Quản lý và sử dụng phí qua cụm

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quản lý và sử dụng phí qua cụm
 • Quyết định 71/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Vàm Cống

  doc3p hangbaby 14-08-2009 69 4   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH -------Số: 136/2011/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011 THÔNG TƯ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA CỤM PHÀ VÀM CỐNG Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địn...

  pdf4p denlong_do 27-10-2011 47 2   Download

 • Thông tư 131/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf4p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 20 1   Download

 • Quyết định số 71/2006/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Vàm Cống do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawgtvt4 26-11-2009 60 4   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA PHÀ ĐẠI NGÃI (THUỘC CỤM PHÀ VÀM CỐNG)

  pdf4p cachepchienxu 20-07-2010 71 7   Download

Đồng bộ tài khoản