Pseudocode

Xem 1-13 trên 13 kết quả Pseudocode
 • Data Structures and Algorithms: Sorting includes Bubble Sort, Bubble Sort pseudocode, Bubble Sort performance, Insertion Sort, Insertion Sort pseudocode, Insertion Sort performance, Divide-and-Conquer, Merge Sort.

  pdf45p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 20 2   Download

 • What is an algorithm? The logical steps to solve a problem. What is a program? Program = Data structures + Algorithms (Niklaus Wirth) The most common tool to define algorithms. • English-like representation of the code required for an algorithm. Pseudocode = English + Code relaxed syntax being instructions using easy to read basic control structures (sequential, conditional, iterative)

  pdf49p unknownno30 14-11-2012 32 1   Download

 • Khái niệm Mã giả (pseudocode) Mã giả là cách sử dụng các từ ngữ tiếng Anh đơn giản để mô tả thuật toán Mã giả có thể dùng để thay thế lưu đồ Các câu lệnh trong Mã giả sử dụng từ tiếng Anh đơn giản và thể hiện trình tự công việc thực hiện

  ppt28p quangnv0902 09-10-2011 198 44   Download

 • Bài 5 Một số thuật toán thông dụng thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: các cấu trúc cơ bản trong lập trình, giải mã (pseudocode), thuật toán số học, thuật toán về dãy, thuật toán đệ quy.

  pdf7p khangduybk 29-12-2014 37 11   Download

 • Môn học giới thiệu Các cấu trúc dữ liệu cơ bản Các giải thuật điển hình trên các cấu trúc dữ liệu đó Dùng phương pháp hướng đối tượng. Ngôn ngữ lập trình minh hoạ Mã giả (pseudocode) C++

  ppt33p batman_1 10-01-2013 62 9   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần mở đầu" giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cần thiết khi học môn học, các kiến thức chính của môn học, cách dùng phương pháp hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình minh họa, mã giả (pseudocode),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 20 3   Download

 • LESSON 1 program development styles and basics of c Program Development Methodologies - Programming Style - Stepwise Refinement and Modularity - Problem Solving Techniques - Algorithm – Flowcharts – Pseudocode – Sequence and Selection - Recursion vs. Iteration - Overview of Compilers and Interpreters - Structure of a C Program - Programming Rules - Executing the Program. 1 LESSON 2 CONSTANTS & VARIABLES Introduction - Character set - C Tokens - Keywords and Identifiers – Constants – Variables.

  pdf118p rose_12 06-12-2012 28 2   Download

 • Lecture Systems Analysis and Design in a Changing World - Chapter 10 include objectives: Develop a system flowchart, develop a structure chart using transaction analysis and transform analysis, write pseudocode for structured modules.

  pdf6p kiepnaybinhyen_02 25-12-2015 10 2   Download

 • Môn học giới thiệu Các cấu trúc dữ liệu cơ bản Các giải thuật điển hình trên các cấu trúc dữ liệu đó Dùng phương pháp hướng đối tượng. Ngôn ngữ lập trình minh hoạ Mã giả (pseudocode) C++

  ppt13p batman_1 10-01-2013 31 1   Download

 • Computer Security: Chapter 9 - Role-Based Access Control (RBAC) Role Classification Algorithm includes about Algorithm (Algorithm Preliminaries, Algorithm - Training Phase, Algorithm - Classification Phase, Classification Algorithm Pseudocode), Experiments.

  ppt12p cocacola_17 11-12-2015 33 1   Download

 • Chapter 13A - Creating computer programs. This chapter define the term computer program, describe the use of flowcharts and pseudocode in programming, identify two ways in which a program can work toward a solution, differentiate the two main approaches to computer programming, list and describe three elements of object-oriented programming.

  ppt32p tangtuy02 12-03-2016 6 1   Download

 • In this chapter, the following content will be discussed: Hardware terminology, main memory, auxiliary memory, drives, writing algorithms using pseudocode, programming language code, the compilation process for non-java programs, object code, portability, java virtual machine, the compilation process for java programs, history of java.

  ppt19p tangtuy06 01-04-2016 7 1   Download

 • This chapter presents the following content: Print statement, input statement and variables, assignment statement, if statement, flowcharts, flow of control, looping with flowcharts, looping with pseudocode, tracing, pseudocode syntax summary, loop terminatation.

  ppt27p tangtuy06 01-04-2016 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản