intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế quản lý nhà đất

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quy chế quản lý nhà đất
 • ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

  pdf31p meoconanca 28-02-2011 132 12   Download

 • Với các bạn đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh theo 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai quy định tại Luật Đất đai năm 2003, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý đất đai, giúp cơ quan quản lý Nhà nước quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên, mời các bạn cùng tham khảo luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp "Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh". Hy vọng nội dung luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf97p ngochunghcm 28-10-2015 293 120   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2014 đến năm 2016, rút ra những thành tựu, hạn chế trong quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế và đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp GCNQSDĐ và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

  pdf108p anhinhduyet000 01-07-2019 85 18   Download

 • Mục tiêu của luận văn là trên cơ sở làm rõ và vận dụng những vấn đề lý luận kết hợp nghiên cứu thực tiễn về quản lý nhà nước về kinh tế trang trại ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, luận văn đề xuất một số giải pháp quản lý nhà nước về kinh tế trang trại nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, lao động, vốn và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất trên cơ sở bảo vệ tốt môi trường; từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ, manh mún, tiến tới nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn, chất lượng cao và đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường của các trang trại ...

  pdf141p tomhum999 07-03-2021 45 13   Download

 • Luận văn được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận, các văn bản của Nhà nước, Tỉnh về quy trình cũng như chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ GPMB. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với GPMB trên địa bàn huyện CưM’gar, chỉ ra những ưu, nhược điểm, thuận lợi và khó khăn đối với công tác bồi thường, GPMB. Đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện quản lý Nhà nước nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB cũng như giải quyết chế độ, chính sách đối với người dân sau khi bị thu hồi đất.

  pdf29p tomhum999 07-03-2021 22 1   Download

 • Con người là vốn quý nhất của xã hội, con người sáng tạo ra xã hội, làm cho xã hội phát triển đến những đỉnh cao của nền văn minh, sự phồn thịnh. Trong quá trình đó, con người cũng tự hoàn thiện mình, trở thành con người có trí tuệ cao và cách sống văn minh. Nguồn lực con người là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời nó cũng là mục tiêu của sự phát triển đó. Cơ chế thị trường đang đặt ra rất nhiều gay cấn, thách...

  pdf108p vaio1111 04-09-2012 190 98   Download

 • Cơ quan đặt hàng hoặc giao kế hoạch: là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW. Đơn vị nhận đặt hàng, đơn vị được giao kế hoạch: các cty nhà nước, công ty TNHH một thành viên nhà nước sở hữu 100% vốn, cty cổ phần, donah nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức hợp tác dùng nước tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi...

  pdf18p phananh 24-06-2009 336 28   Download

 • Thông tư 11/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi

  pdf22p lythong 18-08-2009 238 22   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 70 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, PHỐI HỢP CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẤP TỈNH ĐẶT TẠI ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN; CÁC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf8p xuanca_xuanca 23-02-2013 54 1   Download

 • Giáo trình Luật đất đai nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập luật đất đai của cán bộ giảng dạy, học viên, sinh viên các trường đại học. Nội dung giáo trình gồm 8 chương trình bày về các vấn đề lý luận cơ bản về ngành luật đất đai, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, chế độ quản lý nhà nước về đất đai, địa vị pháp lý của người sử dụng đất, thủ tục hành chính trong quản lý; sử dụng đất đai, chế độ pháp lý đất nông nghiệp, thanh tra; kiểm tra; giải quyết tranh chấp, khiếu nại; tố cáo về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai.

  pdf497p namde03 19-03-2013 1615 505   Download

 • Sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay đòi hỏi phải phát huy được quyền làm chủ của nhân dân lao động, thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước, kiểm soát nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhũng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (tháng 6 năm 1997) khẳng định, khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Bác Hồ nói rất giản dị rằng dân...

  pdf128p dellvietnam 23-08-2012 523 163   Download

 • Sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay đòi hỏi phải phát huy được quyền làm chủ của nhân dân lao động, thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước, kiểm soát nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhũng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (tháng 6 năm 1997) khẳng định, khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Bác Hồ nói rất giản dị rằng dân...

  pdf145p vascaravietnam 15-08-2012 555 105   Download

 • Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2004 về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục ......

  pdf21p ferari 21-08-2010 223 21   Download

 • Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

  doc17p konbetocroi 05-09-2012 102 14   Download

 • Nội dung công tác báo tin động đất, cảnh báo sóng thần quy định trong quy chế này bao gồm các việc thường xuyên theo dõi, thu thập, xử lý thông tin, ra các thông báo về động đất, cảnh báo sóng thần và việc chuyển thông tin đó đến các cơ quan Nhà nước có liên quan, các tổ chức kinh tế, xã hội

  pdf18p thanhtai 12-06-2009 196 14   Download

 • Làm rõ vai trò của di tích QGĐB Khu di tích Phố Hiến đối với đời sống xã hội nơi đây; Luận văn sẽ đi sâu vào nghiên cứu, khảo sát thực tế, phân tích đánh giá những mặt đạt được và mặt hạn chế của công tác quản lý nhà nước về di tích QGĐB Khu di tích Phố Hiến. Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý Khu di tích Phố Hiến nêu giải pháp cụ thể trong vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của di tích quý giá này phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

  pdf153p phongtitriet000 08-08-2019 59 6   Download

 • Luật Đất đai quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tài liệu sau đây nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf77p lalala7 07-12-2015 60 5   Download

 • Quyết định 82/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quy chế quản lý, sử dụng vốn ủy thác từ ngân sách thành phố sang chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng để cho vay giải quyết việc làm đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  pdf7p lawvhxh8 16-11-2009 72 4   Download

 • Quyết định 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý và khai thác quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn tỉnh An Giang

  pdf5p lawbds3 06-11-2009 57 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1101 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế quản lý nhà đất
p_strCode=quychequanlynhadat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2