Quy chế về tự kiểm tra tài chính

Xem 1-20 trên 39 kết quả Quy chế về tự kiểm tra tài chính
 • Quyết định 67/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

  doc16p sontinh 18-08-2009 371 34   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 67/2004/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ VỀ TỰ KIỂM TRA TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC"

  pdf4p haichau 24-06-2009 260 22   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về quy chế tự kiểm tra tài chính, nội dung kiểm tra tài chính - tài sản, trình tự và thủ tục tự kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p tieu_vu10 15-04-2018 7 0   Download

 • Quyết định về việc ban hành "Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước"

  doc15p ahhact 26-05-2010 206 15   Download

 • Quyết định 67/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf14p lawktkt2 25-10-2009 122 12   Download

 • Quyết định 67/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawttyt6 30-11-2009 81 1   Download

 • Quy chế 573-NN/PTLN-CV về việc tạm thời về kiểm tra gỗ nhập khẩu và vận chuyển gỗ có nguồn gốc từ Campuchia do Bộ Nông ghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 85 8   Download

 • Hiện nay, Nhà nước chưa có quy định riêng về chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân. Trong thực tế các cơ quan nhà nước phải vận dụng cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước để áp dụng quản lý, thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các doanh nghiệp của tư nhân. Đây là vấn đề gây tâm lý không tốt đối với các doanh nghiệp vì như vậy đã có sự can thiệp không đúng bản chất sở hữu của các cơ quan nhà nước vào...

  pdf9p phuoctam28 17-06-2011 31 3   Download

 • Chương 3: Kiểm toán tài chính Triển lãm 3.1 Bộ Tổng chưởng lý nhà nước của Hawaii Bản Tuyên Bố về tài sản Net ngày 30 tháng Sáu, năm 2004 tiền mặt Do tài sản từ người chuyển nhượng Do từ subgrantee Do từ các cơ quan khác Thanh toán tài sản vốn phải thu ròng của khấu hao luỹ kế Tổng tài sản Nợ phải trả phải nộp chứng từ lập pháp cứu trợ phải nộp biên chế Chi Do các quỹ khác

  pdf11p taoxanh2 04-01-2012 29 2   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 04/LK

  pdf2p kisytrang 05-06-2011 27 1   Download

 • Tính toán, ghi chép phản ánh chính xác kịp thời đầy đủ từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng: số nợ phải thu , số nợ đã thu và số nợ còn phải thu ; Có biện pháp tích cực thu hồi các khoản nợ phải thu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. - Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chấp hành chế độ quy định về quản lý các khoản nợ phải thu .

  pdf22p cactaceae 20-04-2011 1466 476   Download

 • Tài liệu về Sách chế độ kế toán quyển 1 theo quy định 15: hệ thống tài khoản kế toán...Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản...

  doc523p nguyendanhkhanh 29-03-2011 414 203   Download

 • Có nhiều định nghĩa khác nhau về nghề kiểm toán.

  pdf203p can_loc 27-07-2012 239 103   Download

 • Kiểm toán tuân thủ Là việc kiểm tra nhằm Là việc kiểm tra và bày tỏ Là quá trình kiểm tra và đánh giá mức độ chấp ý kiến nhận xét về tính đánh giá về tính hiệu lực hành pháp luật, chính trung thực, hợp lý của các và tính hiệu quả của một sách, chế độ quản lý, hay báo cáo tài chính của một hoạt động để từ đó đề xuất các văn bản, quy định đơn vị phương án cải tiến nào đó của đơn vị Là các báo cáo tài chính của đơn vị: Bảng...

  pdf3p thaohanghai 07-04-2013 79 26   Download

 • Quyết định 831/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  doc7p uyenson 19-08-2009 60 7   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ TIỀN TỆ, HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ NGOẠI HỐI

  pdf18p kisyodau 03-06-2011 59 7   Download

 • * Đánh giá thuế đối với người nộp thuế điều đó đã không tự nguyện nộp tờ khai thuế, điều chỉnh tài khoản của người nộp thuế như là một kết quả trả về sửa đổi, hoặc thư từ, và · viết tắt tài khoản do hết hạn ngày bộ sưu tập thời hiệu hoặc ngày hết hạn hoàn trả quy chế.

  pdf18p meobu1 09-01-2012 30 4   Download

 • Thông tư 32/2003/TT-BTC về một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện các Điều 29, 30 Luật Hải quan, Điều 8 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

  pdf4p lawxnk4 10-11-2009 61 3   Download

 • Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Qu...

  pdf3p abcdef_42 02-11-2011 34 3   Download

 • Đánh giá thuế đối với người nộp thuế điều đó đã không tự nguyện nộp tờ khai thuế, điều chỉnh tài khoản của người nộp thuế như là một kết quả trả về sửa đổi, hoặc thư từ, và · viết tắt tài khoản do hết hạn ngày bộ sưu tập thời hiệu hoặc ngày hết hạn hoàn trả quy chế.

  pdf18p meobu2 09-01-2012 21 3   Download

Đồng bộ tài khoản