intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định chi trả dịch vụ rừng

Xem 1-20 trên 23 kết quả Quyết định chi trả dịch vụ rừng
 • Đề tài: Ước lượng mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ môi trường rừng của người dân thành phố Tuyên Quang nhằm đánh giá công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng tại thành phố Tuyên Quang, xác định mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ môi trường rừng của người dân trên địa bàn thành phố, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ môi trường rừng của người dân, đưa ra những biện pháp khuyến khích người dân tham gia chi trả dịch vụ môi trường rừng.

  doc85p kimhabyung 08-10-2014 411 101   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p chubebandiem 17-12-2010 91 13   Download

 • Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Nam ban hành quy định cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

  doc4p nghqcp 09-11-2017 31 0   Download

 • Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ban hành về việc bãi bỏ quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • Quyết định 585/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giữa quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  doc7p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 1308/QĐ-UBND ban hành phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc11p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf10p meoconanca 28-02-2011 192 27   Download

 • Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttnh13 13-11-2009 60 4   Download

 • Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Thông tư liên tịch 62/2012/ TTLT-BNNPTNT-BTC do tỉnh Thanh Hóa ban hành.

  pdf3p nanghonghoang 28-03-2014 35 1   Download

 • Quyết định 31/2013/QĐ-UBND Quy định thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

  pdf12p nanghonghoang 28-03-2014 30 1   Download

 • Quyết định 2487/QĐ-BNN-TCLN năm 2013 công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  pdf4p vanthanhthiennu22 20-05-2014 41 1   Download

 • Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN về công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

  pdf10p conduongmauxanh1234 20-03-2014 33 0   Download

 • Quyết định 2578/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Phương án điều tra phân loại, thống kê đối tượng tham gia chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và xác lập hệ số K vào thực tế chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  pdf9p thanhthienhoang23 13-05-2014 45 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 90 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf4p socoladaungot 13-07-2012 71 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG, TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf11p meocontreocay 29-05-2011 59 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf3p giaythethao 03-10-2012 51 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG, TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf12p meoconbatbuom 28-05-2011 58 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4054/QĐ-UBND NGÀY 12/12/2011 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf3p ngu_mieu 23-10-2012 50 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf7p caytudang 20-04-2013 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định chi trả dịch vụ rừng
p_strCode=quyetdinhchitradichvurung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2