Querying

Xem 1-20 trên 1207 kết quả Querying
 • Ở chương trước, bạn đã được học cách sắp xếp và lọc dữ liệu để quản lý thông tin trong bảng tốt hơn. Trong chương này, bạn sẽ được biết một cách lọc và sắp xếp dữ liệu nữa, đây là công cụ mạnh được cung cấp bởi Access – Queries (truy vấn). Giống như filter (bộ lọc), các truy vấn Access cho phép bạn lựa chọn dữ liệu từ bảng. Tuy nhiên, các truy vấn hoạt động mạnh hơn bộ lọc.

  doc3p lehungquoc214 20-11-2010 602 121   Download

 • uery là gì : Quey là công c c a Access ụ ủ được dùng để truy vấn dữ liệu trên một hay nhiều Tabl. Query cũng được dùng như một nguồn dữ liệu khác cho các công cụ khác như Form, Report, hay Query khác.

  ppt29p vudung75 20-04-2011 189 75   Download

 • MySQL Query Browser là công cụ có giao diện đồ họa cho phép người sử dùng tạo, xử lý và tối ưa hóa các câu truy vấn. Chú ý MySQL Query Browser là phần mềm...

  pdf0p vanthang122141 13-05-2011 250 69   Download

 • Khái niệm query. Dùng để trả lời các câu hỏi có tính chất tức thời. Bộ hỏi được dùng để lựa chọn các bản ghi (record), cập nhật các bảng và bổ sung các bản ghi mới vào bảng. Dùng làm nguồn dữ liệu cho các biểu mẫu, báo cáo. Tạo lập, cập nhật CSDL.Truy vấn chọn (Select Query): Thực hiện việc tìm kiếm (kể cả tính toán). Truy vấn Crosstab: Thực hiện thống kê trên CSDL.

  ppt103p huynhbahoc 19-11-2012 296 62   Download

 • Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương, trong chương 3 của bộ bài giảng nội dung chính tập trung giới thiệu hai thao tác cơ bản trên CSDL là import dữ liệu và export dữ liệu. Tiếp theo là chương 4, chương này trình bày những kiến thức về Query, đầu tiên là phần giới thiệu Query. phần tiếp theo đề cập đến các toán tử và biểu thức trong Access, sau đó chương 4 hướng dẫn cách tạo truy vấn bằng QBE và cuối cùng là hướng dẫn tạo query bằng SQL.

  pdf94p caucamtu 24-04-2014 108 42   Download

 • There is no more authoritative pair of authors on Querying XML than Jim Melton and Stephen Buxton. Best of all, as readers of Jim's other books know, his informal writing style will teach you what you need to know about this complex subject without giving you a headache. If you need a comprehensive and accessible overview of Querying XML, this is the book you have been waiting for.

  pdf845p trasua_123 04-01-2013 80 18   Download

 • Câu hỏi Query 1. In danh sách nhân viên và nhóm máu của từng người, gồm họ tên ngày sinh, nhóm máu 2. Thống kê có bao nhiêu người theo từng nhóm máu 3 In những nhân viên có nhóm máu O và có chiều cao 5.0 và hạ -1 cho những người 3 (tự làm) 8. Thống kê những người sinh ra vào tháng 5 và tháng 9 ..9. Làm bảng báo cáo danh sach nhân viên theo quê quán

  pdf9p lotus_123 09-12-2012 106 16   Download

 • Pro LINQ Language Integrated Query in C Sharp 2008 This book, which started out as a nine-month project, grew into a 17-month project. You can’t dedicate 17 months of your life as an adult without a lot of support. For me, I couldn’t have done it without my wife Vickey.

  pdf624p trasua_123 02-01-2013 49 16   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.22 Querying Data Asynchronously with Message Queuing Problem You want to asynchronously retrieve data from a system that is not always connected. Solution You must

  pdf6p luvpro 04-08-2010 87 15   Download

 • Queries not running fast enough? Tired of the phone calls from frustrated users? Grant Fritchey’s book SQL Server 2012 Query Performance Tuning is the answer to your SQL Server query performance problems. The book is revised to cover the very latest in performance optimization features and techniques. It is current with SQL Server 2012. It provides the tools you need to approach your queries with performance in mind.

  pdf521p ringphone 02-05-2013 41 15   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.10 Filling a DataSet Using an XML Template Query Problem You have an XML template query that you need to use from ADO.NET. You need to fill a DataSet using an XML template query. Solution Use an XML template query to fill a DataSet using the SQLXML Managed Classes.

  pdf8p luvpro 04-08-2010 68 10   Download

 • Select query là loại truy vấn dùng trích - lọc - kết xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau từ CSDL ra một bảng kết quả. Ví dụ: - Đưa ra thông tin chi tiết bảng lương tháng 8; - Đưa ra danh sách cán bộ là Đảng viên; - Đưa ra thông tin chi tiết về các hoá đơn bán ra trong ngày hôm nay; - Đưa ra doanh thu bán hàng của một tháng nào đó;

  ppt64p lotus_123 09-12-2012 64 10   Download

 • Building Queries Using Enterprise Manager You can build your own queries to examine rows in tables using Enterprise Manager.

  pdf3p daisuphu 29-07-2010 63 9   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 9.2 Canceling an Asynchronous Query Problem Given a query running that runs asynchronously on a background thread, you want to give the user the option to cancel the query if it is taking too long. Solution Abort the background thread and clean up in an exception handler.

  pdf5p luvpro 04-08-2010 52 8   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.6 Using XPath to Query Data in a DataSet Problem You need to use an XPath expression to extract certain rows from a DataSet. Solution Use SelectSingleNode( ) or SelectNodes( ). The sample code contains two event handlers: Form.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 59 8   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 10.9 Getting a SQL Server Query Plan Problem You need to retrieve information about how query statements are executed by the SQL Server. Solution Use the SET SHOWPLAN_TEXT statement. The sample code executes the SET SHOWPLAN_TEXT statement

  pdf3p luvpro 04-08-2010 79 7   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 5.11 Exporting the Results of a Query as a String Problem You need to export the results of a query to a string in a manner similar to the GetString( ) method of the ADO Recordset. Solution Write a routine to mimic the functionality of the ADO Recordset's GetString( ) method.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 58 6   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương III - Form trình bày khái niệm Query, cách mở của sổ Query, các loại Query như: truy vấn chọn; truy vấn Crosstab; truy vấn định nghĩa dữ liệu; truy vấn hợp; truy vấn Pass Through và các hằng, biến, biểu thức, toán tử và hàm.

  pdf103p missminh32 12-04-2014 51 6   Download

 • Bài giảng "Hibernate query language" trình bày các nội dung: Hibernate Query Language, HQL – from, HQL – selec, HQL – aggregate function, HQL – where, HQL - Expression, HQL – order by, HQL – group by và having, HQL – sub query. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p nhansinhaoanh_03 21-10-2015 25 5   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 9.10 Retrieving a Single Value from a Query Problem Given a stored procedure that returns a single value, you need the fastest way to get this data. Solution Use the ExecuteScalar( )

  pdf2p luvpro 04-08-2010 53 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản