intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định của pháp luật về phí

Xem 1-20 trên 433 kết quả Quy định của pháp luật về phí
 • Chỉ thị 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

  doc3p kevintu 14-08-2009 592 33   Download

 • Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về phí và pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn nói riêng. Tìm hiểu một cách đầy đủ và có hệ thống các của pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. Luận giải về yêu cầu hoàn thiện quy định của pháp luật bảo vệ môi trường về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, đồng thời đề ra các giải pháp để hoàn thiện các quy định này.

  pdf18p truongtien_08 03-04-2018 29 3   Download

 • Quy định của pháp luật Việt Nam về người không quốc tịch kể cả khi người dự tuyển không được tuyển chọn, trừ khi trong giấy mời đã ghi rõ hoặc ứng viên được thông báo miệng về việc phải tự lo chi phí. Đối với những người không được tuyển dụng, NSDLĐ phải trả lại đầy đủ hồ sơ và xoá toàn bộ thông tin, dữ liệu về người đó.

  pdf5p keomotmau 20-05-2013 45 3   Download

 • Thông tư Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

  doc45p chuongvd 26-11-2010 78 2   Download

 • Ngày 28 tháng 02 năm 2001, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X đã ban hành Pháp lệnh phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Kể từ đó đến nay, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, tổ chức thực hiện các quy định về thu và quản lý phí và lệ phí nhằm đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương trong cả nước.

  pdf117p lalala7 07-12-2015 61 1   Download

 • Bài viết Về thẩm quyền của Hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam trình bày một số nội dung có liên quan đến Hội đồng xét xử (HĐXX). Nêu và phân tích về một số thẩm quyền của HĐXX trong phi ên toà hình sự như: Thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án hình sự, thẩm quyền xét xử của HĐXX khi Kiểm sát viên rút toàn bộ truy tố,... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf6p lauchiquay 19-04-2018 40 0   Download

 • Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân; Phát sinh tiền thuế GTGT được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án (hoặc đại diện được uỷ quyền như ban quản lý công trình), nhà thầu chính nước ngoài thì NNTchuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai...

  doc2p phihung 25-08-2009 179 29   Download

 • Thông tư 95/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ

  doc42p huynhphuc 16-08-2009 258 39   Download

 • Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ. Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).

  doc148p nhy201 27-10-2019 16 0   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

  doc26p sakuramie 13-10-2011 190 61   Download

 • Phần 2 của cuốn Tài liệu Văn bản pháp luật về quản lý tài chính đối với xã, phường, thị trấn trình bày về những quy định pháp luật về phí, lệ phí thuộc ngân Tài liệu nhà nước; chế độ kế toán ngân Tài liệu xã; những quy định pháp luật về quỹ đền ơn đáp nghĩa; quy chế thực hiện dân chủ ở xã; chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf310p thuytrang_3 28-01-2015 120 28   Download

 • Thông tư 98/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  doc4p dongson 19-08-2009 162 9   Download

 • Phần 1 Tài liệu Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ giới thiệu tới người đọc các nghị định của các cơ quan nhà nước quy định về lệ phí trước bạ bao gồm: Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21-12-1999, nghị định số 47/2003/NĐ-CP, quyết định số 245/2003/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p doinhugiobay_00 05-11-2015 44 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Pháp luật về xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung pháp luật liên quan đến việc thi công lắp đặt nghiệm thu đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên, an toàn lao động trong xây dựng, những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng kí kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p viryucha2711 25-04-2019 27 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu những vấn đề lý luận về giải quyết bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ, các quy định của pháp luật trong quá trình thụ lý, giám định, bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.

  pdf17p cotithanh321 06-08-2019 33 2   Download

 • Bài viết này đề cập đến một số vấn đề sau đây: (i) Khái quát các quy định của pháp luật về giám sát việc thực hiện luật; (ii) Khái quát thực trạng giám sát, đánh giá việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (iii) Một số kiến nghị xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá việc thực hiện luật.

  pdf6p vimadrid2711 13-12-2019 12 0   Download

 • Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia và pháp luật quốc tế, bài viết phân tích, bình luận những bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu, trong đó có nhãn hiệu phi truyền thống.

  pdf6p kequaidan8 03-11-2020 2 0   Download

 • Đối tượng nộp thuế là tất cả các tổ chức, cá nhân nộp thuế với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật về thuế (trừ các đối tượng chỉ nộp thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, cá nhân nộp lệ phí trước bạ). Số đối tượng nộp thuế quản lý đầu kỳ, cuối kỳ: là tổng số đối tượng nộp thuế mà cơ quan thế đang quản lý tại thời điểm đầu kỳ, cuối kỳ. ...

  pdf3p thewalkingdead 31-10-2011 118 40   Download

 • Quy định của pháp luật về vai trò và trách nhiệm của Quốc hội đối với đầu tư công Giám sát đầu tư công bao gồm giám sát việc sử dụng các nguồn vốn của nhà nước đầu tư vào các công trình, dự án kinh tế - xã hội. Hàng năm, đầu tư công được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách chiếm tỷ lệ khoảng trên 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để tăng cường hoạt động giám sát nhằm quản lý, chống thất thoát và lãng phí...

  pdf4p manutd1907 17-09-2012 109 25   Download

 • Thông tư 02/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ

  doc5p dohuong 14-08-2009 194 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định của pháp luật về phí
p_strCode=quydinhcuaphapluatvephi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2