intTypePromotion=3

Quyết định của bộ trưởng bộ tư pháp

Xem 1-20 trên 761 kết quả Quyết định của bộ trưởng bộ tư pháp
 • Mẫu số 8: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề ). ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------…(2)...., ngày …. tháng …. năm …..

  pdf2p muananghe 01-08-2013 47 2   Download

 • Mẫu số 7: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất). ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ----------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Về thành tích xuất sắc đột xuất…..

  pdf2p muananghe 01-08-2013 89 1   Download

 • Quyết định 2322/QĐ-BTP năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf8p hoangphungphilong234 25-04-2014 28 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 64 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf6p cunghoangdao 28-12-2012 22 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  pdf3p inoneyear 07-04-2010 63 1   Download

 • Quyết định của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái siinh rừng và bảo vệ rừng

  doc84p hoauyen27101992 28-11-2011 229 31   Download

 • kèm theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định: Điều 1.

  pdf10p abcdef_42 02-11-2011 78 7   Download

 • kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/...

  pdf17p abcdef_42 02-11-2011 68 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  pdf9p caucathadieu 27-04-2010 65 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf7p meoconanca 28-02-2011 63 2   Download

 • Quyết định số: 496/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Quyết định số 246 /QĐ-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;...

  pdf28p huyen06281982 21-10-2015 24 1   Download

 • Quyết định 2781/QĐ-BGTVT năm 2013 kiểm tra việc thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ và chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại 42 địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

  pdf13p tanhthanhthanh23 18-04-2014 32 0   Download

 • Thông tư 85/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

  pdf91p strips 07-08-2009 494 57   Download

 • Quyết định 32/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn

  doc3p chanhson 19-08-2009 147 10   Download

 • Quyết định 78/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

  doc4p chanhson 19-08-2009 65 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN KÝ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf2p inoneyear 07-04-2010 85 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TU BỔ - PHỤC CHẾ TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

  pdf3p xexucxich 21-04-2010 54 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 25/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf7p stingdautaydo 07-12-2012 45 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 216/2009/TT-BTC NGÀY 12/11/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p xexucxich 26-04-2010 71 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định của bộ trưởng bộ tư pháp
p_strCode=quyetdinhcuabotruongbotuphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản