intTypePromotion=3

Quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ

Xem 1-20 trên 34 kết quả Quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ
 • Bài viết Công tác quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ: Thực trạng và một số đề xuất đổi mới trình bày về đối tượng, phạm vi của quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ; nội dung quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ; pháp luật về quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 49 6   Download

 • Bài báo trình bày nội dung và phương pháp xác định giá trị các chỉ số đại diện cho sức chứa du lịch nhằm tạo cơ sở khoa học cho các nhà quản lý lồng ghép trong quy hoạch phát triển du lịch bền vững huyện Sa Pa. Tập thể tác giả hy vọng các kết quả nghiên cứu đạt được sẽ góp phần đưa lý luận về sức chứa du lịch vào ứng dụng thực tiễn trong một lãnh thổ miền núi cao cụ thể.

  pdf7p lalala04 25-11-2015 104 9   Download

 • Bài tiểu luận quy hoạch xây dựng vùng thủ đô hà nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 gồm 4 phần: Phần 1 Đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; xác định động lực phát triển vùng, phần 2 Xác định và định hướng phát triển không gian vùng, phần 3 Các chương trình dự án ưu tiên, phần 4 Dự báo tác động môi trường vùng và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường. Mời các bạn tham khảo!

  doc33p thanhnga444 05-05-2017 55 18   Download

 • Trong những năm gần đây, một số địa phương trong tỉnh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá và bước đầu đã mang lại những kết quả khả quan. Bên cạnh đó thì nhiều vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá của tỉnh Quảng Bình đều hình thành một cách tự phát, manh mún và thiếu quy hoạch nên không khai thác hết tiềm năng thế mạnh của từng vùng.

  pdf11p thiendiadaodien_9 04-03-2019 12 0   Download

 • Quy hoạch vùng lãnh thổ(QHVLT) là hệ thống các biện pháp tác động vào 1 vùng lãnh thổ nhằm xây dựng 1 cơ cấu kinh tế hợp lý, gắn liền với cơ cấu đất đai để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, các công trình kinh tế, văn hóa xã hội, nguồn lao động, tăng cường cơ sở hạ tầng, phát triển lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới và xã hội mới....

  doc16p hoaneurovfu 16-05-2011 792 189   Download

 • Quá trình kế hoạch hóa theo vùng lãnh thổ dựa trên các cơ sở khoa học sau * Quá trình phân công lao động xã hội đòi hỏi phải có quá trình tổ chức và kế hoạch hóa theo vùng lãnh thổ. Bởi vì kết quả phân công lao động xã hội sẽ làm xuất hiện nhiều ngành sản xuất mới mà các ngành sản xuất mới xuất hiện đó đòi hỏi phải được phân bố vào các vùng lãnh thổ cụ thể, phải được tổ chức, quản lý theo lãnh thổ mới có điều kiện phát triển được....

  doc95p minhhienphan 21-02-2012 277 43   Download

 • Các chương trình nghiên cứu trong nước được thực hiện để đáng giá vấn đề môi trường đều được làm với tính chất thử nghiệm bao gồm cả phương pháp luận và công cụ. Để chuẩn bị cho việc ban hành chính thức văn bản hướng dẫn xây dựng quy hoạch môi trường vùng lãnh thổ

  pdf270p lanlan38 02-04-2013 137 39   Download

 • Mục tiêu của đề tài khoa học cấp Bộ "Ứng dụng mô hình liên vùng nghiên cứu mối quan hệ phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với các vùng lân cận trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam" nhằm cung cấp thêm các căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH các vùng KTTĐ, cụ thể là vùng KTTĐ Bắc bộ trong mối quan hệ với các vùng khác.

  pdf29p chuotchuot09 03-12-2015 62 16   Download

 • Kể từ Đại hội lần thứ VII (1991), chúng ta bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển đất nước với thời kỳ 10 năm (1991-2000) và cho đến nay, Việt Nam đã trải qua gần hai thời kỳ chiến lược phát triển. Để cụ thể hoá một bước của chiến lược phát triển đất nước, từng vùng lãnh thổ được quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf51p lalan38 01-04-2013 53 10   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ bao gồm những nội dung về chính sách và quản trị đô thị, quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ hướng tới phát triển bền vững, các cấu phần trong quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ và một số nội dung khác.

  pdf40p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 28 6   Download

 • Nội dung QHMT: (1). Phân vùng lãnh thổ phục vụ QHMT; (2). Đánh giá hiện trạng môi trường gây ra bởi hiện trạng phát triển KTXH và xác định các vấn đề cấp bách;....; (8). Đề xuất các kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển KTXH với mục tiêu bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

  pdf47p linhlan1903 04-11-2013 173 40   Download

 • Báo cáo tổng hợp: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001-2010 có mục tiêu xác định cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch môi trường một vùng lãnh thổ; xác định mối liên hệ giữa quy hoạch môi trường và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSH; xây dựng quy hoạch môi trường vùng ĐBSH gắn với QHPTKT-XH.

  pdf329p lanlan38 02-04-2013 127 35   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8302:2009. Tiêu chuẩn về Quy hoạch phát triển thủy lợi - quy định chủ yếu về thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lập mới hoặc rà soát, bổ sung tổng quan quy hoạch thủy lợi, quy hoạch thủy lợi lưu vực sông hoặc quy hoạch chi tiết thủy lợi lưu vực sông hay vùng lãnh thổ.

  doc58p thaoqb86 08-12-2015 30 2   Download

 • Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao....

  pdf190p 986753421 28-05-2012 359 143   Download

 • Như chúng ta đã biết mỗi đô thịphát triển đều cho sựgắn bóvàquan hệmật thiết với sựphát triển của toàn vùng.Bởi lẽ, quy hoạch vùng đã cân đối sựphát triển cho mỗi điểm dân cư trong vùng lãnh thổ.Dĩnhiên quy hoạch tổng thể đô thịphải cónhững kiến nghịbổsung sửa đổi các dựkiến và phương hướng quy hoạch vùng đã xác định.

  pdf40p anonymous01 22-06-2011 463 137   Download

 • Trang bị về phương pháp luận và kiến thức cơ bản để lập quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở đánh giá thích hợp, khả năng chịu tải của đất kết hợp lợi thế so sánh, phân vùng lãnh thổ sản xuất nông nghiệp cùng các giải pháp hợp lý trong sử dụng đất bền vững để phát triển sản xuất nông nghiệp.

  pdf7p inguyentri 14-04-2011 611 129   Download

 • Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao. ...

  pdf11p zues05 22-06-2011 320 118   Download

 • Quy hoạch nguồn nước là sự hoạch định chiến lược sử dụng nước một cách hợp lý của một quốc gia, trên một vùng lãnh thổ hoặc một lưu vực sông, bao gồm chiến lược đầu tư phát triển nguồn nước, phương thức quản lý nguồn nước đáp ứng các yêu cầu về nước và đảm bảo phát triển bền vững.

  pdf20p minhphung2105 16-07-2010 194 99   Download

 • Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố.

  pdf18p boy_them_yeu 04-07-2013 262 67   Download

 • Đề cương chi tiết môn học: Quy hoạch sử dụng đất đai với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong tiến trình thực hiện chiến lược - quy hoạch - kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các mức quốc gia, vùng – lãnh thổ, tỉnh – thành phố, huyện và ngành; giúp sinh viên hiểu được mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội...

  pdf5p anh0510 17-03-2016 124 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ
p_strCode=quyhoachphattrienvunglanhtho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản