 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p kimku7 26-10-2011 29 4   Download

 • Since the release of the Microsoft .NET Framework in July 2000, the C# programming language has gone through a few iterations to its latest version, 3.0. Over the years, the C# language has gained a lot of followers, partly due to its syntax, which is familiar to Java and C programmers. The clear syntax of the language made it easy to learn, and it ’ s a popular choice for beginning programmers. In addition, the C# language is gaining a lot of traction in the Visual Basic camp, especially among VB6 programmers, who needed to move to .NET and did not want to learn a...

  pdf844p hotmoingay3 09-01-2013 35 10   Download

 • Thích hợp. NET nội dung cấp giấy phép có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa sự thống trị thị trường và phá sản tài chính. Và tôi chỉ nói về cố gắng để hiểu được những thỏa thuận cấp phép mà đi kèm với Visual Studio. Bạn vẫn phải tìm ra một phương pháp cấp giấy phép cho các ứng dụng của riêng bạn trước

  pdf79p kimku7 26-10-2011 17 3   Download

 • Mã Dự án Thư viện tài liệu tham khảo một số của các không gian tên quan trọng. NET, chẳng hạn như hệ thống System.Windows.Forms và Microsoft.VisualBasic. Tuy nhiên, nó chưa được tham khảo bất kỳ không gian tên ADO.NET. (Nhớ lại rằng "tham chiếu" có nghĩa là truy cập vào một DLL NET trong một dự án.

  pdf79p kimku7 26-10-2011 30 6   Download

 • Dự án của chương này chính thức bắt đầu mã hóa của Dự án Thư viện (tắt tiếng vỗ tay). Chúng tôi sẽ bắt đầu với một cái gì đó đơn giản: xây dựng dưới hình thức Thông tin về cung cấp thông tin cơ bản về ứng dụng, bao gồm cả số phiên bản của nó.

  pdf79p kimku7 26-10-2011 26 3   Download

 • khi bạn gửi nó cho khách hàng của bạn. Cấp giấy phép và thỏa thuận giấy phép là một phương tiện thiết yếu bảo vệ tài sản trí tuệ mà bạn đã làm việc rất khó khăn để phát triển. Làm thế nào để cấp giấy phép làm việc? Điều quan trọng là tìm thấy trong nguồn gốc của từ bản thân: giấy phép xuất phát từ "li-" (nói dối)

  pdf71p kimku7 26-10-2011 23 3   Download

 • DỰ ÁN ACCESS Nạp dự án luật Chương 5 (trước), hoặc thông qua các mẫu dự án mới hoặc bằng cách truy cập các dự án trực tiếp từ thư mục cài đặt. Để xem các mã trong hình thức cuối cùng của nó, tải Chương 5 (Sau) Mã thay vì.Mục tiêu của chúng tôi là một hình thức thú vị truyền tải thông tin cơ bản về chương trình

  pdf79p kimku7 26-10-2011 19 2   Download

 • Và sử dụng các loại của nó trong mã của bạn.) Trước khi sử dụng chúng trong mã, chúng ta cần phải tạo ra tài liệu tham khảo cho họ. Điều này được thực hiện thông qua các cửa sổ tài sản dự án, trên tab Tài liệu tham khảo. Bạn sẽ thấy một danh sách của những hội đồng đã được tham chiếu bởi ứng dụng (xem hình 10-9).

  pdf79p kimku7 26-10-2011 18 2   Download

 • Để thực hiện sự hiểu biết của chúng ta về đầu ra cho mỗi truy vấn dễ dàng hơn, chúng ta hãy giả vờ rằng tôi đã viết một phương pháp hiển thị các kết quả của bất kỳ truy vấn dưới hình thức bảng. Tôi sẽ gọi ShowResults thường xuyên.

  pdf79p kimku7 26-10-2011 24 2   Download

 • Biểu thức LINQ được xây dựng từ các khoản truy vấn có cảm giác tương tự như điều khoản trong các câu lệnh SQL ở cấp cơ sở dữ liệu. Với sự ngoại lệ của Từ khoản, mà phải xuất hiện đầu tiên, các điều khoản khác thường có thể xuất hiện trong bất kỳ thứ tự trong phạm vi truy vấn.

  pdf79p kimku7 26-10-2011 22 2   Download

 • This book provides examples using the IQuery, ICriteria, QueryOver, and LINQ to NHibernate API’s within the context of an example Guitar Store inventory program. The reader is walked through the creation of a Microsoft SQL Server 2008 database, the creation of a Visual Studio 2010 solution consisting of 3 projects (a Window Presentation Foundation (WPF), a Console Application, and a Class Library). Each one utilizes the .NET 4.0 framework. Then the reader is walked through the steps required to configure and use the many features available contained within NHibernate 3.2.

  pdf62p trac2_123 11-04-2013 42 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản